Orosházi Friss Ujság, 1938. szeptember (27. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

Csütörtök 1936 szeptember 1 OROSHÁZI FRISS L’JSAC. — örömmel állapítjuk meg, hogy az Alföld előtt feltárt terület köve­zését megkezdették. Legfölebb az aggaszt bennünket, hogy itt is a forgalmat gátló járdasziget készül. Egyidejűleg, mielőtt az Alföld előtti terület kövezését befejezték volna, a községháza előtt talán épen a mai csütörtöki piac forgalmának köny­­nyebbé tétele s nagyobb biztonsága okáért megkezdték a községháza e­­lőtti kövezet felszedését. Ha igaz, hogy kevés bölcseséggel kormá­nyozzák a világot, nem csodálkoz-­ hatik senki sem rajta, hogy a kevés­ből milyen picurka jut Orosházára. — Eljegyzés. Láng Lajos Máv. fői intéző leányát Gizellát (Miskolc) el­jegyezte Borosnyói Zoltán (Ózd)’. — Orvosi hír. Dr. Weisz Mihály belgyógyász-szakorvos rendelését új­ból megkezdte. — Uj egészségügyi őr. Molnár István, a volt községi egészségügyi őr megbízatásáról lemondott és he­lyette Tóth Zoltánt — aki eddig az anyakönyvi hivatalban volt kisegítő munkaerő — alkalmazta az elöljáró­ság.. — Londoni bevásárló körtefámról hazaérkez­tem, dúsan felszerelt raktárral állok a nagy­érdemű közönség ren­delkezésére. Tisztelettel Heckel Dezső. — Új menetrend a gyopárosi kis­­vasúton. A mai naptól kezdve új menetrend, illetve az előszezoni me­netrend lép életbe az orosháza-gyo­­párosi vonalon, azzal a különbség­­­el, hogy a menetrendben délután 1 óra 30 perces indulással feltünte­tett, csak vasárnap közlekedő vonat elmarad, e helyett minden nap dél­után 1 óra 50 perckor indul egy vonat Gyopárosra, ahonnan ez a vo­­nat délután 3 órakor indul vissza.. — Nyomtatványait rendelje az Orosházi Friss Újság nyomdájában. — Vasárnap kezdődnek a levente foglalkozások. A rendes leventefog­lalkozások, a nyári szünet után, úgy a kül-, mint a belterületen szeptem­ber negyedikén, vasárnap kezdőd­nek. A külterületi leventék a szo­­kott helyen és időben jelenjenek meg a gyakorlatra, a belterületi le­venték foglalkozása a jövőben reg­gel hét órától tízig tart, a szokott helyen. Ezúttal is felhívjuk a levente köteles fiuk szülei és munkaadói fi­gyelmét, hogy a foglalkozásokra en­gedjék el és pontosan járassák gyer­mekeiket, illetve alkalmazottaikat, mert a mulasztó leventék szüleit, ne­velőit, munkaadóit megbüntetik. — Megérkezett a műtrágya, akik régebben írattak, sürgősen jelent­kezzenek érte a Kisbirtokos Szövet­ségben. Horváth Rózsi magánóvodája Ond utca 11 szám alatt. A behratá­sok szeptember 1., 2., 3-án lesznek, az óvodai foglalkozási idő ugyan­ekkor kezdődik. Szeplők, májfoltok, a nap által okozott foltok ellen használjon d. Jolly Toilet-crémet mely arcát megfehériti és üdén tartja ára 1 pengő. Azonkívül Éden—Kerti Szegfű—Pillangó—Tokajon crémek stb. és az összes drogériái cikkek fővárosi árakon Berták Drogériában Piactér,__________Apollo mozi mellett Őszre Női, férfi és iskola cipőt „Gráciánál” vegyen ! mert rendkívül olcsó, garantált minőség, hatalmas választék. Kirakataink tájékoztatásul szolgál. Szigorúan szabott árak. „Grácia" cipőszaküzlet. Orosháza, Csirke piac — Megkezdődött a kisantant re-­­­pülőverseny. Bukarestből jelentik. A kisantant-államok repülőversenye Csehszlovákia rendezésében megkez­dődött. A versenyen Csehszlovákia 25 géppel és ötven repülővel, Ju­goszlávia 11 géppel és 21 repülő­vel, Románia pedig 8 géppel és 10­­0 repülővel vett részt. Az út első szakasza Prága—Zlin. — VERMES MÁRIA kozmetikus rendeléseit Erzsébet királyné­ utca 6. szám alatt újból meg­kezdte. — Aggasztó Gandhi állapota. In­dia vértelen szabadságharcának hő­se, Mahatma Gandhi súlyos bete­gen fekszik és állapota aggodalomra ad okot hívei körében. Ez a töré­­k­eny testű, de vasakaratú ember már élve titokzatos legendák hősévé vált hazájában.­­ Gumibélyegzőjét rendelje az Orosházi Friss Újság könyvnyom­dájában. Sürgős esetben pár óra alatt készülnek. Tánciskolai hír Értesítem a t. szülőket, a keres­kedő és iparos ifjúságot, hogy a tánctanfolyamomat szeptember hó 15-én megkezdem az Iparlesküitel tánctermében, iratkozni lehet laká­somon, Kazinczy utca 6 és a táncis­kola kezdetén. Az új táncok: Le Big Apple, Lambeth­ Vajk és Szalon Ma­gyarka be lesz mutatva. Szeptember hó 11-én vendégest. Szives pártfo­gást kér: Németh Mihály oki. tánctanító. Horovicz Klári oki. zongoratanár és oki. angol és francia nyelvoktató a zene, valamint nyelvtanítást szept. 1-én megkezdi. Jelentkezni lehet: Torkos Kálmán u. 10 2—5 óra kö­zött. — Köztudomású, hogy kombinált szobát, hálót, ebédlőt és egyéb bú­tort Polláknál, Orosháza legrégibb bútorüzletében nagy választékból e­­lőnyösen vásárolhat. Rekamiek leg­olcsóbban. — Ezen a héten a Sarkadi patika tart éjjeli szolgálatot. Pattanásokat mitessereket néhány nap alatt a leg­biztosabban elmulasztja. Szeplők, májfoltok, bőrszín­eződések ellen biz­tos és kellemes szer a Kerti Szegfű Arckrém mely az arcot frissé, üdévé és bár­sonyossá teszi. Egy tégely éra 1.20 P Szappannal és púderrel együtt ké­szíti. Szegeden Takáts István gyógy­szerész, Boldogasszony f.­ut Nagy­állomás felé. Orosházán beszerezhető Bérlők drogériában, mozi mellett. Csirkepiac — Meghűlésnél és náthaláznál reg­gel egy pohár természetes »Ferenc József» keserűviz gyakran igen jót tesz, mert a gyomorbélcsatornát ala­posan kitisztítja és méregteleníti, a­­zonkívül pedig fokozott anyagcserét és kielégítő emésztést biztosít. Kér­dezze meg orvosát. Használja ki az utószezont és leszállított árak mellett jöjjön Kakasszéki f­rdőre Kádfürdők darabonkint 80 fillér, 10 darabon­­kint 7 pengő. Egy ágyas szobák 1-1.20 pengő két ágyas 1.50—1.80 pengő. Már 8—10 fürdő után megszűnnek rheumás, csúzos stb. bántal­­mai és nyugodtan nézhet a téli rossz időjárá­­rások elé. Szobák telefonon is rendelhetők a Fürdőigazgatóságnál. nmiuM—gmg rsrr.ww 7 Wj­ é‘irMaaa T^t: MW fumaj Maua *—■ Három hidat és nyolcszáz há­­­zat pusztított el a mexikói áradás* Newyorkból jelentik: Venezuelában ás Mexikóban súlyos árvízkatasztróf­­ák voltak. Venezuelában kiáradt az Orinoco folyó és elöntötte a part­­menti városokat. Eddig tizenöt ha­lottat jelentenek. Mexikóban az ’ár­víz Monterey város környékén el­sodort három hidat és elöntötte a környékbeli falvakat. Nyolcszáz ház teljesen elpusztult. Tampico városá­val megszakadt minden összekötte­tés. Illa este a Pannóniában flekken teríték­­­pengő Szénássy Guszti és zenekarának bucsuhangver­­senye Éjfélkor különvonat melyre a rendes jegyek érvényesek Aki friss és munkaképes akar tenni és lehetőleg el akarja kerül­­ni, hogy kemény legyen a széke, emésztése meg legyen zavarva, gyak­ran fájjon a feje és bőre tele legyen mindenféle pattanásokkal, az igyék hetenként egyszer-kétszer reggelizés előtt egy pohár természetes »Ferenc József» keserűvizet. Kérdezze meg orvosát. Találtak zsebkendő sarkába kötve egy csomó aprópénzt. Igazolt tulajdonosa átveheti a községháza harmadik ügyosztály 2. számú iro­dájában. — Elmaradnak az állatvásárok szeptember negyedikén Csépán, szep­tember ötödikén Mezőtúron és a szeptember negyedikére hirdetett fü­­löpszállási lóvásárt sem tarthatják meg az egyre terjedő ragályos száj- és körömfájás miatt.­­ Az Osztálysorsjáték tegnapi húzásán a következő nagyobb nye­reményeket húzták ki: 20.000 pengőt nyert: 7553 20581 86374 10.000 pengőt nyert: 23354 2641, 78450 5.000 pengőt nyert: 19802 27242 42648 1. 2.000 pengőt nyert: 33219 39927 71614 81117­­ 1.000 pengőt nyert: 16377 18095 Hering tánciskola az Ipartestületből átköltözött a Ref. Kör székházának nagytermébe.

Next