Orosházi Friss Ujság, 1939. április (28. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-01 / 75. szám

XXVIII. évfolyam 75 szám­ára & filter Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P. Vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. Szombat 1339 április 1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — — FÜGGETLEN POLITIKAI Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS I Telefonszám: 90. — Postalaka-Orosháza, Torkos Kálmán­ utca 8 D1*. MICLALOVSZKY JÁNOS Í­rékpénztári csekkszámla: 12694. Anglia és Franciaország garantálja Lengyelország függetlenségét Chamberlain nagy beszéde — Munkáspárti bizalom­­nyilvánítás Chamberlain mellett — Anglia a tárgya­lásokat tartja az ellentétek elintézésére alkalmasnak Londonból jelentik. A lengyel kormány Raconsky gróf londoni len­gyel nagykövet útján az elmúlt éjjel közölte az angol kormánnyal, hogy elfogadja Lengyelország azt a javaslatot, amely messzemenő garanciát ajánlott fel Lengyel­­országnak és Romániának eset­leges indokolatlan támadások ellen. Az angol minisztertanács tegnap délelőtti ülése így jóváhagyta azt a nyilatkozatot, amelyet Chamberlain az alsóház tegnapi történelmi jelen­tőségű ülésén elmondott. Az alsóház ülése a déli órákban kezdődött meg óriási érdeklődés mellett. Chamberlain miniszterelnö­köt belépésekor viharosan megélje­nezték. Ezután a munkáspárti ellen­zék helyettes vezére, Greenwood kép­viselő szólalt fel és azt kérdezte Chamberlain miniszterelnöktől, hogy módjában áll-e előterjeszteni az európai helyzetről szóló nyilat­kozatot. Az ülés folyamán Chamberlain kö­zölte, hogy délután négy órakor szó­lal majd fel és mondja el nyilatko­zatát. Greenwood képviselő kérdésére, hogy mi a véleménye a miniszterel­nöknek az európai helyzet kiélese­désével kapcsolatban terjesztett hí­rekről, Chamberlain azonnal vála­szolt Nem fenyeget támadás Kijelentette, hogy ő is hallott ezekről a hírekről, de kijelentheti, hogy ezek hiva­talos megerősítést nem nyertek. Az angol kormány tehát nem fogadhatja el igaznak a táma­dásról terjesztett híreket. Az általános helyzetről ezután Chamberlain a következő nyilatko­zatot terjesztette elő. Az angol kormány állandóan pár­tolja az ellentéteknek szabad tárgya­lások útján való elintézését. Csakis így tartja indokoltnak azok elintézését, nem pedig az erőszakos fellépés eszközével. Anglia segíti Lengyelországot Hangoztatta, hogy bizonyos ta­nácskozások vannak folyamatban az angol kormány és az érdekelt kor­mányok között. Ezek végleges be­fejezéséig is azonban oly értelmű nyilatkozat megtételére nézve ka­pott felhatalmazást az angol kor­mánytól, hogy minden olyan cselekmény ese­tén, amely a lengyel függet­lenséget fenyegetné, az angol kormány kötelességének tarta­ná, hogy Lengyelországnak min­den lehető segítséget megad­jon. Ilyenre nézve biztosítékot adott az angol kormány Lengyelország­nak. Felhatalmazást nyert azonkí­vül a francia kormánytól is, hogy közölje, miszerint Franciaország minden tekintet­ben magáévá teszi az angol ál­láspontot. Más államok csatlakozása Greenwood képviselő ezután a kö­vetkező kérdést intézte Chamberlain miniszterelnökhöz: Első lépése ez vájjon a kormánynak az ellentétek­nek tanácskozások útján való elhá­rítására irányuló politika kifejleszté­sére nézve és tett-e a kormány lépést, hogy más államokat, nevezetesen a Szovjetet és a kisállamokat is csatlakozásra bírja? Tesz-e a kormány lépéseket ar­ra vonatkozólag, hogy értekezletre hívja meg az érdekelt államokat? Chamberlain miniszterelnök azt válaszolta, hogy miként az már nyi­latkozatából is kitűnik, az csak a tárgyalások végleges befejezéséig szóló átmeneti időre esetleg teen­dő intézkedésekre vonatkozik. Kijelentette a továbbiakban, hogy az angol kormány állandó érintke­zésben áll más államokkal, így a szovjettel is, amely megérti az an­gol kormány cselekvésének alapel­veit. Utalt ezután Beck ezredes jövő­heti londoni látogatására és ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy az angol kormány Beckkel kü­lönböző rendszabályokról fog tanácskozni, amelyek egyszer­­s mindenkorra véget vetnek a kü­lönböző támadások lehetőségé­nek. Hangoztatta ezzel kapcsolatban, hogy a támadást elhárító védelmi intézkedések megtételére az eddi­ginél észszerűbb módszert kell be­hozni. Greenwood képviselő ezután azt kérdezte Chamberlaintől, hogy az angol kormány szívesen látná-e az összes hatalmak együttműködésének legnagyobb mértékét is, Szovjet­­oroszországot is beleértve? Chamberlein miniszterelnök han­goztatta válaszában, hogy örömmel üdvözli az angol kormány az együtt­működés bármily formáját, mert hi­szen lényegében az gyakorlati cél­szerűségi kérdés. Ha az értekezleti forma nem felelne meg, úgy más módot választanának. Morgan képviselő ezután azt kér­dezte a miniszterelnöktől, hogy ad­­hat-e megnyugtató választ arra néz­ve, nincsenek-e úgynevezett világ­nézeti ellentétek Anglia és a Szov­jet között, amelyek az együttműkö­dést akadályozzák. Cranborne volt külügyi államtit­kár felszólalásában hangoztatta, hogy az egész Ház megnyugvásával találkozott a miniszterelnök nyi­latkozata. Kérte, hogy a Ház mondja ki, hogy a vitát hétfőn folytatja, mivel addig nincs kilátás valamely rend­kívüli jelentőségű eseményre, ami a helyzeten változtathatna. Kijelentet­te továbbá, hogy a vitának tovább­folytatása többet árthat csak a ta­nácskozások sikerének, mint ami­lyen hasznot hoz. Ifjabb Henderson Artur képvise­lő azt kérdezte Chamberlain minisz­terelnöktől, hogy történtek-e már lépések a német —lengyel ellentétek békés utón való rendezésére. Chamberlain hangoztatta válaszá­ban, hogy nincs tudomása. Ezután még több munkáspárti kép­viselő szólalt fel, akik hangoztatták,, hogy a mai időkben a munkáspárt is Chamberlain tartja legalkal­­sabbnak a nemzet vezetésére, miután közismerten a béke em­bere. Ezután az ülés véget ért. Munkásmozgósilár Londoni jelentés szerint az an­gol munkaügyi minisztérium a mun­kaadók és a szakszervezetek képvi­selőivel fontos megbeszéléseket tar­tottak a háború esetére teendő intéz­kedésekről, így többek között a munkásmozgósítással kapcso­latos teendőkről is. Amerika elégeded Washingtonban megelégedéssel fogadták az an­gol lépést, amely amerikai hivatalos vélemények szerint kockázattal jár ugyan Anglia részére, de — mint ezek a körök hangoztatják — a béke érdekében minden kockázat helyénvaló. Ma államtanács Párisban A mai államtanács tárgyalja a Franciaországban tartózkodó idegen állampolgároknak háború esetére való igénybevételéről szóló rendele­tet. Ezenkívül az államtanács vizs­gálat tárgyává teszi majd bizonyos középeurópai államokkal, így a Len­gyelországgal és Jugoszláviával fenn­álló gazdasági kapcsolatokat is. Kanada magatartása Ottawai jelentések szerint Macken­zie King kanadai miniszterelnök ki­jelentette, hogy nem kötelezheti magát arra, hogy háború esetén Kanadát Lichtmann Schiffert Dixícipőit Qyukics PícHSep Sugár nézze meg a kirakatokat! kalapok, Brünner Jósi oroszlánjegyű­­ffi fehérnemű Habselyem női fehérnemű Fibró nyakkendő és nadrágtartók divatáruházában.

Next