Orosházi Friss Ujság, 1938. december (27. évfolyam, 273-296. szám)

1938-12-01 / 273. szám

XXVI­. árfolyam 273 szám­ára 12 fillér Csütörtök 1938 december 1 OROSHáZ! Előfizetési dijak ,­elyben házhoz hordva negyed­­ivre 5 P,­­ fél­ívre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­ívre 7 P, fél­ívre 14 pengő. Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé-­­ sekre csak v­á- *­laszbélyeg elle­nében válasze­TLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS : MULASO­VSZKY JÁNOS Telefonszám: 90.­­ Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Fajvédő párt alakult Imrédy látogatása a kereszténypártban Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök tegnap délután öt órakor báró Vay László miniszterelnökségi államtit­i­kár kíséretében látogatást tett az Egyesült Kereszténypártban, ahol gróf Zichy János elnök üdvözölte. Hangsúlyozta, hogy a miniszterel­nök reformjavaslatainak megvalósít­­ására. Imrédy miniszterelnök vála­szában megköszönte az üdvözlésit és a bizalmat, majd hosszasan elbe­szélgetett a párt jelenlévő tagjaival. Minisztertanács Ezt követőleg fél hat órakor a kormány tagjai­ vitéz Imrédy Béla miniszterelnök elnöklésével minisz­tertanácsra gyűltek össze, amelyen először letárgyalták és elfogadták. Kondor Antal kereskedelmi és ipar­­ügyi miniszter előterjesztésében a családi munkabérről szóló törvény­­javaslatot, majd pedig Bartha hon­védelmi miniszter előterjesztésében ,a honvédségről szóló javaslatot. A minisztertanács folyó ügyek letár­­gyalása után éjjel fél tizenkét óra­kor ért véget. Uj fajvédő párt Bornemisza Géza és Mikecz Ödön volt miniszterek, a NEP-ből kivált képviselők egy csoportja élén teg­nap megalakították az új magyar fajvédő pártot, amely néhai Göm­bös Gyula 1924-es kiáltványában foglalt programot tette magáévá. Az alakuló ülésen 16 képviselő vett részt, akik elhatározták, hogy a kor­mányt a tervezett jobboldali refor­mok megvalósításában támogatják, egyebekben pedig majd a képviselő­ház ülésén fejtik ki programjukat. Általában erősen tartja magát a hír, hogy a közeljövőben nagy sze­mélyi változások lesznek nemcsak e­­gyes minisztériumokban, hanem a diplomáciai karokban és a főispán­­ságokban is. A honvédelmi állam­titkárságra Marton Bélát, a földmi­,­velésügyire pedig Lukács Béla mis­kolci főispánt kombinálják. Lemondott Korniss Korniss Gyula, a képviselőház el­nökének lemondása folytán az ellen­zék ismét Kornisit kívánja az el­nöki székbe ültetni, míg a kormány­párt jelöltje Bobory György lesz. A személyi változásokkal kapcso­latban erősen tartja magát az a hír, hogy gróf Csáky László, a külügy­miniszter kabinetfőnöke lesz az új külügyminiszter. A Ház munkarendje ma előreláthatólag csak formális ülés lesz a Házban. A pénteki ülés­napirendre tűzik a felvidéki képvise­lők behívásáról szóló javaslatot, a­­melyet a felsőház is hozzájárulásá­val országos határozattá emel és hétfőn a kormányprogram feletti vi­tában már a felvidéki képviselők is részt vesznek. Az ellenzék össze a­­karja hívatni a Ház külügyi bizott­ságát, hogy tájékoztatást nyerjen a külügyek állásáról és Kánya külügy­miniszter lemondásának körülmé­nyeiről is. Dr. Holcha lett a csehek új elnöke Lemondott Strogg kormánya Prágából jelentik: A tegnap dél­előtt megtartott elnökválasztáson le- t adtak a képviselőház és a szenátus­­ tagjai részéről 311 szavazatot. Eb-­­ ből 39 szavazólap, a kommunista pártéi üresek voltak. 272 szavazat Hacha Emilre e­sett, akit ezzel megválasztották a köztársaság elnökévé. Az új elnök életrajza Dr. Hácha Emil, a cseh köztársa­ság újonnan megválasztott elnöke. 1872 július 12-én született a Bud­­weis melletti Schweinitz községben, ahol apja adóhivatalnok volt. A pá­­gai német egyetemen tett jogi dok­torátust, majd 1898-tól­ 1916-ig Prá­gában hivatalnokoskodott. 1916-ban udvari tanácsosi rangban a bécsi köz­­igazgatási bírósághoz került. A Mo­narchia összeomlása után 1919-ben Prágába hívták és a legfelsőbb cseh közigazgatási bíróság elnökévé ne­vezték ki, 1925-ben pedig ő lett a bíróság elnöke és az ország legelső, jo­­o­gi hivatalnoka. Mint jogász, európai hírnévre tett szert és tagja a hágai állandó dön­tőbíróságnak. 1920 óta magántanár a cseh egyetemen és a jogi szak­­irodalom terén kifejtett működéséért több cseh tudományos egyesület is tagjává választotta. Négy kormány Csehországban Az új köztársasági elnök tegnap végbement megválasztásával sürgő­sen időszerűvé vált az új kormány megalakításának kérdése. Sirovy miniszterelnök elnökletével tegnap a cseh kormány miniszterta­nácsot tartott és azon elhatározta, hogy a kormány lemondását felajánl­­­­ja Hácha elnöknek. Hácha elnök már megválasztása előtt megkezdte a tárgyalásokat a vezető politikai tényezőkkel és re­méli, hogy 48 órán belül ki tudja nevezni az új kormányt. Az eddigi megbeszéléseken kialakult álláspont szerint­­ a csehszlovák köztársaságnak nem kevesebb, mint négy kor­­­­mánya lesz: egy öttagú központi kormány a kö­zös ügyek intézésére, egy héttagú országos kormány a cseh—morva tartomány számára, egy öttagú szlo­vák országos kormány és egy há­romtagú ruszin kormány. Az új miniszterelnök A tárgyalások központjában ez­­időszerint még az a kérdés áll, hogy ki legyen a központi kormány mi­niszterelnöke. Egyelőre még nem jött létre megegyezés abban a kér­désben, hogy a központi kormány elnöke pártpolitikus, vagy pedig szakember legyen-e. Az előbbi eset­ben legvalószínűbb miniszterelnökje­­­lölt Beran képviselő,­­­­ a Cseh Nemzeti Egység Pártjának vezére, míg az utóbbi esetre nézve nem alakult ki határozott állásfog­lalás a pártok részéről. Amennyiben szakember venné át a központi kor­mány vezetését, akkor a pártok csak egy-egy tárcanélküli miniszterrel lesznek képviselve a kormányban. A kormánypártot ebben az esetben Beran, a szlovák kormánypártot pe­dig Sokol főtitkár, vagy pedig Szi­­dor képviselő képviseli majd tárca­nélküli minőségben a kormányban. Általában azt hiszik, hogy a közpon­­mány minisztereinek legnagyobb ré­sze szakember, vagy pedig tábor­nok lesz. Földrengés San Franciskóban A Havas távirati ügynökség jelen­tése szerint San Franciskóban ked­den este kilenc óra ötven perckort erős földrengést észleltek. A föld­rengés eddigi jelentések szerint nem­ okozott jelentősebb károkat. A japánok kivonultak Hongkong környékéről Londoni jelentés szerint az angol hadvezetőség hosszas tanácskozás u­­tán figyelmeztette a japán parancs­nokságot, hogy további incidensek Honkong határán nagyon súlyos kö­vetkezményekre vezethetnek. A ja­pánok erre elhatározták, hogy kiürí­tik a Hongkonggal szomszédos ösz­­szes megszállt területeket. A japán csapatok hajnali öt órakor kivonul­tak Szümcsauból, amelyet a kínai csapatok azonnal birtokukba vesz­­í­nek. Megjött Tökéletetes formájú női kabátok elegáns férfi ruhák és kabátok, csinos gyermekruhák, esőköpenyek nagy választékban minden árban Márka-Megjött Apolo mozi mellett Cak­kepi­­actéren, Vételkényszer nélkül tekintse meg dús raktáramat. S rabolt dí.­zott áruk garanciával

Next