Orosházi Friss Ujság, 1938. augusztus (27. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

á Japáni követek Istanbulban Japán nagykövetei és követei is­­tanbuli jelentés szerint a hét végén fontos tanácskozásra gyűlnek össze Moszkvából, Iránból, Afganisztán­ból, Egyiptomból. Állítólag Japán a Balkánon és a Közelkeleten fo­kozni akarja kommunistaellenes te­vékenységét és az értekezletet e cél­­ból hívnák össze. Csak pénteken kezdődik a nőiszabó tanfolyam Ismeretes olvasóink előtt, hogy az Orosháza és Vidéke Ipartestület, a nőiszabók kérelmére, immár ne­gyedízben rendez továbbképző tan­­­folyamot. A tanfolyamot az iparügyi miniszter engedélyezte és szakelő­adóul Hajdú József nőiszabómestert küldte ki, akit már igen előnyösen ismernek Orosházán. Úgy tervezték, hogy augusztus el­sején kezdődik a tanfolyam, az elő­adó elfoglaltsága miatt azonban csak ötödikén, pénteken este kezdő­dik meg. A tanfolyam hatvanórás lesz és húsz hallgatója van. Véres szudétanémet incidens Berlinből jelentik. A vasárnapra virradó éjjelen Tratutenau szudéta­­német városban két katona és egy polgári egyén megtámadta és kés­­szúrásokkal súlyosan megsebesítette Mathes Adolf szudétanémet festőt, aki a szudétanémetek jellegzetes vi­seletét, a fehér harisnyát viselte. A támadókat letartóztatták. A festő­nél, akinek állapota rendkívül sú­lyos, az orvosok tüdővérzést állapí­tottak meg. Szeplők, májfoltok, a nap által okozott foltok ellen használjon d. Jolly railer-crémet mely arcát megfehériti és üdén tartja ára 1 pengő. Azonkívül Éden—Kerti Szegfű—Pillangó—Tokajon crémek stb. és az összes drogériái cikkek fővárosi árakon Berták Drogériában Piactér,___________Apollo mozi mellett Borzalmas vihar Nagykanizsa környékén Nagykanizsáról jelentik. A város felett és környékén vasárnap villám­­csapásokkal és mennydörgésekkel kisért égiháború vonult el. Vasárnap a villám belecsapott a Ferences-plé­bániatemplomba és a mellette levő gazdasági épületeket felgyújtotta. Minden porig égett. Egy hajszálon múlt, hogy a ferences házfőnök, pá­ter Cirfusz Viktórián is a tűzvész ál­dozata nem lett, mert majdnem rá­szakadt az égő gerenda. A kár több, mint harmincezer pengő. A város környékén lévő községekben állato­kat tömegesen sújtotta agyon a vil­lám. Egy 24 cseh utassal telt autó­busz vasárnap délelőtt tengelytörés következtében Nagykanizsán az á­­rokba fordult. Több utas megsebe­sült. A hatalmas égiháború hétfőre virradva megismétlődött és ismét több gazdasági épület és lakóház lett a villámcsapás áldozata. OROSHÁZI FRISS UJSAG Kedd, 1936 augusztus 2 Kard élén táncol a világbéke Daladier és Chamberlain feltűnő levélváltása Prágai jelentés szerint a Lidové Noviny azt írja feltűnő beállítású vezércikkében, hogy megbízható ér­tesülései vannak Daladiernek Cham­berlainhez intézett levele tartalmá­ról. Megállapítja a francia miniszter­­elnök, hogy a nemzetközi helyzet semmit sem javult, a német erődépítés a nyugati né­met határon és más sietős német katonai lépések mind azt mutatják, hogy a legnagyobb aggodalmakra van ok.­­ Csakis Anglia és Franciaország e­­gyüttműködése mentheti meg a kard élén táncoló világbékét. Az angol miniszterelnök válaszá­ban hangsúlyozta, hogy bár osztja Daladier aggodalmait, mégsem adta fel reményét, hogy egyszer csak sikerül megegye­zésre jutni Hitlerrel és Musso­linival. Orosházi iparosok készítik a füzérlaktanya asztalos és lakatos munkáit Tegnap megkezdték a laktanya építését Megírtuk, hogy a múlt hét végén több iparos Gubicza Sándor ipar­­testületi elnök vezetésével Budapest­re utazott, hogy a Sorg Antal építő cégtől bizonyos munkát biztosítsa­nak az orosházi tüzérlaktanya építé­sénél. A közbenjárás eredménnyel járt. Az orosházi iparosoknak hosz­­szas tárgyalás után sikerült megál­­lapodniuk a Sorg céggel, hogy az asztalos és lakatos munkát, cse­kély kivétellel orosházi iparo­sokkal végezteti a cég. Körülbelül tizenötezer pengő értékű aszta­los és lakatos munkáról 150 ajtó és 170 ablakról lesz szó. Az üveges és festő munkákat is valószínűleg orosházi iparo­sok kapják. A Sorg cég általában hajlandó orosházi iparosoknak alvállalatba ad­ni a tüzérlaktanya munkáit, abban az esetben, ha megfelelő ajánlatot kap, a finomabb és nagyobb szak­mai tudást igénylő munkát azonban a cég készíti el. Ezek szerint most már bizonyosra vehető, hogy a laktanya építésénél az orosházi iparosok megkapják az őket jogosan megillető részt. A laktanya építését egyébként tegnap reggel megkezdték. —«o»— Külföldi exportra szánt hizómarhák bejelentése is Szarvasmarhatenyésztő Egyesület intézi a hizlalás és értékesítés ügyeit A külföldre szállítandó hizlalt szarvasmarhák ügyeinek intézésében változás áll be, amennyiben a szál­lítás ügyeit nem személyesen a gaz­dák, hanem a Szarvasmarhatenyész­tő Egyesületek intézik. A vármegyei gazdasági felügyelőség átírt Oros­háza község elöljáróságához, hogy a jövőben a külföldre szállítandó hizlalt szarvasmarhák ügyeit Békés vár­megyében a Békés vármegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesü­let vitzéi. Az állatok hízóba állítását, a be­állítástól számított nyolc napon belül be kell jelene­tet intézi, s ha az Egyesület a marhát kivi­ LOBL fotó- és optikai szaküzletének KÜLÖNLEGESSÉGEI Amatőrmunkák kidolgo­zását vállalom. IS­­ Péptől telre alkalmasnak találja, s­ számozott füljeggyel látja el s a hizlalás szakszerűségét ellen-­­­őrzi. A községi elöljáróság kéri azo­kat a gazdákat, akik külföldi hizla­lással akarnak foglalkozni, hogy eb­béli szándékukat augusztus 15-éig a Békés me­gyei Szarvasmarhatenyésztő E­­gyesületnél jelentsék be azzal, hogy előreláthatólag évente hány és milyen nemű szarvasmarhát akarnak hizlalni. A hizlalással foglalkozó gazdák azt is jelentsék be az Egyesületnél, hogy az utolsó három év alatt, éven­ként hová, hány marhát szállítottak­ külföldre. Szállítási engedélyt csak azok a gazdák kaphatnak, akik ezen beje­lentést idejében megteszik. HA SZEGEDRE JÖN , A SZABADTÉRI JÁTÉ­KOKRA JEGYET A Délmagyarországnál VEGYEN. TELEFON : 13—06. ARADI U. 8. Három fontos mezőgazdasági szociálpolitikai intézkedés Budapestről jelentik. Három fon­tos mezőgazdasági szociálpolitikai intézkedést tervez a kormány. Első lenne az, hogy az öregségi nyugdíj felét a gazdasági munkavállalók öz­vegyei is megkapják, a második az, hogy halálos balesetnél a visszama­radókat bizonyos fokig kártalanít­sák. A harmadik szociális terv a tehetetlenségi pótlék bevezetése a mezőgazdasági alkalmazottaknál. Négy napig feküdt halva egy pincében Miskolci jelentés szerint a város­ban megdöbbentő öngyilkosságot fedeztek fel. A miskolci Nagyavas egyik pincéjében holtan találták dr. Haraszthy Lajos miskolci Máv. jog­­ügyi tanácsost, akiről a kiszállott or­vos megállapította, hogy gyorsan ölő méreggel megmérgezte magát és már mintegy négy napja feküdt hol­tan a pincében. A tragikus véget ért tanácsosnak semmi oka sem le­hetett az öngyilkosságra ,mert hi­szen a napokban lett volna a leányá­nak esküvője és fiának doktorrá ava­­tása, f Újabb nemzeti előrenyomulás Párisi jelentés szerint a nemzeti spanyol főhadiszállásról ideérkezett hírek szerint a nemzeti csapatok az estremadurai fronton, a valenciai arcvonalon, az Ebro-folyó mentén mindenütt előrenyomultak. Ezekben a harcokban a köztársaságiak ha­i­lottakban és sebesültekben 432 em­bert veszítettek. Egy köztársasági zászlóaljt megsemmisítettek. A nem­zeti légirajok vasárnap bombázták Valencia, Alicante és Gandia kikö­tőket, több pályaudvart, mindenütt tüzeket és nagy károkat okozva.­­ .

Next