Orosházi Friss Ujság, 1938. március (27. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

V* Tüntetések az angol fővárosban a kormány ellen Londonból jelentik: Vasárnap dél­után egész Londonban nagy kormányellenes tüntetések voltak. A munkáspárt felhívást intézett hívei­hez, hogy a Hyde-parkban megtar­tandó munkásgyűléseken minél na­gyobb számban vegyenek részt. A gyűlés után a tömeg hangosan szidalmazta Chamberlain miniszter­­elnököt és a Népszövetség és a kollektív biztonság elárulásával vá­dolta. A rendőrség több ízben köz­belépett. Endre László árjaparagrafusai Budapestről jelentik: Pest várme­gye közigazgatási tisztviselőinek so­rában kínos feltűnést keltett vitéz Endre László alispánnak egy ren­delete, amelyben egy kérdőív ki­töltésére szólítja fel a tisztviselő­ket. Ebben választ kell adniok szüleik és nagyszüleik vallási és családi állapotára, a forradalmak és a kommunizmus alatti magatartá­sukra vonatkozólag a tisztviselők­nek, mégpedig becsületszavukra fo­gadva az adatok helyességét. Rendkívül kínos feltűnést keltet­tek ezek az áriaparagrafusok a tiszt­viselők körében, mert tudják, hogy ezekre nem csak statisztikai adat­gyűjtés szempontjából lehet szük­ség... . Nőiszabó tanfolyam záróvizsgája­ ­A nőiszabók szakrajz tanfolya­mának záróvizsgáját tegnap este tartották meg ünnepélyes keretek között a Tanoncotthonban. A vizs­gán megjelent az iparhatóság és a községi elöljáróság képviseletében Karsay János jegyző, a kereske­delmi és iparkamara képviseletében dr. Cserzy Mihály titkár, továbbá Gubicza Sándor ipartestületi elnök és számos érdeklődő. A vizsgát Bencsik Endre szakosztály­elnök nyitotta meg, majd Hajdú József szakoktató adott fel kérdéseket a tanfolyam hallgatóinak, akik kivé­tel nélkül minden kérdésre a meg­felelő választ adták. A tanfolyam hallgatói nagy elő­­t­aladásról tettek tanúságot, ami­ nagyban köszönhető a kiváló elő­adónak, Hajdú Józsefnek. Vizsga után dr. Cserzy Mihály a szegedi kereskedelmi és iparka­mara titkára mondott köszönetet Hajdú szakoktatónak odaadó és e­­redményes munkájáért, Gubicza Sándor ipartestületi elnök pedig a hallgatókat buzdította a folytonos tanulásra. Szombathelyi Béla a tan­folyam hallgatói nevében mondott köszönetet az oktatónak, majd Ben­csik Böske átadta a hallgatók hat­személyes alpakka evőeszköz-készlet ajándékát. Végül Holecska Gyula­­tanonciskolai igazgató tartalmas beszédben mondott köszönetet a tanfolyam megrendezéséért az ipar­ügyi miniszternek és a kamarának. A tanfolyamot vidám társasva­csora zárta be, amit a tanfolyam vezetősége rendezett az Ipartestü­­letben. ÜRObrjAZl fAiSS UJJAG Kedd, 1938 március 1 Orosházi csendőrök kihallgatása a kommunista bűnperben Tegnap egy részében zárt tárgyalás volt Szegedről jelentik. A törvény-­­­szék tegnap folytatta a kommunista bűnper tárgyalását. A tárgyalás első részében csabai detektíveket, to­vábbá orosházi csendőröket és rend­őröket hallgattak ki, akik lényeg­­­­telen vallomásokat tettek. Valamennyien azt vallották, hogy a nyomozati cselekményekben nem vettek részt, csak őrszolgálatot tel­jesítettek és a kihallgatásoknál nem voltak jelen. A rendőrök is csak részben voltak j­elen a kihallgatá­soknál. | | | ] Perényi Zsigmond alhadnagy azt vallotta, hogy csak ellenőrző sze­repe volt, bántalmazásokat nem lá­tott és ilyenekről neki senki sem panaszkodott. Ezután újból iratok ismertetésére került a sor, amelynek tartamára zárt tárgyalást rendeltek el. A tár­gyalást ma folytatják. —­— Jobbfelé tolódik el a cseh kormány Engedményeket ajánlott fel Hlinkának Hodzsa Prágából jelentik: Hodzsa Milán beható tárgyalásokat folytat negye­dik kormányának megalakításáról. A tárgyalások főleg két irányban folynak: 1. Hodzsa személyesen ta­lálkozott Hlinkával és felajánlotta neki külön szlovenszkói miniszté­rium felállítását, azonban tót isko­laügyekben is messzemenő enged­ményekre hajlandó. Hlinka­­ezzel kapcsolatban pártjának rózsahegyi ülésén kijelentette, hogy nem lép be Hodzsa kormányába. A tótokból sohasem lesznek csehek — mondot­ta. A tótok önkormányzatot, par­lamentet és a pittsburgi szerződés betartását követelik és nem akar­nak alattvalóik lenni a szovjettel és bolsevizmussal szövetségben álló Csehországban. Tótország a tóto­ké — fejezte be ezután beszédét. 2. Felállítják­ a légügyi minisztériu­mot. Ezzel kapcsolatban Hodzsa a volt Kramatz-párt embereivel lépett érintkezésbe, mert azokat is be a­­karja vonni a kormányba. A cseh miniszterelnök tehát jobbfelé akarja kibővíteni kormányát. Nagyarányú politikai nyugtalanság Ausztriában Forrong Stájerország Bécsből jelentik: Vasárnap ismét sorsdöntő eseményeket élt át Ausz­­ria. Vasárnap Bécsből nagy katonai megerősítés érkezett Grácba, Stá­jerország fővárosába, mert olyan hí­rek érkeztek az osztrák fővárosba, hogy nagy náci­ tömegek menetel­nek Grác felé.­­Ezt a hírt később cáfolták, mond­ván azt, hogy a nácik, akiknek fő­fészkük Stájerország, gyűlést akar­nak tartani a Hazafias Arcvonal ke­belén belül, így akarván kijátszani a kormány gyűléstilalmi rendeletét. A kormány ezt a gyűlést betil­totta és így a nagyarányú karha­talmi készültségnek nem akadt dol­ga. A fegyveres készültség minde­nütt szétoszlatta a csoportosuláso­kat és tüntetéseket. Bezárták az összes stájerországi középiskolákat, a gráci egyetemet és a műszaki főiskolát is, mivel a tapasztalat szerint a politikai moz­­golódáso és tüntetések mindig a diákság köréből indultak ki. Stá­jerország mindenkor az osztrák bel­politika válságos terrénuma volt — állapítja meg a hivatalos cáfolat. A hivatalos jelentés szerint egész Ausztriában és Bécsben is teljes a nyugalom és a helyi jelentőségű híreknek nem szabad túlzott jelen­tőséget tulajdonítani. Anglia továbbra is franciabarát marad Chamberlain lemond ? Londonból jelentik: Beavatott körökben úgy tudják, hogy Cham­­berlian miniszterelnök a múlt hét végén levelet intézett Chautemps francia miniszterelnökhöz és ebben biztosította arról, hogy Anglia a jövőben is franciabarát marad és az olaszokkal folytatott tárgyalásokról is állandóan tájékoztatni fogja a francia kormányt. Londonból jelentik: Az angol el­lenzék továbbra is folytatni kívánja a harcok a kormány ellen és nyil­vánvalóig új választásokat akad­nak kikényszeríteni Chamberlain le­­mondatása után. Sőt a munkáspárt már megtette az előkészületeket az új választások­ra. Kormánykörökben ezzel szem­ben szilárdnak látják a kormány helyzetét. A kormány lehetőleg ke­­­rülni óhajtja az alsóházi külpoliti­kai vitákat, amelyben Chamberlain miniszterelnök először állott szem­ben az ellenzék interpellációs roha­mának, válaszolván röviden az egyes felszólalásokra. Londonból jelentik. A titkos ta­nács tegnapi ülésén György király fogadta a most kinevezett lord Ha­lifax külügyminisztertől a hagyo­mányos kézcsókot. Sanghajban részeg japán katonák megtámadtak két német állampol­gárt, akiket kínai katonák szabadí­tottak ki. Tegnap délelőtt Darányi tanács­kozásokat folytatott Fabinyivel és Imrédyvel a költségvetés összeállí­tásával kapcsolatos kérdésekben. Az Orosházi Takarék­­pénztár közgyűlése Az Orosházi Takarékpénztár, a Magyar Nemzeti Bank mellékhelye, vasárnap délben tartotta 66. évi közgyűlését dr. Berthóty Károly el­nökletével, sok részvényes érdeklő­dése mellett. A közgyűlés egyhan­gúlag elfogadta a múlt évi mérleget és a haszon felosztására vonatkozó javaslatokat. Az osztalék részvé­nyenként 1.50­0, a tavalyi 1 P osztalékkal szemben. Ismét jól sikerült a gimnazisták farsangi előadása A Gimnáziumi Tanfolyam »Móra Ferenc« önképző köre az idén is megrendezte műsoros farsangi est­jét, amely most is kellemes megle­petést hozott. A kis diákok az Al­föld zsúfolásig megtelt termében a Ludas Matyi című vígjátékot adták elő nagy felkészültséggel és kitűnő alakítással. Minden egyes szereplő a legjobbat adta. A konferansz, a szavalat és a hat kislány klasz­­szikus tánca szintén megnyerte a közönség tetszését. A kitűnő ren­dezés az egész tanári kar érdeme. Hindy öt szótöbbséggel győzött Kőszegen Kőszegről jelentik: Vasárnap volt a pótválasztás a kőszegi kerületben a Nemzeti Egység Pártjának jelölt­je, dr. Hindy Zoltán MABI ve­zérigazgató és a kereszténypárt je­löltje, Kovács Sándor püspöki taná­csos között. A pótválasztás során Hindy 5158, Kovács pedig 5153 szavazatot kapott, így tehát a kő­szegi kerület új követe öt szótöbb­séggel Hindy Zoltán lett. Mint a kereszténypárt részéről hangsúlyozzák, a párt megpeticio­­nálja a választást a tapasztalt tör­vénysértések miatt, mert ezek el­maradása esetében az ellenzéki je­lölt négy szótöbbséggel győzött volna. Ma és holnap mesterága Az Orosháza és Vdtéke Ipartes­tület kebelébe tartozó iparosok és segédek részére mára és szerdára újabb mestervizsgát tűztek ki. 12 szakmából harminchárman, 11 oros­házi és 22 vidéki jelentkezett a vizs­gákra. A vizsgák ma reggel 8 óra­kor kezdődnek, részben az ipar­­­testületben, részben a tanoncotthon­ban. Sajnálkozás a sok ember haláláért... Tokióból jelentik: Matsui tábor­nok, a Sanghaj környéki japán had­erő főparancsnoka a sajtó számára közölte, hogy a mikádónál mély saj­nálkozását fejezte ki, amiért sok ember halálának okozójává lett. A­­ császár nagy elismerését fejezte ki előtte japán katonák hősiességéért, s Matsui legközelebb rádióbeszédben­­ fogja ismertetni hadműveleteit.

Next