Orosházi Friss Ujság, 1938. január (27. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

XXVII. évfolyam­­ szám ára 12 fillér Szombat, 1938 január 1 fizetés) dijak: helyben siázhoz fiordva négy«*, ivre 5 P, féL évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed. Ívre 7 P, féL ívre 14 pengd, FÜG­GESZEN POL M­A PL LA­P Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor.­­ Hirdetési dij­ekte fizetendő, Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sek:« csak vá­lasz bály­eg ellené­ben válaszolunk, Szerkesztőség és kiadóhivatal. I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Telefonszám: 90. - Postalaka-Orogháza, Torkos Kálmán-utta.­­ D­r. MicLASOVSZKY JAMOS rfkpénztári­­csekkszámla: 12694. Feltűnő változások­ a angol piolitikában Londonba sis­tik: Eden külügymi­niszter szabadságra ment. Távolléte alatt Chamberlain miniszterelnök helyettesíti. Sir Robert Vansittart külügyi államtit­kárt pálig egyik legfontosabb nagykö­veti állásra nevezik ki A magyar püspöki kar drámai hangú pásztorlevele Budapestről jelentik. A magyar kato­likus püspöki kar a Szent István­­ju­bileumi évet meghirdető közös pásztor, levelet adott ki. A pásztorlevél drámai tiltakozás a faj- és vérimádás, a pogány­ság és szélsőségek kultusza ellen. Kínai kommunisták és japánok népes harcai Sanghajból jelentik. A kínaiak beren­dezkedtek a portyázó, guerilla-harcokra. Sansi Tartományban körülbelül másfél­ezer jó fegyverezett kínai portyázó se­reg háborgatja a japán hadakat és egyre­­másra foglalja el a helységeket tőlük. Egy másik tisztán kommunistákból álló kínai hadsereg Sansi tartomány fővárosa, Taijuan felé közeledik.­ Körülbelül há­romszázötvenezerre tehető a kínai por­tyázó csapatoknak a száma, amelyek kétségessé és drágává tehetik a japánok kínai hódítását. Vidáman búcsúztatták az ó évet Orosháza szilvesztere Orosháza közönsége az idén is a ha­gyományos vidámsággal búcsúztatta az ó­ évet. A különböző egyesületek, testü­letek, körök által rendezett szilveszteri mulatságok, műsoros esték mind zsúfolt házak mellett folytak le és kitűnően si­kerültek. Tegnap este a hitfelekezetek templo­maiban hálaadó istentiszteleteket tartot­tak, amelyen a község leróta háláját Istene iránt, a múlt évben élvezett jókért. Később pedig ki-ki megszokott körébe, vendéglőjébe ment, hogy szórakozzék. Legjobban sikerült az Úszók szilvesz­ter estje az Alföldben, de az Ipartesttü­­­le­tben és a Katolikus Körben is renge­teg közönség volt és a fiatalság kitűnő hangulatban mulatott reggelig. Az idén is vidáman mentünk át az új évben, amelyet szebbnek, boldogabbnak remélünk, mint az előzőt. A dolgozó népréteg emelésére törekszik a kormány Darányi újévi rádiószózata­ i Budapestről jelentik: Darányi Kálmán­­ miniszterelnök tegnap délután fél ötkor­­ újévi rádiószózatot intézett a nemzethez. A stúdióban feleségével együtt jelent meg és pontosan 4 óra 30 perckor kezd­­te meg beszédét. Beszéde elején Szent Istvánról em­lékezett meg. Ha életét és munkásságát vizsgáljuk, végig kell mennünk azon a küzdelmes uton, amit ő megtett s akkor azt látjuk, hogy kitűnő hadvezér, ka­tona s egyik legnagyobb magyar poli­tikai zseni volt. Ezután rátért a mai állapotokra. Hang­súlyozta, hogy a magyar probléma lényege az, hogy a Dunamedencében a k­eesz­­tény kultúrát és a civilizációt meg­őrizzük, a mi igazságunkról pedig a külföldet meggyőzzük. — A diktatúra kérdésében félreért­hetetlen nyilatkozatot tett az ország kor­mányzója Szolnokon — mondotta. — jobboldali a mi politikán, s erről az útról nem térünk le. Az országot pedig meg kell tisztítani a divatos jelszavaktól. A titkos választójog bevezetésével biztosíani akarjuk a nemzet jövő­jét. Titkosság a jogban, becsületes­ség a megvalósításban, ezen a két elven épül fel a javaslat. A jövőre vonatkozólag akt jelen­tett a miniszterelnök, hogy a szociális poli­­tikáját kívánja folytatni a kormány. Elősegítik a tőkeképződést, munkai­­alkalmat teremtenek és mindenkép­pen a dolgozó népréteg emelésére törekszenek. A közterhek arányos és igazságos megosztásával segíté­­nek a bajokon. A szociáis kérdés felszínén az igazi nemzeti politika és az igaz fajvédelem. Nagy a­kotások várnak megvalósul­va, gazdag, szegény, erős, gyenge ke hogy részt vegyen a munkában. —»o«— Bethlen sötét jóslata a jövőről Itt az idő a polgári összefogásra Budapestről jelentik: Gróf Bethlen Ist­ván vo­t miniszterelnök egy fővárosi lap munkatársának interjút adott, amelyben a titkos választójog bevezetésének vár­ható hatásaival foglalkozott. A volt min­i­iszterelnök szerint számolni kell azzal, hogy a jobb- és baloldali irányzatok ná­lnk is meg fognak erősödni, a par­lament szellemi és erkölcsi színvonala a mainá lejjebb fog sülyedni, a par­­amenti har­cok élesebbé válnak és köz­­é­p­ünk gyakrabban lesz zavaroknak ki­téve, mint eddig. A tit­. bevezetése feltétlenül a közele­­dására fog vezetni. Itt az idő a jj­. összefogásra, mert különben eltemetnek bennünket a szélsőségek harcai. —›MX›— Románia a polgárháború véres árnyékában Í Az ellenzék irtóhadjárata a Goga-f kormány ellen Bukarestből jelentik: Istrate Micescu, az új román külügyminiszter Litvinovval táviratban közölte hivatalba lépését, mire a Szovjet külügyi népbiztos rokonszenvé­­ről biztosította a román külügyminisz­tert a béke fenntartására irányuló törek­vésében. A román ellenzék — elsősorban a­­ legé­isebb harcra hívja fel a román nemi nemzeti parasztpárt — kereszteshadjá-­­ zetet a kormány ellen,­ratot hirdet a diktatúrás Goga-kormány Minden jel arra mutat, hogy beteljesen ellen és közvetlenül a királyhoz fordul védelemért. Maniu Gyula a nemzeti pa­rasztpárt hivatalos lapjában kalandor-kor­­­­mánynak nevezi Goga kabinetjét és a­kik az angol lapok sötéten látó jóslata és Románia polgárháború véres árnyéká­ban készül a bizonytalan és kilátástalan­ jövőre. bibék­ésk­erti SZEGED. FOLYÓIRATOK | Huszonhat fővel szaporodott Orosháza lakossága Kevesebb születés és több haláleset volt, mint 1936-ban Az anyakönyvi hivatal vezetője össze­állította az 1937 évi népmozgalmi statisz­tikát. A születések és halározások számát összevetve azt látjuk, hogy a múlt év­ben 26 fővel szaporodott a község lélek­­száma. Ez azonban csak az úgynevezett természetes szaporodás, a község lélek­­számának tényleges szaporodásáról, egy csökkenéséről nem tudunk pontos szá­mot feltüntetni, mert nagyon nehéz a ki- és beköltözések ellenőrzése. Az ó-évben a születések száma 27-el kevesebb, a halálozások száma 2-vel több, a házas­ságkötések száma pedig kettővel volt kevesebb, mint 1936-ban. A múlt évben születtek 366 (393), zárójelben az 1936- os adat, a születések hitfelekezetek sze­rint a következőképen alakultak: ágh. ev. 197, r. kath. 113, (feltűnően sok), ref. 48, unitárius 1, izraelita 5, görög­keleti 2. Meghaltak: 340 (338). Házas­ságkötés ugyanannyi volt 1935-ben, 241 (243). _ ^ . ... —»o«—

Next