Orosházi Friss Ujság, 1938. május (27. évfolyam, 97-121. szám)

1938-05-01 / 97. szám

2 Angol elismerés Magyarországról Az angol kereskedelmi minisztérium IT Magyarország gazdasági helyzetéről Az angol kereskedelmi minisztéri­um kiadta R. R. F. Edwards, a bu­dapesti angol követség kereskedel­mi titkárának jelentését Magyaror­szág gazdasági helyzetéről az 1935- 37. években. A jelentés kiemeli, hogy dacára a kivételes nemzetközi feszültségnek és az általános pénz­ügyi helyzet bizonytalanságának, a magyar pénzügyek az ország állan­dó gazdasági javulásának képét mu­tatja. A Nemzeti Bank előrelátó in­tézkedéseivel és tudatos devizapoli­tikájával jelentősen megszilárdította Magyarország pénzügyi helyzetét és állandóan biztosította a devizaellá­tást a nyersanyagbehozatal céljaira. Hála az óvatos és tervszerű gazda­sági politikának, Magyarország ismét megkezdte külföldi adósságainak tör­lesztését és 1937 nyarán adósságren­dező egyezményt kötött hitelezőivel Londonban. Az ipari termelés foly­tonosan emelkedett, ami a kormány tervszerű iparfejlesztési politikájának a gazdasági tevékenység felélénkü­lésének, az általános szükséglet nö­vekedésének, a földművelő lakosság fokozott vásárlóerejének és a kivitel emelkedésének tulajdonítható. Az egyes iparágakat illetőleg ki­emeli a jelentés, hogy emelkedett a Ganz—Jendrassik rendszerű mo­torok és a mezőgazdasági gépek ki­vitele. A Diesel-rendszerű magyar síngépkocsik világhírét növelte az a siker, hogy egy nagy magyar gyár a legélesebb külföldi verseny dacára jelentékeny megrendeléseket kapott az argentínai, román, belga, spanyol egyiptomi és rodéziai államvasutak­­tól. A magyar szövőipar a fejlettség olyan fokát érte el, hogy nemcsak az egész belföldi szükségletet fedez­­­heti, de nagy kivitelre is dolgozik és öt legfontosabb piaca: Anglia, Egyiptom, Románia, Németország, és az Egyesült Államok, ami nagyon kedvező eredmény, miután a kivitel jelentékeny részét magas ipari fej­lettségű országok veszik át. Megállapítja a jelentés, hogy Ma­­gyarország legjobb vevői ugyan Németország és Olaszország, de hi­­telügyileg legértékesebb piaca Ang­lia, ahol nincs semmiféle korlátozás. Az Anglia és Magyarország kö­zötti kereskedelem újabban jelenté­kenyen javult. OROSHÁZI­­-KISS ÚJSÁG Méhészház Orosházán Ez az első az országban Az Orosházi Méhész Egyesület Balassa János körzeti iskolafelügye­lő elnöklete mellett már eddig is jelentős eredményeket ért el és az orosházi méhészek egybefogásá­­val igen szép múltra tekinthet visz­­sza. Az Orosházi Méhész Egyesü­let élete most ismét fordulóponthoz érkezett, ugyanis házat vett az egye­sület. A menház utcán van a csinos kis méhészház, melyet május hó 7-én adnak át rendeltetésének. A házszentelés időpontját később ha­tározzák meg. A házvételt a méhészek áldozat­­készsége, de különösen Balassa Já­nos elnök agilitása tette lehetővé. Ezzel a Méhészegyesület belépett az orosházi ingatlannal rendelkező e­­gyesületek sorába, mint tizenegye­dik. A méhészházak között pedig az orosházi az első az országban. Apollo mozg­ó Telefon: 9. Május 1-én, vasárnap 3-5-7 és 9 órakor Fox világhíradó A francia filmgyártás remeke ! Táncrend (Szerelmes férfiak) Egy bálázó lány hét elfelejtett emléke. Rendezte : Julien Duviver, Főszereplők : Marie Bell, Harry Baur, Pierre Blanchar, Louis Jouvet, Fernandel. Rendes helyárak! Szelvények érvényesek. Május 5-én, csütörtökön 7 és 9 órakor Május 6-án, pénteken fél 9 órakor Magyar Világhíradó Szellemes francia vígjáték ! Csak 16 éven felülieknek ! Inkognító Egy uralkodó herceg látogatása a gyönyörvárosban, Párisban. Flers és Caillavet vígjátéka filmen. Rendezte Pierre Colombier. Zene : Billy Colton. Főszereplők : Gaby Morlay, Elvire Popesco, Victor Francen. Kedvezményes helyárak. Május havi hétköznapi előadások csütörtök—péntek._______ Rendes helyárak: Erkély és páholyszék 1 P, I. hely, 90 fül., II. hely 70 fill., III. hely 50 fill., IV. hely 30 fill. Kedvezményes helyárak: Erkély és páholyszék 70,I. hely 60 fill., II. hely 50 fill., III. hely 30 fill., IV. hely 20 fill. Vasárnap, 1938. május 1 I Megnyilt a | ------ GRACIA" ff CIPŐÜZLET □rdshAzAm a Csirkepiacon (Rózsa-féle házban) Szíveskedjen megtekinteni kirakatainkat olcsó bevezetési árainkkal! cipők már: 10.80-tól binhim­b ! Férfi cipők már: 12.80-tól HÜ­­JI101 Ub ! „Grácia" cipőüzlet Orosháza. A község kéri a számtiszti állás betöltését A belügyminisztériumból visszaérkeztek az ügy iratai A községnél rendszeresített szám­tiszti állás betöltésére most már rö­videsen sor kerül. A számtiszti ál­lás szervezésére vonatkozó iratokat és a visszavont felülvizsgálati kérel­meket ugyanis a belügyminiszter le­­küldte a községi elöljáróságnak, a­­mely úgy határozott, hogy kéri a járási főszolgabírótól a számtiszti állás betöltését A számtiszti állás betöltésére te­hát a közeljövőben sor kerül. Az új számtiszt, minthogy újonnan rend­szeresített állásáról van szó, nyomban el is foglalhatja hi­vatalát, mert az állás javadalmazására a meg­felelő összeg már az idei költésgve­­tésbe fel van véve. —»o«— Kedden reggel lesz a légvédelmi gyakorlat Orosházán A lakosság ügyeljen a jelzésekre Mint már megírtuk, Orosházán kedden reggel légvédelmi gyakorlat lesz 6—8 óra között. A légvédelmi gyakorlat nem két óra hosszáig fog tartani, hanem ezen két óra közben előre pontosan nem tudható időben, egynegyed, vagy legfeljebb fél­óra hosszáig tart. A légvédelmi gyakorlat kezdetét vagyis a légi támadást a szokásos módon a malmok gőzsípjai s a tűz­oltó autó szirénája jelzik. A lakos­ságnak csak ekkor kell elrejtőzni, az utcán senkinek sem szabad tartózkodni. A légi támadás végét ugyancsak a szokásos gőzsíp és szirénajelek jel­zik. A légitámadás tartama alatt min­denki tartozik elvonulni fedett helyre, az utcán csak a csendőrség, rendőrség és az alkalmi segéd­rendőrség tartózkodhat, akik felügyelnek a rendre és akik nem alkalmazkodnak a kiadott ren­delkezésekhez, azokat felírják. A fehérszalaggal ellátott polgá­riruhás légoltalmi segédrendőr­­ség tagjainak épugy tartozik mindenki engedelmeskedni mint a csendőrségi és rendőrségi kö­zegeknek. A kereskedők üzleteiket nem kö­telesek bezárni, azonban üzletajtó­ikba kiáltani nem szabad. Akik az üz­letben benntartózkodnak, vagy oda bemenekülnek, azokat természetesen ott kell tartaniuk. Kertmunkásképző iskolát Orosházának! Balassa János az állami kertgazdaságot kéri az iskola céljaira Balassa János körzeti iskolafelü­gyelő beadványt intézett a községi elöljárósághoz, melyben az állami kertgazdaság 10 hol­das területét kertmunkásképző iskola céljára kéri átengedni. A beadvány érvelése szerint a kert­munkásképző iskola céljának töké­letesen megfelelne a kertgazdaság. Ezzel az életrevaló intézménnyel Orosháza megelőzné a környékbeli városokat és sok ember kenyérhezjuttatását segítené elő. Azt is hangsúlyozza a beadvány, hogy a község a kertmunkásképző iskola ilyetén létesítését minden kü­lönösebb anyagi áldozat nélkül meg­teheti, amennyiben a kertgazdaság területe mellett tanteremmel is ren­delkezik. Az érdekes beadványt leg­közelebb tárgyalja az elöljáróság. Gyomorégésnél szedjen G2ISTIR CflPSULflT, minden gyógyszertárban kapható. Egy doboz a 1.20

Next