Orosházi Friss Ujság, 1939. augusztus (28. évfolyam, 173-198. szám)

1939-08-01 / 173. szám

► Olasz-francia összetűzések­ Tunisban Tuniszi jelentés szerint a tuniszi kikötőben bántó incidens történt. Amikor 200 olasz balista felszállt a Citta di Palermo motoroshajóra, hogy a gyarmatokra induljon, a Menhir Braz francia hajó akkor ve­tett horgonyt és annak legénysége sértő módon szidalmazta a fasiz­must, a Dúcét és Olaszországot. Vé­gül is a rendőrség lépett közbe és ez helyreállította a rendet. _L Jusaniii terjed a körömfájás Vásárhelyen A ragadós száj és körömfájás, a­­mely nemrégiben lépett fel újból Vásárhelyen, most már teljes erővel terjed tovább. Szombaton ismét je­lentettek egy megbetegedést, még­pedig Rostás Pál kanászhalmi ta­nyáján. A keddi vásárhelyi jószág­piacra már nem szabad hasítottkör­­mű állatokat felhajtani. A vásárhe­lyi pusztából különben vészkörze­tet­ hasítottak ki. Kigyulladt a kakasszű­ legelő a mozdony szikrájától Vasárnap Kakasszéken a vasúti töltés mellett leégett egy katasztrá­­lis hold legelő. A száraz fa a moz­dony szikrájától gyulladt ki. Délelőtt 10 óra körül a toronyőr tüzet jel­zett Kakasszék irányában. Az oros­házi tűzoltók egy autó­szerrel kivo­nultak és nekiláttak az oltásnak. A száraz füves benőtt legelő közvet­len a vasúti töltés mellett kezdődik, így a tüzet valószínű, hogy a moz­donyból kipattanó szikra okozta. A tűzoltóságnak sikerült a tűz tovább­terjedését megakadályozni és egy óra alatt teljesen elfojtani. A tűz továbbterjedése igen veszedelmes lett volna, mert a közvetlen közel­ben igen sok árpa kereszt van. Tyúktolvaj járt a Szöllőben Négy tyuknak kitekerte a nyakát Hétfőre virradóra tyúktolvaj lá­togatta meg Bokor István napszá­,­­mos Szöllő, Nagyhegyi út 47 sz. alatt lakó földműves tyúkólját. A tol­vaj kilenc tyúkot vitt magával és négynek a helyszínen kitekerte a nyakát. A négy tyúkot valós­zínüleg megfőzte a tolvaj, ötöt pedig el­adott. Bokorék a tyúkok eltűnését jelen­tették a csendőrségnek. A csendőrök a helyszínen találtak egy kötőt s így a bűnjel után biztosan hamarosan kéznek sérül a tolvaj is. Emelkedet az állatállomány A földművelésügyi minisztérium tavaszi állatösszeírása szerint Ma­gyarországon összesen 2,379.532 db szarvasmarha, 939.422 ló, 3,885.643 sertés, 1,868.122 juh, 65.972 kecs­ke, 5087 szamár és 1296 öszvér van. Összehasonlítva a végeredményeket, megállapítható, hogy állatállomá­nyunk minden vonatkozásban jelen­tős emelkedést mutat. Mai sársira a betont Saldos motorbicikli szerencsétlenség a gsopárosi úton Könnyen végzetessé válható mo­torbicikli szerencsétlenség történt vasárnap délben a gyopárosi úton. Egy gádorosi fiatalember kölcsön­kért motorbiciklivel nekiszaladt az útszéli kőrakásnak és az arcát össze­zúzta. Egy társasággal átjött Gádoros­ról vasárnap reggel Domoki Sándor Gyopárosra strandolni. A strandon találkozott egy régi barátjával, a­­kinek motorbiciklije van. A gádorosi fiatalember kedvet kapott a motoro­zásra és egy kis időre kölcsönkérte a gépet barátjától. Domoki az oros­­házi-gyopárosi betonúton biciklizett és a sima ló után vígan száguldott Orosháza felé. De nem nagyon ért­hetett a vezetéshez, mert alig ment néhány percig, a motort nekivezette egy útszéli kőrakásnak. A motor ne­kivágódott a kőnek és felfordult, Domoki meg széles ívben keresztül­repült a gépen, lezuhant a betonra és néhány métert csúszott rajta, a szerencsétlenül járt fiatalember való­sággal az orrával szántotta a betont. A zuhanás következtében Domoki alaposan összezúzta az arcát és a homlokáról és az orráról mintegy te­nyérnyi nagyságú darabon lejött a bőr. A szerencsétlenség után Domo­ki bejött Orosházára dr. Pongrácz Gyula orvoshoz, aki fertőtlenítette és leragasztotta sebét. A szerencsétlenség következtében a motorbicikli is súlyosan megron­gálódott. Tűz a benzinraktár mellett Rosentttal pék színre égett , fitinben kocsi térjen ki a tűzoltóautó elől Hétfőn délelőtt a község terüle­tén jelzett tüzet a toronyőr. A Hor­thy Miklós uton lévő Rosenthal féle házban gyulladt ki egy szín. Tegnap reggel nyolc óra körül Ehling János Horthy Miklós út 5 számú házához vonultak ki tűzoltó­ink, három szerkocsival és a tüzet sikerült félóra alatt eloltani. A tüzet a toronyőrrel egyidőben vitéz Szij­­jártó Szabó Sándor nagykereskedő is jelentette, ugyanis éppen az ő benzin, olaj, faszén és ecet tároló kamrái mögött feküdt a kigyulladt szin. Ha a tűzoltók néhány percet késnek, kigyulladt volna a petróleum tartály és az egész épület felrob­bant volna. A kigyulladt szin, a­­melybn Rosenthalék a pékkemen­céből a fojtott faszenet hordták, teljesen leégett, sőt a két mellette fekvő épület tűzfala is megrongáló­dott. A tüzet valószínűleg a nem eléggé elfojtott szén okozta. A vizs­gálatot a csendőrség megindította. A tegnapi tűzesettel kapcsolatban ismét azt tapasztaltuk, hogy a ko­csin járókelők nem sokat adnak a tűzoltóautó szirénadugására és nem térnek ki a tűzoltóautó elől. Tegnap piac volt és bár elég kevés kocsi jött be a piacra, a tűzoltóautó alig tu­dott menni, nem győzte a kocsi­kat kerülgetni. Tegnap pedig iga­zán fontos volt, hogy minél előbb kiért érnek a tűzoltók a tűzhöz mert — mint a szakértők megállapították — ha a tűzoltók néhány percet késtek volna, kigyulladt volna vitéz Szij­­jártó Szabó Sándor nagykereskedő benzin­raktára és faszénraktára és ak­kor olyan pusztítást csinált volna a tűz, amilyen már régen nem volt Orosházán. Ezzel a tűzesettel kap­csolatban ismételten felhívjuk a ko­csin járókelőket, hogy ha tűzoltó vagy mentőautó szirénáját hallják, a­­zonnal térjenek le az útról, enged­jenek helyet a tűzoltó vagy mentő­autónak, mert annak az útja min­dig sürgősebb és fontosabb, mint bárki másé. Soha sem lehet tudni, hogy a­­kocsik kerülgetésével elvesz­tett percek milyen kárt okoznak. A másik, amit tapasztaltunk az, hogy a községháza kapujára okvet­lenül fel kell szerelni a vészharan­got, még­pedig sürgősen. Tegnap reggel, amikor a tűzoltók kivonultak a községháza udvarán, a harmadik szerkocsi majdnem elütött egy ko­csit. Ennek a szerkocsinak nincs szi­rénája és így az autót vezető tűz­oltó nem tudta jelezni, hogy kifelé robog a többi kocsi után a község­háza udvarából. Ez az eset is igazol­ja, hogy hiányzik a kapuról a vész­harang. A képviselőtestület már utasította az elöljáróságot, hogy szereltesse fel a kapura a vészharangot, nem tudjuk, hogy hol késik az ügy? Angol bizottság Lengyelországban Stockholmi jelentés szerint az an­gol kormány egy nemhivatalos bi­zottságot küldött ki Lengyelország­ba, hogy vizsgálja meg, váljon élet­­fontosságú-e Danzig Lengyelország számára, avagy pedig ki lehetne-e építeni Gdyniát úgy, hogy az is meg­feleljen a lengyel szükségleteknek. Autóbalesetek a halottal Berlini jelentés szerint Németor­szágban vasárnap két autókarambol történt, amelyeknél összesen hatan vesztették életüket. sasa* Gigászi angol hadgyakorlatok Tegnap kezdődött londoni jelen­tés szerint az angol flotta nagy gya­korlata, amelyre 12 ezer tengerészt hívtak be. Az egész északi angol hajóhad 52 hadihajója résztvesz a gyakorlatokon. A jövő héten pedig az angol bombavetőgépek közelkele­­ten hajtanak végre nagy gyakorlato­kat. Ellenőrzés alatt Amerikában a külföldiek! Amerikában az összes külföldie­ket állami felügyelet alá helyezik. Lezárták­ a spanyol-francia határt Párisi jelentés szerint a spanyo­lok vasárnap este lezárták a határt Spanyolország és Franciaország kö­zött. A határzár teljes és például a spanyol újságokat sem engedik át­szállítani Franciaországba. Bolgárellenes tüntetés Dobrudzsában Bukaresti jelentés szerint a dob­­rudzsai Bazarcig közelében kiásott római emlékek felavatási ünnepsé­gét vasárnap a román kormány bol­gárellenes tüntetés megrendezésére használta fel. A román kormány az ő költségén külföldi újságírókat szál­lítatott az ünnepség színhelyére, hogy lássák, hogy Dobrudzsa meny­nyire »kívánkozik» Romániánál ma­radni. iw*/* Angol kölcsön Jugoszláviának és Bulgáriának A Sunday Dispatch című angol lap szerint Anglia a jövőben minél nagyobb befolyást igyekszik majd szerezni a Balkánon és ennek érde­kében nagyobb kölcsönt ad majd Szerbiának és Bulgáriának. Rizst aratnak a Hortobágyon A hortobágyi pusztaságon az e­­gyik 28-as táblán kisérletképen rizst vetettek és most a napokban a rizs­­termés beérett. Holdanként harminc mázsás termésre számítanak. Súlyos angol-japán ellenfél Tokióból jelentik. A tegnapra ki­tűzött angol—japán pénzügyi tár­gyalásokon való részvételt a japá­nok lemondották, mivel angol rész­ről eleve kijelentették, hogy Anglia nem mond le Csangkajsek támoga­tásáról és tovább támogatja a kínai valutát. Az angol fővárosban mégis kínos feltűnést keltett az angol-japán ellentéteknek ez a megnyilvánulása. A­­japán sajtó úgy véli, hogy Anglia azért tagadta meg a japán kívánsá­gok teljesítését, mert a követelések teljesítésével moszkvai tárgyalásokon a szovjet terveit zavarná. Csáky: Független Magyarországot akarunk Soproni jelentés szerint gróf Csá­­ky István magyar külügyminiszter a soproni nyári egyetem megnyitá­sán beszédet mondott, amelyben az ország külpolitikájával foglalkozott. Kijelentette, hogy Magyarország nyugodtan kiáll barátai mellett, a­­nélkül, hogy túlzásokba esnek. Bé­kés nép vagyunk, amíg minket is bé­kében hagynak. Ezt a nyugodt, bé­kés Magyarországot kívánjuk fenn­tartani, megerősítei és biztosítani. Az ország függetlens­égét minden kö­rülmények köz k­tosítjuk. .

Next