Orosházi Friss Ujság, 1938. szeptember (27. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

XXVII. évfolyam 196 szám Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca ára 12 fillér OROSH­­ZI Csütörtök 1938 szeptember 1 an UJSAG FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — ■— FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS D­R. MULASO­VSZKY JÁNOS Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Teleki kultuszminiszter a tokaji jelölt Budapestről jelentik. A Széchenyi György gróf halálával megüresedett tokaji választókerületben gróf Te­leki Pál kultuszminiszter lesz a NÉP hivatalos jelöltje. 400 időszaki lap nem kért engedélyt Budapestről jelentik. Ismeretes, hogy augusztus 31-ig minden idő­szaki lapnak újraengedélyezését kel­lett kérnie. Eddig mindössze 900 ilyen kérvény futott be, a várt 1300 helyett és így 400 időszaki lap már az engedélyezésnél önmagától meg­szűnik. Merénylet a szovjet cár elleni?) Varsóból jelentik: A Sztálin au­tószerencsétlenségéről érkező hírek­kel ellentétben olyanok is vannak forgalomban, hogy itt nem baleset­ről, hanem Sztálin elleni merény­letről van szó. Itt ő állítólag meg­sebesült és környezetének néhány tagja meghalt. Sztojadinovics szófiai útja Szófiai jelentés szerint Kiosszeiva­­nov bolgár miniszterelnök Burgas kikötőjében tett látogatása alkalmá­ból az újságírók előtt kijelentette, hogy Sztojadinovics jugoszláv mi­niszterelnök szeptember végén hi­vatalos látogatásra a bolgár fővá­rosba érkezik. Halálra ítéltek hét orosz vasutast• Moszkvából jelentik: A szibériai Simából jelentik: A katonai törvény­szék hét vasutast halálraítélt. A vád­irat szerint ellenforradalmi vasutas­­szervezetnek voltak a tagjai, mely azért alakult, hogy a vasúti forga­lomban zavart támasszon. Az el­ítéltek a simai állomásfőnök vezér­lete alatt állottak. Agrárkérdések a tegnapi minisztertanácson Késő estig tartott a kabinetülés Budapestről jelentik: Tegnap dél­ben fél tizenkettőkor folytatták a kormány tagjai a munkaprogramm megállapítására irányuló miniszter­­tanácsot A tegnapi minisztertanács a késő estig elhúzódott, mert be akarták fejezni a napirend még hát­ralévő pontjait. Míg kedden leginkább a közmun­kákkal és a közlekedésügy fejlesz­tésével összefüggő kérdéseket tár­gyalta a minisztertanács, addig hír szerint a tegnapi ülésen különböző agrárkérdések beható megvitatása is szerepelt. Imrédy a kormányzónál Keresztes-Fischer, Kánya és Rátz is kihallgatáson volt Budapestről jelentik. Tegnap dél­előtt tíz óra után Imrédy miniszterelnök kihallga­táson jelent meg a kormányzó­nál, akinek jelentést tett a tárcája kö­rébe eső­ ügyekről. A miniszterelnökön kívül Keresz­­tes-Fischer Ferenc belügyminiszter, majd Kánya Kálmán külügyminisz­ter és vitéz Rátz Jenő honvédelmi miniszter jelentek meg legfelsőbb kihall­gatáson és a miniszterek jelentéstétele 11 óra előtt fejeződött be. A kihallga­tások után a kormányférfiak vissza­mentek hivatalaikba, majd részt vet­­tek a minisztertanácson. —»o«— Új cseh kisebbségi tervezet Szakadatlan tanácskozások Prágában — Angol akció — Németország nem kezd háborút Londoni jelentés szerint Menzies ausztráliai igazságügyminiszter, aki nemrégen járt Németországban, új­ságírók előtt kijelentette, hogy nem fog új háború kitörni. Németország új angol-német meg­egyezést kíván kötni. Chamberlain miniszterelnök eléggé népszerű Berlinben. Londoni jelentés szerint alaptalan az a hír, mintha Henderson berlini angol nagykövet Chamberlain sze­mélyes levelét nyújtotta volna át Hitler vezérkancellárnak. Hangoztat­ják Londonban, hogy Angliát ez­­időszerint a szudétanémetek és az angol kiküldöttek között folyó tár­gyalások érdeklik legjobban, amely tárgyalásoktól eredményeket várnak. A Star szerint a tervezett kantoná­lis beosztás nem egy befejezett tény, hanem egy kiindulópont, amely a­­lapjául szolgálhat további tárgyalá­soknak.. Prágából jelentik: A szerdai nap szakadatlan tanácskozásokban telt el, a cseh kormánypártok hatos bi­zottsága a kormány harmadik kisebbségi tervét tárgyalta. Ez a hír mind magyar, mind pedig szudétanémet körökben érthető megütközést keltett, mert hiszen eddig a kisebb­ségekkel mindig csak már régebben kidolgozott tervezeteket ismertettek. Hangoztatják az illető kisebbségi körökben, hogy a kisebbségi kér­dést a kisebbségek tudta nélkül nem lehet megoldani. Prágából jelentik: A politikai mi­niszterek tanácsa tegnap ülést tartott, amelyen Hodzsa miniszterelnök ösz­­szefoglaló ismertetést adott az ál­talános helyzetről. A miniszterek helyeslőleg vették tudomásul a miniszterelnök lépéseit. Egyébként Prágában megnyugvással ítélik meg a helyzetet. Wlassich államtitkár színikormánybiztos Budapestről jelentik. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. báró J Wlassich Gyula államtitkárt a film- és színházi kamara felállításával kapcsolatos teendők elvégzésére kor­mánybiztossá kinevezte. Lansbury megbeszélései Budapestről jelentik. A kedden délután a magyar fővárosban érke­zett Lansbury angol politikus szer­dán Eckhardt Tiborral, Korniss kép­viselőházi elnökkel és a feministák­ vezetőivel tárgyalt. Ida temetik Karinthy! Budapestről jelentik. A magyar irodalom nagy halottját, Karinthy Frigyest, ma délután temetik a Ke­­repesi­ úti temetőben a főváros ál­tal adományozott díszsírhelyre. A francia munkásság a 40 órás munkahét mellett Párisi jelentés szerint a francia belpolitikai feszültség jelentős mér­tékben megnövekedett, mert a fran­cia munkásság forrong a 40 órás munkahét részbeni elejtése miatt és a lapok közös akcióra hívják fel a munkásságot a kormány ellen.­ Iskolai felvételi korhatár Budapestről jelentik: Gróf Teleki kultuszminiszter fontos rendeletet a­­dott ki, amely szerint az elemi is­kolába csak oly tanuló vehető fel az első osztályba, aki hatodik életévét a felvétel évének szeptember hava 15 napjáig betöltötte. Ezt a ren­delkezést a jövőben szigorúan be kell tartani, hogy elkerülhető legyen 10-ik életévüket még be nem töl­tött tanulóknak a középiskolákba való felvétele. Kivételes esetekben a 10. életév december hó 31-ükéig van ló betöltése is alkalom lehet a fel­­vételre.­­ ! Csirkepiac­tér. Rózsa­ház készruhák, gyermekruhák Olcsó árak, női kabátok, úri szabóság. Márkázott áruk Apolló Mozgó mellett.

Next