Orosházi Friss Ujság, 1939. augusztus (28. évfolyam, 173-198. szám)

1939-08-01 / 173. szám

iCXVV/1. évfWjpirr 173 «im Előfizetési dijak helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél- Évre 14 pengő. S fittér Kedd 1339 auguszt­us 1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — —­­FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és le­adóhivatal­ FŐSZERKESZTŐ éS LAPTULAJDONOS­I Telefonszám: 90. Orosháza, Torkos Rohnán­ utca Dr. MicLASOVSZKY JÁMOS­­ Főszerkesztő lakása: 136. A kormányzó megnyitotta a csenkészlányvlágtábort Budapestről jelentik: Horthy Mik­lós kormányzó vasárnap ünnepélyes formák között nyitotta meg az első cserkészlányvilágtábort, amelyen mintegy ötezer cserkészlány sereg­lett egybe. A tábor megnyitásán résztvett Anna királyi hercegasszony és Teleki Pál gróf miniszterelnök is. Erdélyi magyarok sérelmei Több erdélyi magyar képviselő tegnap kihallgatáson jelent meg Ca­­linescu miniszterelnöknél, aki előtt a magyar kisebbség sérelmeit tet­ték szóvá. Kifogásolták az állampol­gársági igazolásokkal kapcsolatos il­letékszedést és megbeszélést foly­tattak a szeptember második felében tartandó községi választásokról. Elhúzódnak az angol-orosz katonai tárgyalások Londonból jelentik: Az angol fő­városban számolnak azzal, hogy ha­sonlóan a moszkvai diplomáciai meg­beszélésekhez, az angol orosz kato­nai tárgyalások is majd sokáig el­húzódnak, tekintettel a sok tisztá­zandó kérdésre. Nem szűnnek az angolellenes tüntetések Tiencinbő­l jelentik. A kínai japán hadsereg egyik magasrangú tisztje kijelentette, hogy a japán hadsereg mindaddig nem tesz lépést, az an­golellenes mozgalom meggátlására, amíg a mozgalom nem lépi túl a törvényes kereteket. Harcok Jordániában Amman! jelentés szerint mintegy 400 főnyi szabadcsapat vasárnapra virradó éjjel betört Transzjordánia területére. A transzjordániai haderő egy része azonnal a betörők ellen indult. A helyzet rendkívül aggasztó. Biztosítani kell a szólásszabadságot a házszabályrevízióban Ivády Béla indokolása a revíziós bizottság kiküldéséről Budapestről jelentik. A képviselő­ház tegnapi ülésén beterjesztették az állampolgársági törvény revíziójáról szóló törvényjavaslatot, majd áttér­tek a napirendre, amelynek egyet­len, tárgya Ivády Béla javaslatának megindokolása volt. Ivády Béla javasolta ugyanis, hogy a Ház a házszabályok megvizs­gálására küldjön ki egy negyven­­tagú bizottságot. Ivády Béla felszólalásában kije­lentette, hogy minden parlamentnek féltékenyen őrzött jogai a házsza­bályokban biztosított jogok, azokat saját külön törvényeiknek tekintik, úgy kell végrehajtani ezt a házsza­­bályrevíziót is, hogy az egész nemzet érdekében biz­­­­tosítsa a szólásszabadságot. Gyorsítani kell a tárgyalás mene­tét, ezért kell a revízió. A Ház ezután elhatározta, hogy a legközelebbi ülést ma tartja dél­előtt 10 órakor, amikor is a most megindokolt javaslatot és az állam­polgársági javaslatot tárgyalja. —«o»— Aggasztóan kiéleződött a távolkeleti helyzet Chamberlain nyilatkozata a világhelyzetről Londonból jelentik. Az angol al­sóház tegnapi ülésén Sinclair képvi­selő azt indítványozta, hogy az an­golok által létrehozott békearcvonal államai között gazdasági együttműködést léte­sítsenek, de úgy, hogy Olaszországot és Né­metországot is hívják meg ezekkel az államokkal együtt egy gazdasági és leszerelési értekezletre. Dalton képviselő úgy látja, hogy szükséges volna, hogy Halifax kül­ügyminiszter menjen Moszkvába, vagy pedig Molotovot hívják meg Londonba, úgy látja, hogy az angol kormány késleltette az angol—orosz tárgyalásokat­­ Moszkvában. Chamberlain kijelentette, hogy a mai időben minden kiejtett szóra vigyázni kell, nehogy még jobban elmérgesítsük a helyzetet és külö­nösképen vigyázni kell az olyan hí­rek terjesztésével, hogy ellentét van a kormány tagjai között a követen­dő külpolitikai irány tekintetében. Arra a kérdésre, hogy mit vég­zett az angol kormány március óta, utalt arra a félelmetes haderőre, a­­mely ma az angol nemzet rendel­kezésére áll, utalt az államok egész sorának nyújtott angol szavatossá­gokra, amelynek segítségével azok sikeresen védekezhetnek a támadás ellen. Mivel úgy látja, hogy a felszó­lalt képviselők burkoltan azzal gya­núsítják a kormányt, hogy házta­­halasztotta a moszkvai tárgyalásokat azt jelentette ki, hogy a moszkvai tárgyalások minden anyagát nem zár­hatja ki a nyilvánosság előtt, mert ezt más országokban rögtön öröm­mel használnák fel Anglia ellen. El­árulhat azonban annyit, hogy még nem sikerült a moszkvai tárgyalásokon a közvetett tá­madás formájának olyan meg­határozása, amely mindkét fél­re nézve kielégítő lenne. Az angol kormány erre ideiglenes egyezményt javasolt, de a szovjet­­kormány erre más javaslattal állt elő. Így merült fel aztán az a terv, hogy addig is, míg a politikai tár­gyalások befejeződnek, Anglia-Fran­­ciaország küldjön katonai bizottsá­got Moszkvába. Ezt a tervet mind az angol, mind pedig a francia kor­mány örömmel üdvözölte. Nem le­het tehát vádolni a kormányt a ha­logatással, mert az egyes válaszadó­ sok és utasításkérések meglehetősen igénybe vették a tárgyalások idejét. Kijelentette azután, hogy Danzig ügyében a július 10-én elmondott nyilatkozatához nincs hozzátenni va­­­lója. (Tehát: háború esetén Anglia feltétlenül Lengyelország oldalán áll) A tokiói japán—angol tárgyalások ügyében létrejött általános egyez­mény nem jelent politikai formulát, nem jelenti Anglia kínai politikájá­nak feladását és nem jelenti Japán hadviselő jogainak elismerését. Kétségtelen — folytatta a minisz­terel­nök — hogy a helyzet aggasz­tó, azonban az is bizonyos, hogy egy háború mind a legyőződve,­­ mind pedig a győzőre nézve ten­gernyi kint és szenvedést jelen­tene. Épen ezért remélem — mondot­ta — hogy sikerül megtalálni azt az utat, amely kivezet a borzalmak éjjeléből a napvilágra. Sz iritai légihaderők gyakorlatai Washingtoni jelentés szerint az Egyesült Államok légihadereje ma gigászi méretű gyakorlatot kezd a Csendes óceán partvidékén 2000 re­pülőgép részvételével. A gyakorlatok célja az egész nyugati partvidék vé­delmének kipróbálása. Agyonlőtte elmebeteg fiát Szegedi jelentés szerint Dorozs­­mán Kiss József 61 éves dorozsmai gazdálkodó revolverrel szívenlőtte 311 éves elmebeteg fiát. A fiú meghalt. Az öreg gazdálkodó feleségével e­­gyütt nyomora miatt öngyilkos a­­kart lenni, de elhatározták, hogy e­­lőbb fiával fog végezni. Az öreget őrizetbe vették. Minden szombaton légoltalmi hangpróba A mai hivatalos lap a honvédel­mi miniszter két légoltalmi rendele­tét közli. Az első érdekessége az, hogy ezentúl minden szombaton, szeptember 1-től kezdve körülbelül egynegyed percig mindenütt a lég­oltalmi szirénákkal hangpróbát kell tartani. A másik rendelet a légoltal­mi elsötétítésről szól. azonnali és későbbi ármegállapítással legelőnyösebben­­vásárolunk. A későbbi ármegállapításra behozott búzánál apadás címén levonást nem eszközlünk. ZSÁKOKAT búzabeszállításhoz díjmentesen adunk. VÁS­ÖRLÉST soronkivül azonnal cserélünk. Tóth-malo­m.

Next