Orosházi Friss Ujság, 1938. november (27. évfolyam, 247-272. szám)

1938-11-01 / 247. szám

2 Gsangliajseli nem enged jCsangkajsek a kína­i néphez intézett Üzenetében a végsőkig való harcot jelenti be. A japánokat becsalják a kínaiak az ország belsejébe és ott semmisítik meg őket. Ez a legújabb kínai taktika. Chamberlain béketerve Londonból jelentik. A Sunday Ex­press úgy tudja, hogy Sir Neville Henderson, Nagybritannia berlini követe, a német fővárosba visszaté­rőben Chamberlain miniszterelnök­nek az európai béketervre vonatko­zó javaslatait viszi magával. Cham­berlain megbeszéléseket óhajt foly­tatni Hitler kancellárral. Hitlernek egyes német gyarmatokat állítólag visszaadnának. Ugyancsak indítvá­nyozná Chamberlain Hitlernek fegy­­verkezési korlátozó és megnemtáma­dási egyezmény kötését is Németor­szág és valamennyi szomszédja kö­zött. —»o«— OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Kedd 1938 november 1 Férfiruhában járt egy ötvenéves asszony nagyszénásán felismerték és tiltott csavargásért elítélték A nagyszénási csendőröknek a na­pokban feltűnt egy idősebb férfi, aki a házakban kéregetett. A fur­csa kinézésű embert előállították a csendőrségen, ahol igen cifra dol­gok derültek ki, így elsősorban az, hogy a bekísért férfi nem férfi, ha­nem nő. Másodszor az, hogy már régen jár férfiruhában kopaszra nyirt fejjel. Arra a kérdésre, hogy miért jár férfiruhában, ennyit felelt: — Így könnyebben kaptam mun­kát. "« Juhász Viktória magyarbánhegye­­si 50 éves nő — a hirtelen férfiből átváltozott leány — ezután előad­ta, hogy dolgozott több helyen is, mint férfi és sehol sem vették észre és ő sem árulta el magát. Ezért nyiratta le haját is. Egyébként sem­mi bűnös szándéka nem volt a férfi ruhában járással. A különös ember­nőt behozták Orosházára és megindult a nyomo­zás viselt dolgai után, azonban semmi bűncselekményt nem fe­deztek fel előéletében, így valószínűnek látszik állítása, hogy csak passzióból járt férfiruhában munka után. Miután azonban most csavargáson érték, ezért átadták a főszolgabí­rói hivatalnak, ahol kihágásért két napra ítélték, ezt a nyomozás alatti fogsággal ki­­töltöttnek vették. Juhász Viktóriát ezután, minthogy beteg is, kivitték a menházba. —»o«— A hívek nagy tömege vett részt az előadásokon Evangélikus nap Orosházán APOLLO mozgószínház. Telefon 9 Nov. 1-én kedden 7 és 9 órakor Nov. 2-án szerdán 7 és 9 órakor Magyar világhíradó A Felvidékért A magyar-cseh tárgyalások Komárom­ban, Sátoraljaújhely visszacsatolása. Csapataink bevonulása Ipolyságba. Magyar film: TOMI 1 MEGFAGYOTT GYERMEK Báró Eötvös József költeménye filmen Írta: Orsi Mária. Rendezte: Galántai Balogh Béla. Zene Papír Viktor. Fő­szereplők­ Csortos Gyula, Sziklai Sze­réna, Simor Erzsébet, Básthy Lajos, Dobos Anny, Pécsi Gizi, Ádám Klári, Dajbukát, Hajnal Betty. A november­i előadások bruttó be­­vételének 10 százalékát a „MAGYAR A MAGYARÉRT akció javára adjuk. Nov. 5-én szombaton fél 9 órakor Nov. 6-án vasárnap 3-5-7-9 órakor Nov. 7-én hétfőn 7 és 9 órakor FOX VILÁGHÍRADÓ Popeji és a 40 rabló nagyszabású színes rajzfilm Budapesti megjelenéssel együtt a legnagyobb magyar katonavígjáték Beszállásolás írta: Nóti Károly és Aszlányi Károly Zene: Szlatinay Sándor. Főszereplők­ Szeleczky Zita, Kiss Manyi, Páger Antal, Kabos Gyula, Rajnay Gábor, Ladomerszky Margit, Vizváry Maris­ka, Bilicsy Tivadar, Pethes Sándor és Ferenc. November havi hétköznapi előadása­ink kedden—szerdán. Temetkezési üzlet áthelyezés Értesítem Orosháza és vidéke mélyen tisztelt közönségét, hogy. Tisztelettel: Kóti István tem. intézete.disztemetkezési intézetemet ISS*» helyeztem át­­Terényi utcával szemben ahol az eddigi előzékenységgel állok a m. t. gyászoló közönség rendelkezésére. Vasárnap az Országos Luther Szövetség, az Orosházi Luther Szö­vetség és az orosházi belmissziós egyesületek rendezésében evangélikus napot tartottak Orosházán, melynek programmja az egész o­­rosházi evangélikus egyházközséget megmozgatta. Mind az előadásokon, az egyházi ünnepségeken, mind az istentiszteleten a hívek nagy töme­ge vett részt. Délelőtt fél 9 órakor a Gazdaifjak Egyletében tar­tott összejövetel nyitotta meg az evangélikus napot. Itt Zalay Bálint, az Gazdaifjak E­­gyesületének elnöke megnyitója u­­tán Bonnyay Sándor ev. lelkész, a KIE országos titkára és dr. Bencs Zoltán miniszteri tanácsos, az Or­szágos Luther Szövetség elnöke tar­tottak előadást az ifjúsághoz. Ko­vács Andor orosházi esperes, kor­mányfőtanácsos és Hézer Béla mon­dottak még beszédet az összejöve­telen, melyet dr. Darók József, a Békésvármegyei Gazdasági Egyesü­let titkárának záróbeszéde rekesz­tett be . Délelőtt 10 órakor istentisztelet­­ volt az ev. templomban, utána 11 órakor nagygyűlés, amelyen dr. Hilscher Zoltán fővá­rosi tanár az evangélikus egyház munkaprogrammjáról, Szántó Ró­bert az evangélikus egyház hely­zetéről tartottak értékes előadást. Délután 5 órakor vallásos ünnepélyt tartottak a templomban. Dr. Bencs Zoltán megnyitó beszéde után Szán­tó Róbert fővárosi ev. lelkész, az Országos Luther Szövetség igazga­tója saját verseiből olvasott fel. Dr. Lányi Márton képviselőházi alelnök, országgyűlési képviselő, a békési ev. egyházmegye felügyelője tartott nagyhatású előadást »Az evangéli­kus ember és az egyház« címmel. Holecska Gyula, az Orosházi Lu­ther Szövetség kulturális osztályá­nak elnöke zárta be a vallásos ün­nepélyt, melynek műsorán még ének­számok szerepeltek. * Este 7 óra tájban pompás toronyzene volt, amit az orosházi tűzoltók kitűnő ze­nekara szolgáltatott. A toronyzené­nek is nagyszámú hallgatóközönsé­ge volt. Az ünnepségen a vármegye főis­pánja és alispánja más elfoglaltsá­guk mellett nem vehettek részt. Ott voltak dr. Lányi Márton képviselő­­házi alelnök, a kerület országgyűlési képviselője, dr. Jaromitzky Jenő, az Ereklyés Országzászló Nagybizott­ság alelnöke, Lakos József járási főszolgabíró, a honvédség, csend­őrség tisztiküldöttsége, a járási vi­tézek képviselői, több környékbeli község küldöttsége, az Orosházi Kisbirtokos Szövetség részéről Vö­rös Imre és Horváth Imre jegyzők, Jankó Ferenc alelnök, Tompa Mi­hály és Bokor András, a Gazdaif­jak Egyesülete részéről Zalay Bá­lint elnök, Soós Antal titkár és Záb­­rák Ferenc könyvtáros, valamint az egyházak és Tótkomlós összes tár­sadalmi egyesületei.­­ Az Országzászló a Tótkomlósi Ev. Nőegylet ajándéka és annak ipari szakbavágó munkáit az anyag árán kívül tótkomlósi iparosok díjtalanul végezték. Az avató ünnepség délelőtt 11 órakor kezdődött a tem­plom előtti téren az Iparos Dalkör Himnusz énekével, majd a díszes országzászlót átadta az Ev. Nőegy­let elnöksége. Ezután Zémán Mihály tótkomlósi ev lelkész, a nagymaj­­láthi ref. lelkész, Dávid Béla tót­komlósi rom. kat. lelkész és Büch­­ler Márton orosházi főrabbi áldották meg az országzászlót. Szokolay Pál tótkomlósi főjegy­ző megnyitó beszédében az ország­zászló történetét ismertette, majd az Ipaos Dalkör »Hiszekegy«-e után az országzászlót felvonták az árbocra. Lányi Márton dr. országgyűlési képviselő, képviselőházi alelnök nagyhatású ünnepi beszédet mon­dott. Hazafias szavalat és énekszá­mok után pedig dr. Javornitzky Je­nő, az Ereklyés Országzászló Nagy­bizottság alelnöke mondott hatal­mas erejű avató beszédet. Az országzászló emlékművet Tót­komlós község nevében Asztalos András biró vette át s az ünnepsé­get a Szózat zárta be. Ezután az emlékmű előtt diszmenet volt, majd a közönség átvonult a Kisbirtokos Szövetség nagytermébe, ahol Oláh István jegyző rendezésében gyö­nyörű irredenta élőképet mutattak be. Délben 1 órakor közebéd volt a Komló szállodában, melyen a kor­mányzóra Bakos József járási fő­szolgabíró mondott pohárköszöntőt. A gyönyörű hazafias ünnepség hitet tett Tótkomlós lakosságának a haza iránti törhetetlen hűségéről és igaz magyar érzéséről. —»0«— Országzászlót avatott vasárnap Tótkomlós népe Gyönyörű hazafias ünnepség a országzászló előtt Tótkomlóson vasárnap avatták fel . gyönyörű hazafias ünnepsége az ev. templom előtti téren felállt­ volt Tótkomlós tót anyanyelvű, tott országzászlót. Az országzászló de igaz magyar érzésű lakossá­felavatása á­gának. Runciman lesz a titkos tanács elnöke Lord Runcimant az angol titkos tanács elnökévé nevezik ki a lemon­dott Hailsham helyett. Cseh lengyelellenes tüntetés Morva-Ostravában az Olsa vidé­kéről elmenekült csehek lengyelel­lenes tüntetést rendeztek, amelyen köveetlték a lengyelek által meg­szállt freistadi kerületi községek visszaadását. A lengyel sajtó gú­nyos hangon emlékezik meg a tün­­tetésről. 9 span] Franco Franco, a teken repi és meghal az Atlanti A nemz a köztársa­sági repülő­száma 70( zsákmányé társasági h­zetlek hert A köztársí madásba ! ton. A ni­lenciát. A lottja volt. Hemmin zottság kik szatér Bar­­berlain rag­yonak meg hát. Piron­d megtekinti R éi A francia az eszperai Mario Pi újabb olasz rekorder 17­59 fok hid. A mezőg­ben szóró fenntartani kai, igényt gazdálkodás igyekezni fs viseleti mun bevonni, ha gazdasági i­zető egyén A szeged­kei tanyák István, az­­ bácsija, ané volna, százé unokája és zában. Szej sem járt és­vel ezelőtt — Szovji gáti részein más tüzvés; Ennek köve medve men vidékeire, a pása a lakó elragadják ; Kelet-Len, farkascsorda úgyhogy mi vadászatot ! Megválasz­tetgyülés kis országban és lázár minisz­álló nemzeti föltjei indult A felvidéki lóival tegnap cosok négy egysége Hét előtt a Várt megáldatták Felvidéken lé Most lesz Ezen a hétés­met­ román­y november 4-i den német ol­tásra a konsté­ton kezdődik faház együtte vasárnap ped a Hitler-ifjak döttsége.

Next