Orosházi Friss Ujság, 1938. október (27. évfolyam, 221-246. szám)

1938-10-01 / 221. szám

z tok, az a tény, hogy a német óceán­járók, amelyek több nap óta már kö­vetkezetesen elkerülték a francia ki­kötőket, most ismét ki fognak köt­ni a cherbourgi francia kikötőben. Változatlan a magyar­ság követelése Az egész magyar közvélemény tel­jesen az egyezmény hatása alatt áll és ennek kapcsán változatlanul kö­­­­veteli a csehszlovákiai magyar ki­­sebbség részére az önrendelkezési jogot és változatlanul kitart a ma­gyarlakta területek visszacsatolása iránti követelésében. A müncheni döntés — mondják magyar körökben — egy hosszú bé­kekorszaknak kezdetét jelentheti, de csak abban az esetben, ha a szudé­­tanémet kérdés rendezése után a ma­gyar, szlovák és rutén, valamint a lengyel kisebbség jogos követeléseit is kielégítik. Annál is inkább, mert a szudétaném­etek átcsatolása után az egész cseh terror a védtelen ma­gyar lakosság ellen fog fordulni. Gróf Csáky István Imrédynél Gróf Csáky István, a külügymi­niszter kabinetfőnöke, aki München­ben a magyar álláspontot képviselte és akit a Duce csütörtökön kétszer is kihallgatáson fogadott, a magyar kisebbségi követelések ügyében, teg­nap, repülőgépen hazaérkezett és je­lentést tett Kánya külügyminiszter­nek és Imrédy Béla miniszterelnök­nek. mozg­ószinfiát. Telefon 9 okt. 1-én szombaton fél 9 órakor 2-án vasárnap 3-5-7-9 órakor FOX VILÁGHÍRADÓ STAN és PAN A TENGERÉSZEK RÉME, legújabb hangos burleszk, Stan és Pan főszereplésével • Három ember a hóban Erich Kästner regénye filmen. Ren­dezte Edward Bizzel. Főszereplők : Robert Young, Frank Morgan, Mary Astor, Florence Rice. Október havi hétköznapi előadásaink Csütörtökön pénteken Okt. 6-án csütörtökön 7 és 9 órakor Okt. 7-én pénteken fél 9 órakor Magyar világhíradó ROSHLIE vidám filmoperett pazar kiállítással és remek zenével. Rendezte: W. S. Van Dyke Főszereplők: Nelson Eddy Eleanor Powel és Hajmássy Ilona. Helyárak : Erkély és páholyszék 1 P, I. hely 00 fül., II. hely 70 fill., III. hely 50 fill., IV. hely 30 fill. Gyermekeknek 6-10 évesig :20-50 fillér. Lengyel jelentések szerint a cseh államrendszer teljes felbomlás előtt áll. A polgári lakosság éhezik, sok helyen a katonai élelmiszerraktára­kat rohanják meg és fosztják ki. Elfogadják a münche­ni egyezményt A cseh kormány tagjai tegnap dél­előtt Benes elnökletével államtaná­csot tartottak, amelyen elfogadták a müncheni határozatokat. Az elfogadásról Sirovy tábornok­­miniszterelnök tegnap este rádióbe­szédben tájékoztatta az ország né­pét. Hangoztatta, hogy Csehország­­nak el kellett fogadnia a müncheni egyezményben foglalt ultimátumsze­rű követelést a nagyhatalmak nyo­mására és inkább a békét kellett választania, mert egy esetleges háború ka­tasztrofális lehetett volna rá. Sirovy ezután keservesen kikelt, hogy Münchenben Csehország meg­kérdezése nélkül döntöttek, és hogy Európában most teljesen egyedül áll. Vigasztalásul azt han­goztatta, beszéde végén Sirovy, hogy Csehország az új határok kö­zött is fel fogja találni önmagát és a kormány is új feladatául az új ha­tárok között élő Csehország réteg­­védelmezését tűzi ki. Macnik hadügyminiszter ezután hadseregparancsot olvasott be a mikrofonba, amely a katonákat feloldja es­küjük alól, tekintettel arra, hogy az országcsonkítás a kormány tudatval és akaratával követke­zett be. Kijelentette a nemzetvédelmi mi­niszter, hogy a cseh miniszterta­nács a nagyhatalmak nyomásának kénytelen volt engedni, de egyben a világ közvélemé­nye előtt tiltakozását fejezte ki a Csehország megkérdezése nél­kül végrehajtott országcsonkítá­­sért. Rombolás, gyújtogatás A kiürítés előtt álló szudétané­­met területeken a csehek nagyará­nyú anyagrombolást végeztek, sze­net, nyersanyagokat semmisítettek meg. Rimaszombatban sok magyar embert letartóztattak és isme­retlen helyre vittek. A felvidéki magyar határon, Ti­­szaújlak közelében kommunisták sé­tálnak a magyar határon, kitűzték a vörös zászlót a határra, és azt lo­bogtatják. Szlovenszko eme részén telje­sen megszűnt a vagyonbizton­ság. Kassán a magyarok nélkülöznek, a burgonyát és a tengerit leszede­tik velük és elrekvirálják tőlük. A lengyel bányavidéken, Karvin-­­ban véres összetűzések vannak ál­landóan napirenden a lengyel lakosság és a cseh karhatalom között. Gyászol Csehország Az országcsonkítás miatti gyász kifejezésére a cseh rádió ma és teg­nap nem adott szórakoztató műsort, csupán félóránként híreket. Prágá­ban a színházi előadások szüneteltek tegnap, a mulatóhelyiségek és a ká­véházak zárva maradtak. A szudétanémet szabadcsapatok parancsnoka megtiltotta, hogy a csapatok tagjai átlépjék a cseh határt. A csehek a vasúti pályatesteket felrobbantják, minden megmozdítha­­tót elvisznek. Pozsonyban az utcákon kommu­nista őrség cirkál, épúgy, mint Kas­sán katasztrofális élelmiszerhiány fe­nyeget. A Lengyel Távirati Iroda értesü­lése szerint Csehszlovákiában előké­születek történtek, hogy az állami bank aranykészletét, valamint a különböző miniszté­riumok és hivatalok értékes készletét Szlovákiába szállítják. A nemzetközi bizottság első ülése Müncheni jelentés szerint a szu­­détavidék nemzetközi bizottságának az első és második szudétané­met területsáv kiürítését és a német birodalom részére való átadását tárgyalták meg. Rendkívül feszült a cseh-lengyel viszony A cseh—lengyel viszony rendkí­vül kiélesedett a csehek folytonos provokációja miatt. Egy határmenti lengyel falura a cseh katonaság teg­nap minden ok nélkül fegyver- és géppuskatüzet zúdítottak. Ez a ki­hívás végsőkig felingerelte a lengyel közvéleményt, amely az ezután kö­­vetkezendőkért Csehországra hárít minden felelősséget. A Teschen felszabadítására ala­kult lengyel szabadcsapatok tobor­zása, amely igen lelkes hangulatban folyt, 21-én befejeződött. Az önkén­tesek száma most már nyolcvanezer­re emelkedett. A létszámot elegen­dőnek tartják, hogy az önkéntes­hadsereg céljának megfeleljen. Ünnepelnek a szudétanémetek A Szudétaföldön a cseh terror még mindig nem szűnt meg, jólle­het már ma átadják a területek egy részét. A csehek még csütörtök éj­szaka is meg akarták akadályozni, hogy a szudétanémetek kitűzzék a horogkeresztes zászlót. Ez a kísérle­tük azonban kudarcot vallott és azt nem tudták megakadályozni, hogy a szudétanémetek mámoros lelkese­déssel ne ünnepeljék visszacsatolá­sukat. — »0«— Cseh~lengyel háború fenyeget Szlovenszkói városokban kommunista diktatúra készül — Elfogadta a cseh kormány a müncheni egyezményt — Rablások, gyújtogatások A behívott katonakötelesek nem en­gedelmeskednek a behívó parancs­nak, hanem az erdőkben bujkálnak. A lakosságot a csehek lövész­árkok ásására hajtják ki,­­ tagjai, a berlini olasz, angol és fran­cia nagykövetek Weitsäcker német külügyi államtitkár elnöklete alatt a külügyi hivatalban megbeszélést folytattak és azon Több szlovenszkói városban a kommunista érzelmű munkás­ság­ a proletárdiktatúra kikiál­tására készül. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Szombat 1938 október 1 Imrédy­­ rádióbeszédet intéz a m­pi néphez Budapestről jelentik: Vitéz Im­rédy Béla miniszterelnök, ma, pén­teken este 19 óra 30 perckor rádió­beszédet intéz az ország népéhez és tájékoztatja a nemzetet az utóbbi na­pok sorsdöntő külpolitikai esemé­nyeiről és a belpolitikai helyzetről. A miniszterelnök egyébként teg­nap először Széchenyi Bertalan gróf­nak, a felsőház elnökének látogatá­sát fogadta, majd József királyi her­ceg tett nála látogatást. Ezután Re­­ményi-Schneller pénzügyminiszterrel és Kunder kereskedelmi miniszterrel tanácskozott. —»0«— A magyarság hálája Új vezérkari a Queenak és Hitlernél! fonok Magyar politikai körök a mün­cheni egyezményt a magyar kisebb­ségekre vonatkozó részében nagy magyar diplomáciai sikernek tekin­tik, és hálával adóznak Hitlernek és Mussolininak azért, hogy a garanciavállalás elutasításával is biztosítani akarják a csehszlo­vákiai magyar kisebbségek ürü­gyének rendezését. Budapestről jelentik. A kormány­zó Keresztes-Fischer Lajos gyalog­sági tábornok, vezérkari főnököt be­tegsége miatt saját kérelmére fel­mentette és helyébe a honvédvezér­kar főnökévé Werth Henrik titkos tanácsos, gyalogsági tábornokot ki­nevezte. Az új vezérkari főnök kinevezése mindenfelé osztatlan örömet keltett.

Next