Orosházi Friss Ujság, 1939. május (28. évfolyam, 99-122. szám)

1939-05-02 / 99. szám

2 Forradalmi zavargások Pigirban Algírból jövő jelentés szerint a francia gyarmaton a lakosság és a bennszülött gyarmati katonaság kö­zött véres összetűzések voltak, a­­melyek során 11 súlyos, 30 köny­­nyebb sebesülés történt. Király kerül Szíria élére Párisi jelentés szerint a franciák Szíria élére királyt akarnak állítani, mert ez szerintük eredményesen játszhatná a döntőbíró szerepét az elégedetlen kisebbségek és az or­szág többsége között. Magyarország igazságos békét akar Székesfehérvárról jelentik. Hóman Bálint miniszter, a város képviselője vasárnap beszámolót tartott. Ezen külpolitikai kérdésekkel foglalkozva kijelentette, hogy Magyarország po­litikája kifejezetten békepolitika, de olyan, amely nem ismeri az ural­kodó és alárendelt nemzetek fogal­mát, hanem szabad és független nemzetek közötti békés együttélést és amely az igazságos békén alapul. Nagy hidegben nyitottákk meg a világkiállítást Newyorki jelentés szerint a világ­kiállítást dermesztő hidegben nyi­tották meg. Mindössze hatvanezer embert számláltak meg a megnyi­táson. Délután négy órakor zuhog­ni kezdett az eső, ami azután vég­leg megsemmisítette a nagy láto­gatottsághoz fűződő reményeket. —«o»— APOLLO mozgószínház. Telefon 9 Máj. 2-án kedden fél 9 órakor 3-án szerdán 7 és 9 órakor Magyar Világhiradó, 16 éven felül. A francia filmgyártás remeke Vágyak valcere Három keringő Operett primadonnák élete és szerel­.­­me három generáción keresztül Ren­dezte Ludwig Berger, Zene Oscar Strauss. Főszereplők Yvonne Prin­­temps és Pierre Fresnay. Május havi hétköznapi előadá­saink: kedden, szerdán. 6- án szombaton fél 9 órakor 7- én vasárnap 3-5-7-9 órakor Fox híradó Csavargókirály A némberek és udvarhölgyek bálvá­nya, tolvajlások és dicső tettek ér­telmi szerzője. Rendezte Frank Lloyd Főszerep­lők Ronald Colman, Basil Rathb­ie, és Frances Dee. OROSHÁZI FRISS UJC... Kedd, 1939 május 2 Daubner cukrász fütyül a községre Az elöljáróság töri, hogy a község engedélye nélkül közterületen építkezzék Daubner Béla cukrászmesternek a legutóbbi községi közgyűlés tudva­levőleg még nem adott engedélyt arra, hogy a Korzó Mozgó Széche­nyi téri oldalán lévő községi terü­letre építkezzék, hanem úgy hatá­­­­rozott a közgyűlés, hogy, ha majd I Daubner bemutatja a terveket és I pontosan közli a beépíteni szándé­­­­kolt közterület nagyságát, csak ak- I kor dönti el, hogy egyáltalában ad-e területet az építés céljaira. Ebből minden ember arra követ­keztetett, hogy Daubner Béla tehát megvárja, míg a község dönt a kér­désben. Hát nem. Daubner tegnap hozzákezdett az építkezéshez, mert ő fütyül a képviselőtestületi határo­zatra. S jól teszi. Ha az elöljáróság tűri azt, hogy építsen, hát miért ne épít­sen? A közönség meg csak hábo­rodjék fel rajta, hogy Orosháza köz­ségben nagyobb az Daubner Béla cukrászmester, mint maga az elöl­járóság. Daubner Béla eljárása destruálása a képviselőtestület tekintélyének és ezek után­­nem lephet meg senkit sem, ha egyszer valaki a község­háza elé épít valami árucsarnokot a közterületre a község engedélye nélkül, sőt akarata ellenére. A község elöljárósága bizonyosan ezt is eltűrné, mint ahogyan talán még az ellen sem merne mukkanni, ha Daubner cukrász az elöljáróság feje tetejére rakna egy csomó ha­bot és krémet. —«o»— Ne vonjanak le kézbesítési díjat a mezőgazdasági öregségi rokkantjárulékból Is községi és járási mezőgazdasági bizottságok ülése Az orosházi községi mezőgazda­­sági bizottság vasárnap délelőtt tar­totta ülését Csizmadia András or­szággyűlési képviselő elnöklete mel­lett a községháza tanácstermében. Elnök üdvözlő és megnyitó szavai után a bizottság letárgyalta a beér­kezett két javaslatot. Az egyik javas­latot dr. Balázs Zsigmond községi ügyvezető állatorvos terjesztette be, aki a hússertés tenyésztés fejlesztése érdekében hússertés kanok beszerzését ja­vasolja. A másik indítványt Orosháza köz­ség, illetve a kiscsákói jegyzői ki­­rendeltség terjesztette elő. A csá­­kóiak azt indítványozzák, hogy Orosházát két állategészségügyi kerületre osszák fel. A javaslatban rámutatnak a csá­­kóiak arra, hogy az ősszel és a télen­­lezajlott száj és körömfájás­ miatt Csákó is le volt zárva, dacára annak, hogy ott száj és körömfájás egy udvarban sem fordult elő. Ha Csákó külön állategészségügyi kerü­let lenne, Csákót nem kellett volna lezárni. A bizottság mindkét javaslatot magáévá tette és a járási mezőgaz­dasági bizottság elé terjesztette. A községi mezőgazdasági bizott­ság ülése után nyomban összeült a járási mezőgazdasági bizott­ság is, szintén Csizmadia András ország­gyűlési képviselő elnöklete alatt, a községháza tanácstermében. A járási mezőgazdasági bizottság a jelentések és megkeresések letár­gyalása után a beérkezett javaslato­kat tárgyalta. Csorvás község mezőgazdasági bi­zottsága három javaslatot terjesztett be. A csorvási mezőgazdasági bizott­ság azt indítványozta, hogy az ötr pengős mezőgazdasági öregségi já­rulék kézbesítése után a 10 filléres kézbesítési díjat ne vonják le a járulékokból, hanem a járulékot kerek összegben utalják ki a megrokkant öreg me­zőgazdasági munkásoknak. A másik javaslata az volt a csor­vási bizottságnak, hogy­ a készülő telepítési törvényt úgy alkossák meg hogy abban gondoskodás történjen a mezőgazdasági munkásságról is. A­ kormány törvényesen szabályozza a munkáskérdést úgy, hogy amilyen mértékben fogy a nagybirtok, olyan mértékben fogyjon a mezőgazdasági munkások száma is. A harmadik indítványa a csorvá­si bizottságnak az volt, hogy enged­jék meg a hatóságok, hogy a rende­letileg megállapított határidő előtt a gazda saját személyzetével elcsépel­hesse a korán érő árpáját. A járási mezőgazdasági bizottság úgy ezt a három javaslatot, mint az orosházi községi mezőgazdasági bi­zottság indítványát magáévá tette és felterjeszti a vármegyei mezőgazda­­sági bizottság elé. A bizottság tagjai ezután néhány vitás kérdést megtárgyaltak s az ülést 11 órakor Csizmadia András elnök bezárta. —«o»— Zsidókorlátozások Itáliában Rómából jelentik. A szombati olasz minisztertanács által elfoga­dott törvényjavaslat értelmében olasz zsidó ügyvédeknek, orvosoknak és mérnököknek ezentúl csak kizárólag zsidó feleket szabad védeniök vagy gyógyítaniuk, s csak zsidóktól sza­bad munkát elvállalniuk. Ugyancsak megtiltja a törvény az árja állam­polgároknak, hogy zsidó ügyvédek­hez, orvosokhoz vagy mérnökökhöz forduljanak. Potemkin népbiztos Saimban Ankarából jelentik. A jelenleg Ankarában tartózkodó Potemkin o­­rosz külügyi népbiztoshelyettest va­sárnap Izmet Anona, a török köz­társaság elnöke fogadta a külügy­miniszter jelenlétében. A török ál­lamelnök a szovjet népbiztossal be­ható tanácskozást folytatott a Kö­zép és Délkeleteurópa bevonásával alakítandó biztonsági rendszerről. Hitler a nemzetközi békebontók ellen­ ­ Berlinből jelentik. Mint minden­­ évben, ez évben is a május elsején­­ a berlini Luftgartenben rendezett ál­­l­­ami ünnepen Hitler beszédet mon­­­­dott. Hangoztatta békeszeretét és­­ élesen elitélte a háborúra uszító­ nem­­­zetközi sajtót. Hangoztatta Hitler, hogy a békét szereti, mert a nemzeti szocializmus évekig eltartó hatalmas alkotásainak megvalósítására békére és építőmunkára van szükség. A szovjetjavaslatok az angol minisztertanácson Londonból jelentik. Tegnap Lon­donban két és félórás miniszterta­nács volt, amely foglalkozott töb­bek között a szovjetjavaslatokkal is. Az alsóház ülésén az ellenzék erre vonatkozólag kérdésekkel halmozta el Chamberlaint, aki azonban kitért a válaszadás elől. Olasz-német katonai tárgyalások Rómából jelentik. Az olasz fővá­rosban nagy érdeklődést keltettek Brautschich német hadseregfőpa­rancsnok és Pariani hadügyi állam­titkár tárgyalásai. Úgy tudják, hogy ezek fontos katonai kérdések körül forogtak. Leszerelik Franco mór csapatait Tangerből érkezett jelentések meg­erősítik azokat a híreket, hogy a spanyol gyarmati hadsereget foko­zatosan leszerelik. A legújabb je­lentések szerint a Spanyol-Marokkó­ba visszaérkezett mór csapatokat le­szerelik. Őszi ruszinszkói bevonu­lásunkat a németek halasztották el Kiskunhalasról jelentik. Gróf Te­­leki Mihály földművelésügyi minisz­ter, Halas képviselője, vasárnap be­számolót­­tartott. Kijelentette töb­bek között, hogy őszi ruszinszkói be­vonulásunkat a németek gáncsolták el. Akkor még nagy és jól felszerelt cseh haderő állt volna velünk szem­ben, tehát vérbe került volna a be­vonulás. Ellenben a németek biz­tattak, hogy rövidesen vér nélkül is megszerezhetjük a Ruténfeldet. Az események azt mutatják, hogy a né­metek jó tanácsot adtak. Rómából jelentik. A Libia olasz gyarmatra repülőgépen utazó Braut­schich vezérezredes német hadsereg­főparancsnok Szicília szigetén, Ca­­taniában megállapodott. Nagy megnyitó vacsora a Illikalag kertben május 6-án. A vacsora bográcsos paprikás lesz. Kérjük a közönség szíves pártfogását B­a­góék

Next