Orosházi Friss Ujság, 1938. október (27. évfolyam, 221-246. szám)

1938-10-01 / 221. szám

Szombat 1930 október 1 OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG — Állatok és járóművek ideigle­nes átengedése. A hivatalos lap teg­napi száma közölte a honvédelmi mi­niszter rendeletét az állatoknak és a járóműveknek a honvédség ideig­lenes használatára való átengedé­séről. A rendelet szerint minden személy és teherszállításra alkalmas állatnak és fogatos járóművek, vala­mint minden szárazföldi gépjárómű­­nek tulajdonosa köteles állatát, illet­ve járóművét a hajtáshoz teljesen felszerelve, a szükséges személyzet­tel együtt a községi elöljáróság fel­hívására, a honvédségnek ideiglenes használatra átengedni. A használa­tért kártérítés jár, amelynek mérté­két a honvédelmi miniszter rende­lettel állapítja meg. — Köztisztviselők a Felvidék fel­szabadításáért. Budapestről jelentik: A Közszolgálati Alkalmazottak Nem­zet Szövetsége csütörtökön tartot­ta országos elnöki bizottsági ülését, dr. Balásy Antal nyug­­államtitkár elnöklésével. Dr. Javornitzky Jenő vezértitkár, miniszteri tanácsos til­takozott a felvidéki magyarság ül­dözése ellen. Elhatározták, hogy a helyzetjavítás, valamint a drágaság megfékezése, az elsőrendű szükség­leti cikkek elrejtése, felhalmozása el­len szigorú intézkedések megtételé­re kérik fel a kormányt. — Baleset kenyérvágás közben. Sajnálatos baleset ért tegnap reggel egy orosházi nagy lányt. Amikor reg­gelijéhez a kenyeret vágta, a kés megcsúszott kezében és a kenyér helyett az ujját vágta el. Az éles kés csontig hatoló sérülést ejtett. A sé­rült nagylány most nemcsak kenye­ret nem tud vágni egy darabig, de más munkáját sem tudja végezni. — Sziporkázóan ötletes, megsza­kítás nélkül szórakoztató, friss és üdítő a »Három ember a hóban« c. film. Bemutatja ma az »Apolló« — Húsz pengő a vagyonváltsági búza ára. Budapestről jelentik: A pénzügyminiszter a vagyonválságról szóló törvény értelmében a mező­­gazdasági ingatlanok vagyonváltsá­­ga fejében fizetendő búza árát a földmivelésügyi miniszterrel egyet­­értőleg október hóban métermázsán­­ként húsz pengőben állapította meg . Újabb félmilliót fordít légivé­­delmére Debrecen. Debrecenből je­lentik: Debrecen szabad királyi vá­ros törvényhatósága csütörtökön tar­tott közgyűlésén elhatározta, hogy a város félmillió pengőt fordít további légvédelmi építkezésekre. A köz­gyűlés egyben üdvözlő táviratot in­tézett Mussolinihoz és Hitlerhez. — Drágább és nehezebb lesz a válás. Budapestről jelentik. Jogász­körökben nagy érdeklődéssel be­szélnek arról a nem mindennapi ér­tekezletről, amelyet Ridly István tör­vényszéki tanácselnök, a házassági ügyekben eljáró bírák csoportja fő­nökének elnökletével zajlott le. Az elterjedt hírek szerint ezen az ér­tekezleten arról volt szó, hogy mi­lyen új eljárási szabályokkal szigo­rítsák meg a válást. Az igazság­ügyminiszter ugyanis leiratot inté­zett a budapesti törvényszék elnö­kéhez, amelyben közölte, hogy a kormány a családvédelem szempont­jából meg akarja nehezíteni a há­zasság felbontását, még­pedig a vá­lási eljárási szabályok megszigorítá­sával, a válás drágábbá és nehezeb­bé tételével. Ezt a leiratot tárgyalta az értekezlet nagy érdeklődés kö­zepette. Szeplők, májfoltok, a nap altal okozott foltok ellen használjon d. Jolly Collet-crémet mely orcát megfehériti és üdén tartja ára 1 pengő. Azonkívül Éden—Kerti Szegfű—Pillangó—Tokajon crémek stb. és az összes drogériái cikkek fővárosi árakon Berták Drogériában Piactér, Apollo mozi mellett — Letartóztatott keritők. Tegnap újabb két letartóztatás történt annak a nagyszabású tisztító munkának so­rán, amelyet a fővárosi rendőrség folytat a kerítők frontjának felgön­gyölítésében. Egy asszonyt, Eidam Károlyné 46 éves állítólagos »nyelv­tanárnőt« és férfiismerősét, Bánhidi Ágoston 34 éves postatisztviselőt le­tartóztatták, mert Eidamné lakására tömegesen csalták a tapasztalatlan leányokat, akiket aztán félre nem ért­hető módon »üzletkötésre« beszél­tek rá. — Hasműtétek utáni időszakok­ban a régóta bevált, tisztán termé­szetes »Ferenc József» keserűviz ki­tűnő hashajtó, amely a belek tar­talmát biztosan felhigítja és azt csakhamar fájdalommentesen leve­zeti. Kérdezze meg orvosát. — Ezen a héten a Molnár patika tart éjjeli szolgálatot. — Értesítés. Értesítjük azokat a gazdatársainkat, akik a m. kir. já­rási gazdasági felügyelő úrnál je­lentkeztek kísérleti műtrágya vetésé­­ re, hogy a műtrágya részükre is megjött, szállítsák azt el mielőbb az Orosházi Kisbirtokos Szövetség­ből, de ezt a szállítást megelőző­leg jelentkezzenek a gazdasági fel­ügyelő urnál a vetési táblázat átvé­telének céljából. Elnökség. — A most bezárult Lakásművé­szeti Kiállításon beigazolódott a régi igazság, hogy Pollák bútorai moder­nek, szépek és jók. — Konoye lett a japán külügymi­niszter. Tokióból érkezett jelentés szerint herceg Konoye miniszterel­nök közölte a mikádóval, hogy Uga­­ki tábornok-külügyminiszter — mint tegnap jelentettük — lemondott. A mikádó Konoye-t nevezte ki külügyi és gyarmatügyi miniszterré. — Ha valaha, úgy napjainkban sokszoros igazság, hogy legnagyobb jótevőink közé tartozik, aki megne­vettet bennünket. Hálásak lehetünk Erich Kastnernek, az írónak és a Metro filmgyárnak a »Három ember a hóban« c. filmért, mely két jóleső óráról, sok kacagásról, önfeledt szó­rakozásról gondoskodik. Az »Apol­ló« műsora. — Baltás merénylet Kína volt el­nöke ellen. Sanghajból jelentik: Kí­na volt elnöke, Tangsaoji ellen gyil­kos merényletet követtek el. Több férfi behatolt a volt elnök házába, baltákkal rohanta meg a volt el­nököt, aki súlyosan megsebesült. A tettesek elmenekültek,­­ Tangsaojit kórházba vitték. — 35 év alatt 35 ezer egészséges gyermek. Pécsről jelentik: A pécsi állami gyermekmenhely most ünnep­li fennállásának harmincötéves jubi­leumát. Ez alatt az idő alatt,­­ mint ahogyan azt Gobbi Gyula e­­gészségügyi főtanácsos, a gyermek­menhely igazgatója egy budapesti napilapnak adott interjújában kije­lentette : épen harmincötezer gyer­meket nevelt fel és mentett meg a nyomortól és tett a haza hasznos polgáraivá. Ezúton értesítem, a t. hölgy közön­séget, hogy kollekcióm megérkezett u. m. gyönyörű őszi- és télikabátok­ és bun­dáit, elegáns délelőtti és dél­utáni ruhák, kötött kosztü­mök, téli pongyolák fővárosi Ízlés és választékban Mielőtt szükségletét beszerezné tekintse meg raktáromat vételkényszer nélkül Tisztelettel állta Balra 3 A vásárhelyi Csömör fednéi után Orosházától 13 kilométerre eladó a Tanya 375 szám alatti 24 k­ishold ingatlan fele szántó fele legelő holdanként 500 pengőért Feltételek megtudhatók dr. Printzer Jenő ügyvéd hódmezővásárhelyi Horthy Miklós u 8 sz. alatti lakosnál. — Hunyady Sándor új regénye a Színházi Életben. Régen volt re­gény iránt olyan nagy érdeklődés, mint a Színházi Életben megjelenő új folytatásos regény iránt, melyet Hunyady Sándort irt »Jancsi és Ju­liska» címmel. A Színházi Élet új száma közli Máray Sándor cikkét a szeptemberről, Bethlen Margit gróf­nő színházi beszámolóit, Hatvany Lili bárónő cikkét, Stella Adorján revüjét és sok érdekes riportot. Há­­romfelvonásos színdarab, szenzációs kottasláger, bővített rádióújság, szí­nes gyermeklap, nagy divat, sport, filmrovatok, érdekes novellák és gyönyörű képek teszik változatossá a Színházi Élet új számát, amelynek ára 60 fillér. Előfizetési díj egyne­gyed évre 6.50 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet körút 7. — Polgárháború fenyeget a lá­mák országában. Sanghajból érke­ző jelentések szerint Tibetben, a lá­mák titokzatos országában polgár­háború fenyeget. Az országnak sem egyházi, sem világi uralkodója nin­csen, meghalt mind a Dalai, mind pedig a Pancsen láma, a két főpap és most az ország a pártok küzdő­tere lett az uralomért. — Furcsa szekták, különös diva­tok és különc milliomosok Ame­rikában. Dr. Vásárhelyi Ferenc, Amerikában élő hazánkfiának tollá­ból közöl egyik budapesti napilap rendkívül érdekes cikksorozatot A­­merikáról, a furcsa szekták, a pró­féták, a prófétanők, a különös, ne­künk európaiak számára sokszor ért­hetetlen divatokról és szokásokról, a különc milliomosokról, a reklám hazájáról, a lehetőségek hazájáról... A hipnotizőr néger próféta, aki mil­liomos lett szédelgéseivel, Father Divine, a híres Wrigley, akit az egy­­centes rágógumi tett gazdaggá, Wal­ter Winchell, Amerika legjobban megfizetett újságírója, aki szellemes cikkeiért heti kétezer dollárt kap a Daily Mirror-tól, ezek Amerika kü­lönösségei és ezek elevenednek meg a rendkívül érdekes riportsorozat­ban. , j — Sporthírek. Tegnap este érke­zett Budapestre a német ökölvívó­­csapat. Az Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Szövetség háborúsága ellenére is lesz síverseny az 1940- évi olimpiászon. Hierlander volt osztrák válogatott csatárt szerződ­tették a török tréneroktató tanfo­lyam vezetőjének. Stockholmban Ma­gyarország csapata birkózásban 5:2 arányú vereséget szenvedett Ameri­ka csapatától. Dr. Prém Loránd mi­niszteri tanácsost, az OTT főtitkárát a miniszter az OTT ügyvezető alel­­nökévé nevezte ki. Misángyi Ottó testnevelési főiskolai tanár, az OTT olimpiai ügyeinek szakelőadója pe­dig az OTT főtitkára lett. A Schme­ling bokx-exvilágbajnoknak az Isten úgy látszik, nagyon felvitte a dolgát. Egész ősszel vadászattal töltötte az idejét, de — kivel. Részt vett a múlt­koriban azon a vadászaton, amelyet Göring porosz miniszterelnök rende­zett Horthy Miklós kormányzó tisz­teletére. ?

Next