Orosházi Friss Ujság, 1938. április (27. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

m urnám OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Péntek, 1938 április 1 Farkas községi járlatkezelőt felfüggesztették állásától N­­yóegykáz körüli visszaélések miatt történt a felfüggesztés Még szeptember hó elején megír­tuk, hogy a Csongrád megyei Gaz­dasági Egyesület és mások feljelen­tése folytán 21 lókereskedő ellen in­dult nyomozás, mert ezek Békés, Csanád és Csongrád vármegyék te­rületén különböző ügyeskedésekkel kijátszották az egykézrendszert. A csendőri nyomozás Orosházán is hónapok óta folyik s most már befejezéshez közeledik, vagy már befejezést is nyert és a nyomozati iratok hamarosan átkerülnek az ügyészségre. Bár annak idején, amikor Jankó József okleveles jegyző, volt községi helypénzszedő ellenőr ezekkel az ügyekkel kapcsolatban súlyos váda­kat hangoztatott dr. Bertók Béla segédjegyző ellen és egyes fővárosi lapokban is megjelentek hasonló vádaskodások,­­ kérdésünkre a községházán a legilletékesebb he­lyen kijelentették, hogy a községhá­zán semmiféle szabálytalanság nem történt, úgy látszik, hogy illetékes helyen tévedtek. A megrágalmazott Bertók segéd­­jegyző, aki a bíróság elé állította Jankót, elégtételt kapott ugyan, mert Jankó bocsánatot kért a rá­galmazásért, úgy látszik még sin­csen egészen rendben a dolog más községi alkalmazott részéről. Erre vall az a főszolgabírói véghatáro­zat, amellyel tegnap a főszolgabíró Farkas Kálmán községi járlat­­kezelő ellen fegyelmi eljárást rendelt el és felfüggesztette ál­lásától. A csendőri nyomozás adatairól megbízható s pontos értesülést nem tudtunk szerezni, annyi azonban bi­zonyos, hogy a csendőrség tett fel­jelentést Farkas Kálmán ellen a fő­szolgabírónál, aki a csendőrség fel­jelentése alapján függesztette fel Farkast állásától és indította meg ellene a fegyelmi eljárást. Farkas Kálmán 27 esztendeje áll a község szolgálatában és általá­nosan tudott dolog róla, hogy igen szorgalmas, lelkiismeretes tisztviselő s igy meglepő, hogy felettes ható­ságának ilyen szigorú intézkedést kellett ellene hoznia. Igen valószínűnek tartjuk, hogy a mindig szolgálatkész tisztviselő jó­hiszeműen és felületességből követ­hetett el olyan szabálytalanságot, amely ilyen szigorú következményt vont maga után. A bűnügyi s a fegyelmi vizsgálat bizonyára teljes világosságot fog deríteni az ügyre s a bűnügyi eljá­rás során ki fog derülni, hogy az egykézrendszer sok alkalmat ad a különféle visszaélésekre s remélhe­tőleg az igazságkeresés ténye azokra is reávilágít, akik még a sötét hát­térben maradtak. Nem hisszük, ha bűnös volna is az ügyben Far­kas Kálmán községi járlatkezelő, az ő bűne volna a legnagyobb, bár jelenleg ő bűnhődik leginkább. Fajvédelém­, haderőfejlesztés a román kormányprogrammban Bukarestből jelentik. Az új kor­mány nyilatkozatot tett közzé. Eb­ben többek között kijelenti, hogy egyszerűsíti az állami igazgatást, el­lenőrzi a közpénzek felhasználását. Több évre szóló gazdasági munka­tervet dolgoz ki, különös gondot fordít a haderő, közegészségügy és a­­mezőgazdaság fejlesztésére. Foly­tatja a román fajvédelmet előse­gítő rendelkezések kiépítését. Királyi rendelet szerint nincs ösz­­szeférhetetlenség miniszterség és bankkormányzói tisztség között. Egy másik rendelet koronatanács alakí­tásáról intézkedik, amely a kiváló társadalmi, egyházi és­ politikai sze­mélyiségekből kerül ki. A nyilatkozat szerint a román kül­politika a király védnöksége alatt a békés jóviszonyt óhajtja minden — elsősorban a szomszéd — álla­mokkal fenntartani és az ország ed­digi határait fenntartani. A politi­kai pártok alakítására vonatkozó ti­lalom továbbra is fennáll. Párisi jelentés szerint a francia sajtó hűvös tartózkodással fogadja a kormányt, hangoztatva, hogy a külügyminiszter Hitler jóbarátja. A" Oeuvre megállapítja a Vasgárda elő­retörését. Moszkvai hírek szerint a szovjet állítólag tárgyalásokat kezdett Ro­mániával, hogy egy Csehországot érő támadás esetén Románia terü­letén vonulhasson a csehek segít­ségére. A román kormány — hír szerint — kereken elutasította a ké­rést. Apollo mozg­ó Telefon: 9. Április 1-én, pénteken fél 9 órakor Magyar Világhíradó MINKET NEM ÉRHET BALESET, Popeji rajzfilm. Strogoff I Ridolly a cár futárja Verne Gyula világhírű regénye filmen. Rendezte: Richard Eichberg. Főszereplők; Adolf Wohlbrück, Mária Andergast, Adele Hildebrand, Lucie Höfflich, Theo Lingen, Kurt Wespermann. __________Kedvezményes helyárak.__________ Április 2 án szombaton fél 9 órakor Ápr. 3-án vasárnap 3-5-7-9 órakor Ápr. 4-én hétfőn fél 9 órakor Fox világhíradó VÍZI TITÁNOK rajzfilm. Legújabb nagysikerű magyar film!­s Ragdot kicsapják Kádár Miklós és K­ Halász Imre vígjátéka nyomán filmre írta : Nóti Károly. Rendezte: Vajda László. Zene: Komáromi Andor. FŐSZEREPLŐK: Dr. Lévay Felesége Magda Makray Erzsébet Alfred Harvey Horvay István Pedellus Kaufmann Gőzön Gyula Szász Lili Turay Ida Tolnay Klári Páger Antal Nagy György Mály Gera Lendvay Márta Igazgatónő Kémia tanár Torna tanár Francia tanárnő Matemata tanárnő Irodalom tanár Magántanuló A stréber Peéry Piri Góth Sándor Pethes Sándor Kováts Terus Sittkey Irén Justh Gyula Raáb Veronika Simon Zsuzsa Rendes helyárak! _______Szelvények érvényesek. Rendes helyárak: Erkély és páholyszék 1 P, I. hely 90 fül., II. hely 70 fill., III. hely 50 fill., IV. hely 30 fill. Kedvezményes helyárak: Erkély és páholyszék 70,I. hely 60 fill., II. hely 50 fill., III. hely 30 fill., IV. hely 20 fill. A szombathelyi püspök a láthatatlan front ellen Szombathelyről jelentik: Vitéz dr. Szűcs Istvánnak, Vas megye új fő­ispánjának beiktatásán Grősz József szombathelyi püspök érdekes beszé­det mondott, amelyben élesen tá­madta a láthatatlan frontot. Ez a front a magyart magyar ellen uszítja, közéleti férfiakat megrágalmaz, ki­kezdi a vezető embereket. Majd utána állást foglalt a nemzeti egy­ség mellett. Nagy kimai offenzíva Pekingi jelentés szerint a kínai csapatok kísérletet tettek, hogy el­vágják a japánok vonalát Santung­­tól délre, de eredménytelenül. A­ japánok visszaverték őket és két falut elfoglaltak. Sehszien vidékén véres csata dúl­ a kínai és japán seregek között. Általában a kínai­ak mindenütt támadnak. Deszkát ás seprőt lopott az urasági kalász, akinek a kislánya leesett a kocsira Lapunk más helyén megírtuk, hogy Szokolai Sándor Szabadkai­ ut­ca 1. sz. alatti napszámos ötéves kislánya tegnap délelőtt leesett a ko­csiról és súlyosan megsérült. Szo­­kolaival tegnap más eset is történt. Hajnalban kiment a kútra vízért és amint mendegélt a kantákkal, egy kicsit eltévedt, betért Miklós János Nagyatádi Szabó­ utca 42. sz. alatti házának udvarába é,s ellopott onnan két kocsioldalt. Tóth József Kolozs­vári­ utcai lakostól pedig egy cirok­seprőt lopott. A szerencsétlen em­bernek azonban tegnap nagyon pe­ches napja volt, még a lopás sem sikerült neki, a csendőrség lefü­lelte és a lopott holmikat elvették tőle. —---minnim­ rimniwinww Kitiltják a lengyel szabadkőműves páholyokat Varsóból jelentik. A képviselők egy csoportja törvényjavaslatot ter­jesztett be a szabadkőművesség le­küzdéséről. A javaslat értelmében a szabadkőműves páholyok műkö­dését Lengyelországban azonnal meg kell tiltani, és úgy, mint azt, hogy lengyel állampolgárok lengyel, vagy külföldi páholyok tagjai le­gyenek. A törvényjavaslat intézke­dik a páholyok vagyonának az ál­lam javára való elkobzásáról is. Te­kintettel arra, hogy a szabadkőmű­vesség romboló működését Lengyel­­országban is felismerték, valószínű, hogy a többség magáévá teszi a javaslatot. " Egységes állami ellenőrzés alá helyezik a németországi zsidókat Berlinből jelentik. A hivatalos lap­ban megjelent törvény szerint a zsi­dók jogállását az egész birodalom­ban egy­ségesen szabályozzák és ál­lami ellenőrzés alá helyezik a zsidó hitközségeket. A törvény Ausztriá­ban is életbe lépett. Salzburgból jelentik: Nyolcezer motorkerékpáros légionista vonult be tegnap Salzburgba. Bécsi jelentés szerint az evan­gélikus templomokban vasárnap fel­olvasott nyilatkozatok szerint az ausztriai evangélikusok hűséget fo­gadnak a Hitler-rezsimnek. Berlinből jelentik: Végrehajtják a német diplomáciai átcsoportosítást. Többek között Mackensen külügyi államtitkár római követ lesz. Bécsből jelentik: Az árak eme­lését mindenütt szigorúan megtiltot­ták.

Next