Orosházi Friss Ujság, 1938. július (27. évfolyam, 145-171. szám)

1938-07-01 / 145. szám

Formális ülés volt a képviselőházban Budapestről jelentik. A képviselő­ház tegnap formális ülést tartott, a­­melyen a már letárgyalt javaslatokat fogadták el harmadik olvasásban. Mindössze pár percig tartott az ülés. A jövő hét végén újabb formális ülést fog tartani a képviselőház, hogy a felsőház üzenetét átvegye. Ekkor fogják elnapolni a Házat nyá­ri szünetre. Német tiltakozás Prágában a cseh iskolák sértő propagandája miatt Prágából jelentik. A német kor­mány újabb diplomáciai lépést tett a cseh iskolák sértő propa­gandája miatt. Különösen Hitler ve­zért és kancellárt gúnyolják ki a cseh iskolákban sértő gúnydalok é­­neklésével, amelyeket sok helyen a tanítók egyenes utasítására írnak a táblákról a füzetekbe. A gúnydalo­­kat a katonák menetelés közben az országban is éneklik. A cseh pártok nehézségeket támasztanak a kisebbségi kérdésben Prágából jelentik: A nemzetiségi alaptörvény ügyében a kormány ke­belén belül még mindig erősek az ellentétek. A kormánykoalícióhoz tar­tozó pártok és miniszterek vonakod­nak hozzájárulni a különböző nép­csoportoknak nyújtandó kedvezmé­nyekhez. Különösen a cseh népi szocialista párt foglalt élesen állást a szlovák autonomisták követeléseivel szemben. Életfogytiglani fegyházra ítélték a fehérvári gyilkost Székesfehérvárról jelentik. A szé­kesfehérvári törvényszék tegnap hir­detett ítéletet Arany Gyula kereske­dősegéd bűnperében, aki meggyil­kolta Csapody Erzsébet magánzó­nőt. Arany életfogytiglani fegyházra ítélte. Csapody Sándor hírlapb­ól el­lenben, akit felbujtással vádolt meg az ügyészség, a törvényszék felmen­tette. Az ítélet nem jogerős. Razzia az ócskapiaci árusok között iparigazolványát mindenki vigye magával Tegnap délelőtt az orosházi ócs­kapiacon razziát tartott a községi rendőrség. Minden árusnak megvizs­gálták az iparigazolványát s akinek iratát nem találták rendben, azt fel­jelentették. A razzia során egy ide­gen árust találtak, azonkívül két e­­gyént, akinek iparigazolványa nem volt. Mindenki saját érdekében ipariga­zolványát minden piacra vigye ma­gával, hogy a kellemetlenségeknek elejét vegye, mert akit iparigazol­vány nélkül találnak, azt kénytele­nek a hatósági közegek feljelen­teni.­­ ORISHA­RISS UJSÓ Péntek, 1938 j­úli­us 1 Napszúrást kapott egy 18 éves fiú A rettenetes forróság Orosházán is bajt okozott Tegnap a déli órákban az Iglói­­út 19 számú házhoz hívták ki a men­tőket, ahol egy fiatalember lett hir­telen rosszul. Alom­ár László 18 éves földmíves a déli ebéd alatt, egyszer­­csak lefordult a székről és eszméletlenül terült el a földön. Hozzátartozói természetesen na­gyon megijedtek s nyomban a men­tőket értesítették, akik a fiatalem­bert bevitték dr. Zelenka Lajos köz­ségi orvos rendelőjébe. Dr. Zelenka megvizsgálta a beteget és megál­lapította, hogy minden valószínűség szerint napszúrás érte a fiatalembert. Molnár László korán reggel el­ment hazulról biciklizni, egész dél­előtt biciklizett kopaszra nyírt haj­­dan fővel. A napon való hosszas tartózkodás okozta a hirtelen rosz­­szullétet, mely azonban különösebb bajt nem okozott. Schuschnigg Bécsben van letartóztatásban Tévesek az ausztriai válságról elterjedt hírek Bécsből jelentik. Az utóbbi idő­ben külföldi lapokban egyre sűrűb­ben jelentek meg híresztelések ar­ról, hogy Ausztriában válságosra fordult a helyzet, részint azért, mert az ausztriai és a német pártveze­tőség között ellentétek merültek fel, részint azért, mert a tömeges letar­tóztatások miatt az osztrák lakos­ság között nagy az elkeseredés. En­nek a hírnek az ellenőrzésére a Ma­gyar Távirati Iroda munkatársa több újságíróval együtt beutazta Ausztriát és most ennek végeztével fogadta őket Bürckel osztrák kör­zetvezető, aki rendkívül fontos ki­jelentéseket tett a nála megjelent újságírók előtt. Eszerint Hitler bécsi útjáról el­járói elterjedt hírek nem felelnek meg a valóságnak, mert nincs szük­ség arra, hogy a Vezér személyesen menjen Bécsbe és csillapítsa le az ellentéteket, amelyek Bürckel sze­rint nincsenek. A körzetvezető kijelentése szerint egész Ausztria területén összesen 3087 ember van letartóztatásban. Schuschnigg volt kancellár szin­tén Bécsben van letartóztatás­ban és vele is, olyan jól bánnak, mint a többiekkel. Jelenleg három szoba áll rendelkezésére. Fugger herceg­nő jelenleg nincsen mellette. Hogy Schuschnigg még él, azt Hitler kan­cellár ama birodalmi gyűlésen tett kijelentésének köszönheti, hogy a bi­rodalmi vezér kijelentette, hogy a győztes nemzeti szocialista mozga­lom meghagyja neki életét. A kör­zetvezető szerint legigazságosabb lenne, ha Schuschnigg ellen justiz­­mord miatt eljárás indulna és való­színűleg ez meg is fog történni. Mik­las volt szövetségi elnök szabadon van és Hitlerhez csatlakozott, úgy­szintén Starhemberg Rüdiger her­ceg is, de Starhembergnek már nin­csenek követői. A körzetvezető sze­rint az ausztriai Hasburg-vagyon el­­kobzásáról rövidesen hivatalos közlés fog meg­jelenni. Jenő főherceg szintén sza­badlábon van. Rátz honvédelmi miniszter a honvédség fejlesztéséről Szolnokról jelentik: Rátz Jenő hon­védelmi miniszter szerdán kerülete négy községében tartott beszámo­lót, amelyeken többek között kije­lentette, hogy a hadsereg megerő­sítése és felszerelése nem egy párt programja, hanem az egész ország szükséglete. Végül kijelentette, hogy ennek a korszerűsítésnek, amely a hadsereg keretében történik, a falu­ról kell kiindulnia. Két kivégzés Berlinben Berlinből jelentik. A német fő­városban tegnap nyaktilóval lefe­jezték a Götze-fivéreket, akik 1934. novemberétől ez év januárjáig sok rablótámadást és gyilkosságot követ­tek el. Az ítéletet annak a törvény­nek alapján hozták meg, amely visz­­szaható erővel halálbüntetést ró a gépkocsiknak csapdákat állító rab­lókra. Hodzsa tárgyalt a magyar és lengyel kisebbségekkel Prágából jelentik: Hodzsa dr. csehszlovák miniszterelnök szerdán tájékoztató megbeszéléseket folyta­tott a magyar és lengyel kisebbsé­gek sorsát illetőleg. A miniszterel­nök azonban egyik kisebbségi veze­ tőnek sem mutatta meg az állítólag már elkészült cseh kisebbségi tör­vény tervezetét. A kisebbségi ve­zetők előterjesztést tettek a minisz­terelnöknek a kisebbségi kérdés megoldására vonatkozólag. Lépfenés bőrt árultak a cigányok A bőrt elkobozták, a cigányokat megnyitják Két szentetornyai cigány meg nem engedett módon akart pénzhez jutni, ezzel veszélyeztetve a köz­egészséget. Csurár József 60 éves szentetor­nyai cigány és veje a 27 éves Far­kas Mátyás elvállalták, egy lépfené­­ben elhullott tehén elföldelését. A két cigány azonban gondolta, hogy pénzt csinál az elhullott állat bő­réből, lenyúzták tehát és a bőrt behozták Orosházára el­adni. Sikerült is nekik. Egyik szíjgyártó megvette a bőrt természetesen nem tudta, hogy honnan származik. A dolog azonban kitudódott, a bőrt elkobozták, a cigányok is meg­kerültek és bekerültek a rendőrség­re, ahol alaposan megnyitták és fertőtlenítették őket. Leginkább a bajuszukat sajnál­ták, de nem volt kegyelem a féltett bajusznak sem. Ezenkívül természe­tesen az eljárás is megindul ellenük. Antal István államtitkár a zsidótörvény végrehajtásáról Battonyáról jelentik: Vásárhelyi Sándor, a kerület kormánypárti kép­viselője szerdán beszámolót tartott, melyen megjelent és beszédet mon­dott Antal István igazságügyi állam­titkár is. Beszédében éles támadást intézett a szélsőségek ellen, majd ki­jelentette, hogy a kormánynak jo­gában állott a zsidótörvény végre­hajtási rendeletében meghozni mind­azokat az intézkedéseket, amelyeket valóságban meg is hozott. Rettentő csalódás lett volna az ország keresz­tény közvéleménye számára, ha látta volna, hogy a valóságban semmivé válik a törvény rendelkezése. A tör­vény ellen irányuló támadások meg­hiúsultak a kormány szilárd elhatá­­rásán, hogy megoldja ezt a kérdést. Végül a kormány nyári munkájáról nyilatkozott Antal államtitkár. Mussolini visszavonja az önkénteseket ? Ciano és lord Perth tárgyalása Rómából jelentik: Mussolini kör­nyezete és az olasz vezérkar szerint most már nincs akadálya az olasz önkéntesek hazaszállításának, mert Franco győzelme csak közeli idő kérdése és a hazaszállítással az an­gol—olasz egyezmény is életbelép­tethető lenne. Ennek előfeltétele a­­zonban a spanyol—francia határon az ellenőrzés megszigorítása. Ciano külügyminiszter újabb meg­beszéléseket folytatott lord Perth angol nagykövettel. Az olasz kül­ügyminiszter kijelentette, hogy Olaszország minden lehetőt elkövet Franconál, hogy az angol hajók el­­l­leni bombatámadások megszűnje­nek.­­­­ Az angol külpolitika megváltozása várható Londonból jelentik. A francia közvélemény szerint a spanyol kér­désben további fejlemények állanak elő, mert Párisban és Londonban a köztársaságiakkal szimpatizáló kö­rök koncentrikus támadást intéznek a kormányok ellen. Amíg ez azon­ban Párisban nem veszedelmes, ad­dig Chamberlain valószínűleg nem tud ellenállni. ­ Megkerült a tolvaj főpincér Vasárnap a Mikolay-kertben nép­ünnepély volt, amikor is természete­sen a vendéglőnek is nagy forgalma volt és a szomjas torkok szorgal­masan itták a seritalt. A jófajta seritalok és egyéb mások árával nem számolt el Dobák József fizető­­pincér, hanem gondolt egyet és a nála lévő 100 pengő körüli összeg­gel ill a berek, nádak erek meglé­pett. A vendéglős feljelentésére a­­zonban a csendőrség is érdeklődni kezdett tartózkodási helye iránt és tegnap érkezett a kiskunfélegyházi rendőrségtől az a vita, hogy Dobá­­kot a Kiskunság neves városában hűvösre tették. Az orosházi csend­őrségről rögtön egy járőr indult el Félegyházára, hogy Dobákot Oros­házára hozza.­­

Next