Orosházi Friss Ujság, 1938. október (27. évfolyam, 221-246. szám)

1938-10-01 / 221. szám

XXVli. evfo 221 Szem ára 8 fillér Szombat 1938 Oktober 1­7. H 1B— OROSHÁZI Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — ■— FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­rtn­ek Ts. c­o IS crg Évre 5 P, fél­o W C/5 W évre 10 P- vi­ezt m­ok a délire postán­ küldve negyed-C/3 Évre 7 P, fél-o 70. Évre 14 pengő. a. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca T FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Dr. MULASD­VSZKH JÁNOS Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. ARGUL-REIRET együttműködés Chamberlain és Hitler nyilatkozata — Örömmámor Londonban, Párisban, Rómában és Berlinben — Daladier francia miniszterelnök lelkes ünneplése Németorszáágban Mint tegnapi számunkban éjjel há­rom órakor érkezett tudósítás alap­ján jelentettük, Münchenben aláír­ták a világtörténelmi jelentőségű e­­gyezményt, amely három hónapot ad Csehországnak, hogy rendezze a magyar kisebbségek helyzetét. Az egyezmény aláírásával kapcsolatosan kifejlődött helyzetről legújabb je­lentéseink a következők: Mámoros Lelkesedés Parisban Daladier francia miniszterelnök a cseh válság gyors megoldásával Eu­rópa legnépszerűbb embere lett. E­­gész Franciaország mámorosan ün­nepli, azonkívül belpolitikáiig is lé­nyegesen megerősödött a helyzete és remélik, hogy most már tartó­­sabb életű kormányzata lesz Fran­ciaországnak. Daladier a francia— német kibékülést százszázalékosan meg akarja valósítani, ezért maradt még pénteken délelőtt is München­ben, ahol Göring vezértábornaggyal és Ribbentroppal tárgyalt. Daladier az államtanács pénteki délutáni ülésén számolt be a müncheni egyezményről. Daladiert müncheni tartózkodása és elutazása­kor is lelkesen ünnepelte a német nép. Elutazásakor és Párisba való megérkezésekor nyilatkozatot tett, amelyben ■ ' 1­­ Franciaország és Németország kibékülésének szükségességét hangoztatta, majd méltatta a müncheni megegye­zést. A behívott francia tartaléko­sokat szabadságolni fogják, ami teljesen a szudétanémet terü­letek átadása után fog megtörténni. Daladier repülőgépe délután négy órakor érkezett meg. Óriási ünneplés Londonban Chamberlain miniszterelnök­ség-A történelmi jelentőségű okmányt amely az angol—német viszony ren­dezésében fordulópontot jelent, mindkét államférfi aláírta. Chamberlain egyébként hat óra­kor érkezett meg a hestoni repülő­térre, ahol a kormány tagjai és óriá­si néptömeg várta, akik lelkesen ün­nepelték. A mámoros és kitörő lel­kesedés a bevonuláskor még csak fokozódott. Az angol miniszterelnö­köt és feleségét az üdvözlő levelek egész tömegével árasztják el. Anglia és London számos templomában a müncheni egyezmény aláírásának ün­nepére hálaadó istentiszteleteket tar­tanak. Chamberlain belpoliti­kai nehézségei A lelkes ünneplésbe azonban kis­sé bántó disszonancia is vegyül. Chamberlaint a baloldal és a konzervatív párt belső ellenzéke támadni készül azokért a «túl­ságos« engedmények miatt, a­­melyeket a németeknek adott. Az ellenzéki támadások hevessége esetében Chamberlain esetleg fel­oszlatja a házat és új választásokat nap délelőtt hosszas megbeszélést folytatott Hitler kancellárral, majd a következő nyilatkozatot tette­­­k­ ki, amelyben biztosan számíthat minden angol nő szavazatára, mert elhárította Anglia felől a háborús veszedelmet. Chamberlain tegnap este hét órakor György király­­válynál volt kihallgatáson és be­számolt az uralkodónak a mün­cheni egyezmény aláírásával. Chamberlain a térdszalagrendet, a legnagyobb angol kitüntetést fog­ja kapni a királytól a béke érdeké­ben végzett fáradozásaiért. A brit légió, az angol fronthar­cos-szövetség 10 ezer válogatott em­bere készen áll, hogy a szudétané­met vidékre induljon, hogy ott a rend­fentartásban közreműködjék. Londonban a tőzsde nyugodt, a fontárfolyam megszilárdult, az arany ára esett, a fontkiegyenlítő alap pedig óriási nyereségre tett szert a válság idején alacsony áron összevásárolt dollárnak most maga­sabb áron való eladásával. Az angol lapok örömmel üdvöz­lik a müncheni megegyezést, de hangoztatják, hogy a csehor­szági kérdés végleges rendezé­séről csak a magyar és lengyel követelések kielégítése után le­het beszélni. Mussolini diadalútja Mussolini még tegnap hajnalban elutazott vasúton Németországból. A firenzei pályaudvaron Viktor Emánuel olasz király várta és melegen elbeszélgetett a Ducé­val. Rómában kitörő lelkesedés, valóságos örömmámor várta az olasz mi­niszterelnököt, akit a Termini pályaudvaron óriási tömeg élén Starace pártfőtitkár üd­vözölt. Mussolini ezután valóságos diadalmenetben vo­nult be a Palazzo Veneziába, Róma csak pár órával a Duce megérkezése u­­tán nyerte vissza Szokott képét, any­­nyira kizökkentette az elemi erővel megnyilvánult lelkesedés a rendes mindennapi életből. Ünneplik Hitlert Németország szintén kitörő lel­kesedéssel fogadta a müncheni e­­gyezmény aláírását. Ez alkalomból Henlein, a szudétanémetek ve­zére táviratot intézett Hitler ve­zér­kancellárhoz, amelyben a szudétanémetség nevében hála­telt szívvel köszönetet mond a Vezérnek a szudétanémetség­­nek a cseh járom alól való fel­szabadításáért. A német lapok Hitlert és a Ducét ünneplik, elismeréssel adóznak Da­­ladiernek és Chamberlainnak az e­­gyezmény létrehozásáért. Jellemző, hogy mennyire örül Né­metország és mennyire megszilár­dultak a német—francia kapcsola­t Újabb megbeszélést folytattam Hitler kancellárral, és ennek so­rán arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a német—angol kapcsola­tok rendezése elsőrendű fontosságú mind a két nép, mind pedig az egyetemes emberiség számára. A müncheni egyezmény és a német— angol flottaegyezmény aláírásával azt óhajtottuk kifejezésre juttatni, hogy az angol és a német nép-­i sohasem lehet többé egymásnak ellen­sége. Elhatároztuk továbbá, hogy a jövőben minden, a két népet ér­deklő és vitás kérdést a megbeszélés és a kölcsönös megfontolás, nem pedig az erőszak fegyverével fogjuk tisztázni. Megnyílt csirkepiac-tér. Rózsa-ház készruhák, gyermekruhák Olcsó árak , női kabátok, őri szabóság. Márkázott áruk Megnyílt Apolló Mozgó mellett

Next