Orosházi Friss Ujság, 1938. augusztus (27. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

XXVII. Évfolyam 172 szám­ára 8 fillér Kedd, 1938 augusztus 2 Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — —­ —* FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS I Telefonszám: 90. — Postalaka-Orosháza, Torkos Kálmán­ utca I D­r. WK­LASO­VSZKH , A KOS_________f­rékpénztári csekkszámla: 12694. Hodzsa újból tárgyal a magyarokkal Prágából jelentik. A koalíciós kormánypártok hatos bizottsága teg­nap elfogadta a nemzetiségi javasla­tot. Hodzsa a legközelebbi napokban újból fogadni fogja a Magyar Párt képviselőit és folytatja tárgyalásait a szudétanémetekkel. A szudétanémet párt most tette közzé a párt kívánságait tartalmazó memorandumot, amely első részében a nemzetiségi javaslattal foglalko­zik, második részében pedig azt bí­rálva megállapítja, hogy ez is csak egy kísérletnek tekinthető a nemze­tiségi kérdés megoldására. Megállott a nagy japán offenziva Sanghaji jelentés szerint a japán csapatok erőltetett menetben köze­lednek Nancsang felé, amelynek el­foglalása a japán offenziva legköze­lebbi célja. A Jangce északi partján megállott a japán offenziva, mert új kínai csapatokat vetettek harcba. Többezer főnyi kínai szabadcsapat betört Mandzsúriába és megszakí­totta az összeköttetést Peking és a jeholi tartomány között. Felfegyverzik a Palesztinai zsidókat Jeruzsálemből jelentik­ A Beisan mellett vasárnap lefolyt harcokban hét arab elesett, négyet pedig fegy­verrel a kezében fogtak el. Erre a négyre halál vár. Az arab lapok szerint a Paleszti­nai zsidókat felfegyverzik, szabad­­csapatokat szerveznek közöttük és még a zsinagógákban is pénzt gyűj­tenek erre a célra. Hagy tűz Bécs mellett Bécsből jelentik. Bécs mellett, Kuchelau dunai kikötőjében hatal­mas tűzvész pusztított. Sok raktár­ház és egy vegyi gyár teljesen a lángok martaléka lett. A lángok és a füstfelhők olyan magasra csaptak, hogy a közeli Lipót-hegy fele ma­gasságáig értek. Az anyagi kár na­gyon nagy. A Karvalag kémiai gyár pusztult el a lángokban. Háromne­gyed órás munkával sikerült csak a tüzet megfékezni. . . Bulgária visszanyerte egyenjogúságát, fegyverezhet Történelmi fordulat a nagyhatalmak balkáni porfilfedidban Szófiából jelentik. Vasárnap tör­ténelmi aktus színhelye volt Szalo­­niki városa. Ünnepélyes külsőségek között kinyilvánították Bulgária ka­tonai egyenjogúságát és felszabadí­tották a neuilly-i békeszerződés szé­gyenteljes határozmányai alól. Kiosszeivanov bolgár miniszterel­nök és Metaxasz görög kormány­elnök kölcsönös megnemtámadási szerződést írtak alá, amelyben Bulgária szabadon fegyverkez­het és véget értek számára a neuilly-i békeszerződés szégyenteljes hatá­rozmányai. Szófia örömmámorban úszik. Londoni és párisi diplomáciai kö­rökben szenzációs hírek keringenek a nagyhatalmak új balkáni politi­kájáról, amelynek első számottevő eredménye a bolgár egyenjogúság visszaadása. Bulgáriát ezzel a sakk­­húzással a Balkán-szövetséghez kap­csolták és­­ kiragadták a német-olasz ér­dekkörből. Most azt várják, mi lesz erre a Berlin-Róma ten­gely válasza. Japán — orosz háború előestéjén Véres ütközet a japánok és oroszok között - Szovjet repülők támadása - Orosz csa­patösszevonások - Japán kész mindenre Tokiói jelentés szerint szovjet csa­patok és japán katonaság véres harcot vívtak a mandzsu határon, amely hat óra hosszat tartott. A japán katonaság a szovjet tüzérségé­nek és harcikocsijainak visszaszorí­tása után megszállta az oroszok által megszállott csangkufengi és satszao­­pingi dombokat és ezzel helyreállí­totta Mandzsúria területi épségét. A rendkívül véres hatórás csatá­ban az oroszok harminc halottat és kétszáz se­besültet vesztettek. A japánok veszteségei is számotte­vőek, több tiszt odaveszett. A ja­pánok sok hadianyagot zsákmányol­tak. Moszkvában igyekeznek agyon­hallgatni a japán győzelmet, míg japán részről kijelentették, hogy az ő részükről az ügyet az elfoglalt területek visszahódítása után befeje­zettnek tekintik. Párisban és Londonban óriási a nyugtalanság a távolkeleti események miatt. Még a vasárnapi japán miniszter­­tanács elhatározta, hogy a szovjet­­mandzsu határon lefolyt véres ese­ményekért minden eddiginél élesebb tilta­kozást jelent be Moszkvában. Tokiói jelentés szerint a szovjet támadt előbb. Csengkufeng környé­kén újabb harcok vannak, de a japán lapok nem írhatnak a véres eseményekről. A szovjet újabb csapatokat és tü­zérséget vont össze a határ mentén és a francia fővárosban minden pillanatban a távolkeleti háború kitörésétől tartanak. Londoni jelentések szerint Külső- Mongólia határán hatalmas orosz csapattestek ál­lanak készen, hogy bevonulja­nak Mandzsúriába. Tokiói közlés szerint a japán kor­mány utasította moszkvai nagyköve­tét, hogy Litvinov szovjetorosz kül­ügyi népbiztossal a csengkufengi véres események tárgyában július 20-án félbeszakadt tárgyalások új­bóli felvétele céljából lépjen érint­kezésbe. A szovjet csapatok vasárnap két koreai falut ismét ágyúztak. A japán hadügyminisztérium kép­viselője kijelentette, hogy hétfőre virradó éjjel a szovjet csapatok újból támadtak, hogy visszaszerezzék a japánok által tőlük elfoglalt területeket. Támadá­sukat azonban a japánok visszaver­ték. Minden jel arra mutat, hogy a szovjet újabb katonai lépé­sekre készül.­­ Szöuli jelentések szerint orosz re­pülők tegnap támadást intéztek ko­reai területek ellen és utakat, hida­ kat és vasutakat romboltak szét. Párisból jelentik: Az itteni dip­lomáciai körökben a legnagyobb fi­gyelemmel kisérik a szovjet-mand­zsu eseményeket és kijelentik, hogy­ pillanatnyilag a legkisebb nyugtalanságra sin­csen ok. K­­­okióból jelentik: A koreai japán hadseregfőparacsnokság cáfolja azt, hogy orosz repülők bombázták vol­na Kharbint és más koreai községe­ket. Tokióból jelentik. A japán tábor­noki kar tegnap Utagaki hadügymi­niszter elnökletével ülést tartott, a­­melynek tárgya a koreai területek ellen intézett orosz légitámadások voltak. Az értekezlet úgy határo­zott, hogy ,­­ Japán egyelőre mindent kerül, ami az ellentéteket kiélezhetné, de azért minden eshetőségre kész. Tokióból jelentik: Újból cáfolják hogy szovjet repülők Kharbint és ko­reai kikötőket bombáztak volna. Tovább terjed a véres burmai vallásháború Kalkuttai jelentés szerint a véres burmai vallásháború nemcsak Ran­­goor­ban, hanem annak környezőt városaiban és falvaiban is dúl és a rendőrség vasárnap is csak ismételt sortüzekkel tudta fenntartani a ren­det. Sokan meghaltak a rendőrgo­lyóktól és sebesültek meg. Rövid hírek Ezen a héten megindulnak Bécs­­ben a magyar-német fatárgyalások. Júliusban csökkent a fizetésképte­lenségek száma. Közel öt és félmilliárd a new­­yorki takarékpénztárak betétállomá­nya. Létrejött a zsír- és szalonnakivi­teli megállapodás Németországgal. A gyapjúexportból tekintélyes mennyiségű nemesvalutára számítha­tunk. A domíniumokkal való megbeszé­lések befejezéséig szünetelnek az angol-amerikai gazdasági tárgyalá­sok. A román futballszövetség felfüg­gesztette a román csapatok játék­jogát a magyarokkal szemben. Megrendszabályozzák a közvetítő irodákat.­­ Augusztus hóra 21 pengő a vált­­ságbúza ára. Londoni jelentés szerint a hétvégi kirándulásoknak és szórakozásoknak Angliában a múlt héten 12 halálos áldozatuk volt, akik belefulladtak a vízbe, vagy hőguta érte őket.

Next