Orosházi Friss Ujság, 1939. január (28. évfolyam, 2-25. szám)

1939-01-01 / 2. szám

A kormányzó hadparancsa Budapestről jelentik. A Honvéd­ségi Közlöny januári száma a Fő­­méltóságu Űr hadparancsát közli. Ebben az államfő megemlékezik a magyar honvédségnek a Felvidék visszacsatolt részeire történt diadal­mas bevonulásáról és ezzel kapcso­latban a végzett teljesítményekért elismerését és köszönetét fejezte ki a tisztikarnak és a legénységnek. Porráégett egy palota Bukaresti jelentés szerint a román főváros egyik legszebb palotája, a­­melyben színház, mozi és nagy üz­lethelyiségek vannak, tegnap kigyul­ladt. A tűzoltók csak hatórai megfe­szített munkával tudták a tűz tova­terjedését megakadályozni. Az épü­let porráégett. A tűz a színházban keletkezett. Életbe lépett a német női munkaszolgálat Berlini jelentés szerint január el­sején életbeléptek a kötelező női munkaszolgálatra vonatkozó rendel­kezések. Eszerint minden 25 évnél fiatalabb német hajadon nő egyéves kötelező női munkaszolgálatban vesz részt. Tisztogatás a Szovjetben Varsói jelentés szerint a szovjet­­hadseregben nagyon nagy a halálo­zási arányszám, amit a hadvezető­ség az egészségügyi szolgálat hibá­­ jául ró fel. Valamennyi katonai ke­rületben, perbe fogták a katonai e­­gészségügyi vezetőket és a lenin-­­­grádi törvényszék több magasrangú katonaorvost már el is ítélt. APOLLO mozgószínhez. Telefon 9 Jan. 3-án kedden fél 9 órakor Jan. 4-én szerdán 7 és 9 órakor Harcias macskák hangos rajzfilm. Magyar világhiradó Mi történt a paradicsomban Víg történet egy tékozló fiúról és egy erélyes lányról. Rendezte Kari Hartl. Főszereplők: Hilde Krahl Sima Oszkár, Albert Matterstock, Georg Alexander, Gustav Waldau. Január havi hétköznapi előadások kedden—szerdán Jan. 7-én szombaton fél 9 órakor Jan. 8-án vasárnap 5-5-7-9 órakor Fox világhíradó Három bajtárs Erich Maria Remarque világhírű re­génye filmen. Rendezte Frank Bor­­zage. Főszereplők: Erich—Robert Taylor. Patrica—Margaret Sullavan Otto—Franchot Tone. Gottfried- Robert Young. Alfons—Guy Kibbee Breuer—Lionel Atvill. Dr. Breuer- Henry Hull. Vidéki orvos—C. Gra­­pevin. Dr. Jaffe—Monty Wooley. orosházi friss újság Kedd 1339 január 3 Orosháza is részesül az országos tejakcióban 70 csecsemő és 13 terhes nő kap tejet A belügyminiszter nagyszabású tejakciót szervezett, amelyben az egész ország részesül. A napokban Orosházára is megérkezett a belügy­miniszteri rendelet erről a tejakció­ról, amelyet már január elsején be kellett volna vezetni. De oly későn jött meg a rendelet, hogy egy-két hét is beletelhet, amíg az akcióban részesültek megkapják napi tejadag­jukat. A rendelet szerint azok a szegény­­sorsú terhes, vagy szoptatós anyák, illetve ezek csecsemői részesülnek a tejakcióban, akiknek évi jövedelme a négyszáz pen­gőt nem haladja meg. Ilyen igénylő bizonyára sok van de nem kaphat mindenki, mert a rendelet korlátokat állít fel. Oros­házán csak 1á terhes anya, 3b csecsemő és 3b 3­b éves gyermek ré­szesülhet ebben a tejakcióban. Az anyák és a csecsemők naponta fél liter, 3—5 éves gyermekek pedig csak egynegyed liter tejet fognak kapni. Ebben az akcióban elsősorban a­­zok részesülnek, akik a szegényügyi hivataltól inségsegélyt kapnak és azok, akik a Stefániától zöldkeresz­tes cukrot kapnak. A szociális tit­károk fogják majd megállapítani, a helyszíni környezettanulmány után, hogy kik azok a terhes anyák és kik azok a csecsemők, illetve 3—5 éves gyermekek, akik legjobban rászo­rulnak erre a napi félliter tejadagra. A tej kiutalását valószínűleg a Ste­fánia fogja eszközölni. —«o»— Orosháza búcsúja az ó-ésvtől­ ből sikerültek a szilveszteri bálok Gyönyörű, hófehér, ünnepi lepel borzoltta be az egész határt szilvesz­ter napján. Talán a természet is ün­nepelve búcsúztatta az ó-évet. Az egész község ünnepelt. Jókedvű tár­saságok mentek erre-arra a ködös estében, szórakozni vágyón. A vendéglők, kocsmák, szórako­zóhelyek jól felkészültek. Mindenütt volt enni-innivaló bőven. Mulatha­tott kik-ki kedve szerint. Minden vendéglőben. közben nagyszabású szilveszter-estet rendez­tek, mint az már szokásban van O­­rosházán. Vendég és hangulat miatt sehol sem panaszkodhattak. A zsa­tolásig telt Ipartestüek­ nagytermé­ben éppen olyan kitűnően szórako­zott a község, mint az Alföldben, a Katolikus Körben, vagy máshol. Mindenki örült annak, hogy meg­szabadult ismét egy év terhes mun­kájától, sok gondjától és a hiába­való várakozástól. Mindenki befeled­­ten örült, mulatott a szebb, boldo­gabb jövő reményében. Záróra mindenütt hat órakor volt, de ekkor már újra nyitottak. Az új­évre, így aztán akadtak, akik reg­gel 8-ig, meg 10-ig is »búcsúztat­ták» az ó esztendőt. —«o»— Bűzbomba az A­polló"m­oziban Könnyezett a közönség a szilveszter esti előadáson Kellemetlen incidens zavarta meg szilveszter este az Apolló mozi elő­adását. Valaki »bűzbombát« dobott el a nézőtéren. Az Apolló mozi szombaton este, a szilveszter­ estre való tekintettel 7 órától kilenc óráig is tartott előadást A »Nincsenek véletlenek« című ma­gyar vígjátékot adták. A szokásos bemutatók és kiegészítő műsor után, alighogy megkezdték a főfilm be­mutatását, a nézők észrevették, hogy irtózatos bűz terjeng és valami marja a szemet. Sokan könnyez­tek a maró gáztól. Kutatni kezdték a bűz okát és kiderült, hogy lent, a nézőtéren, a második hely egyik székje alatt egy üveg volt, és abból valami ismeret­len folyadék folydogált. Ebből jött a bűz és a maró gáz. Rögtön keresték a tettest, de nem találták meg. Az ügyben a csendőr­ség is nyomoz. A bűzt és maró gázt tartalmazó tartalmazó üveget valaki becsem­pészte a moziba. Előadás közben az­tán kihúzta a dugót és eldöntötte az üveget. A benne lévő folyadék kifolyt és folyt lefelé a székek alatt. Az üveg tartalmát még nem tudták megállapítani. Állítólag ecet, fok­hagyma, ammóniák és valamilyen piros folyadék volt benne. —«o»—c­ifi u m­ E­KMNÉL VEGYEN IPŐt! Vigyázzon a szemére! Loki László és csak szakoptikusnál szerezze be szemü­veg szükségletét Villanyerőre berendezett javító műhely. Kü­lön fotószakosztály, látszerész. Orosháza Erzsébet királyné utca 6 sz. Lengyel újságíró nyilatko­zata Magyarországról V­arsóból jelentik: Starzinsky ez­redes, a félhivatalos Gazeta Polska című lengyel lap főszerkesztője nyi­latkozatot adott az újév alkalmából egy magyar napilap tudósítójának. A nyilatkozatában az ezredes kifej­tette véleményét a Magyarországon előállott új helyzetről és ezzel kap­csolatban hangoztatta, hogy a fel­szabadult Magyarország sorsa attól függ, hogy vájjon sikerül-e majd az európai átalakulásban politikai irányvonalának teljes függetlenségét megőriznie úgy, mint ahogyan azt eddig tette, vagy pedig kisebb-na­­gyobb eseményektől eltelve aláveti-e magát idegen befolyásoknak. kezdődik az öcs és kőmives tanfolyam Az ács és kőművesiparosok részé­re — mint már megírtuk — 140 órás továbbképző tanfolyamot en­gedélyezett az iparügyi miniszter. A tanfolyamnak 18 hallgatója lesz A szakoktató tegnap megérkezett és az első órát ma reggel kilenc órakor kezdi meg a tanoncotthon­­ban. MMMMMMMMMM Hegy angol nemzeti összefogás készül Londonban új politikai csoport van kialakulóban, amelybe a kor­­mánytámogató pártok néhány tag­ja is belépett. Az új politikai csoport vezetői hangoztatják, hogy mozgal­muk nem irányul Chamberlain ellen és céljuk egy angol nemzeti kor­mány létrehozása, amelyben a mun­káspárt és a liberális ellenzék tag­jai is helyet foglalnának. Chamberlain karácsonyi pihenőjét mind lord Swinton vendége Swin­­ton-Park kastélyban töltötte. Eluta­zása előtt kijelentette a Press Asso­ciation tudósítójának, hogy nézete szeint 1939 nyugodtabb év lesz, mint az előző volt. Majd megcáfolta azt a hírt, hogy a pihenője alatt Hali­­fax-szal, vagy Edennel tárgyalt vol­na. 16 ezer fogoly a nemzetiek kezén Bilbaói jelentések szerint Franco tábornok nemzeti államfő újévi nyi­latkozatában hangoztatta, hogy 1939 a győzelmes döntés éve lesz, a nem­zetiek győzni fognak. A nemzeti hadvezetőség salamat­­­cai jelentése szerint a nemzeti offen­­zi­­ tovább folyik és a nemzeti spa­nyol haderők a tíz napja tartó kata­­lóniai ütközet alatt 1750 négyzetki­lométer területet vettek birtokukba, 40 helységet foglaltak el, 79 köztársa­sági repülőgépet lőttek le és 16 ezer 200 foglyot ejtettek. A Jour című francia haditudósító­­nak jelentése szerint a nemzetiek Cubells községből csak 54 elkese­redett roham után tudták kiverni a köztársasági csapatokat. Bundát Ön csak Zsedényinél vegyen !

Next