Orosházi Friss Ujság, 1939. augusztus (28. évfolyam, 173-198. szám)

1939-08-01 / 173. szám

Vidd. ! 3d augusztus ■ ■ ........ .....mii .... GROS,­­21 FRISS3 — Házasság. Frenyó László gim­náziumi tanár és dr. Várally Lenke okleveles kereskedelmi iskolai tanár­nő Julius hó 30-án a budapest—ke­lenföldi evangélikus templomban házasságot kötöttek. (Minden kü­lön értesítés helyett.) —­ Kanadában szarvasi fiút avat­tak lelkésszé. Markovics Pál, a szarvasi gimnázium volt tanulója, most arról értesítette ismerőseit, hogy négy évi tanulás után befejez­te a vattarloo-i theologiai szeminá­riumban papi tanulmányait és négy társával együtt pappá avatták. — Felhívás a gazdákhoz. Akik műtrágyát akarnak hozatni a Kis­birtokos Szövetség útján, jelentkez­zenek a Szövetség irodájában Vörös Imre jegyzőnél. A múlt évi hitel­­műtrágya díját már lehet fizetni, szintén a Szövetség irodájában Vö­rös Imre jegyzőnél. — Ezen a héten a Kertész patika tart éjjeli szolgálatot. — Tűzharcosok előnyei az alkal­mazásnál és a közszállításoknál. Bu­dapestről jelentik. A Hivatalos Köz­löny vasárnapi száma közölte az iparügyi miniszternek a tűzharcos tör­vény egyes rendelkezéseinek vég­rehajtásáról szóló rendeletét. A ren­delet a tűzharcosoknak az ipari, ke­reskedelmi, közlekedési, bányászati és kohászati vállalatokban való alkal­mazásához, továbbá a közszállítások­­nál és az iparengedélyek kiadásánál előnyök biztosításához szükséges végrehajtási szabályokat tartalmazza.­­ Anyai örömök előtt áll a hol­land trónörökösnő. Hágai jelentés szerint Julianna holland trónörökös­­nő anyai örömök előtt áll. Gyerme­kének megszületését augusztus kö­zepére várják. — Megtévesztő útjelző. Panaszos levél érkezett tegnap szerkesztősé­günkbe. Arról panaszkodik két ke­rékpáros, hogy az Orosháza—szen­tesi országúton, Orosházától hat ki­lométerre lévő útelágazásnál az út­jelző tábla megtéveszti az utasokat. A »Szentetornya felé« mutató nyíl nem Szentetornya felé, hanem el­lenkező irányban mutat. A táblát ugyan nem volt módunkban ellen­őrizni, de a panaszos levél nyomán felhívjuk az államépítészeti hivatal figyelmét, hogy vizsgálja ki a dol­got és ha tényleg rossz irányban mutat a nyíl, helyesbíttessék a téve­dés. — Halifax az angol királynál. VI. György angol király tegnap délelőtt kihallgatáson fogadta lord Hali­fax külügyminisztert. — Angol csapatok a maláji szi­getvilágban. Londoni jelentés sze­rint Anglia csapatokat küld a maláji szigetvilágba, mivel ott utóbbi idő­ben mozgolódás észlelhető.­­ Az angol repülőgépgyárak túl­zott haszna ellen foglalt állást vasár­nap tartott ülésén az angol árellen­­ő­rző bizottság. A bizottság elhatá­rozta, hogy indítványt terjeszt be aziránt, hogy az állammal kötött re­pülőgépgyári megrendelési szerződé­sek hivatalból felülvizsgáltassanak és ahol szüksége mutatkozik, a túlzott­­haszonkulcs redukáltassék.­­ Vezérkarával lezuhant egy orosz hadosztályparancsnok. Mosz­kvai jelentés szerint szombaton Ku­d­­zulov Viktor hadosztályparancsnok 3 főnyi vezérkarával együtt repülő­géppel lez­uant. Valamennyien éle­tüket vesztették. — 20 százalékos jövedelmi adó a francia agglegényekre. Pákisból je­lentik. A szombati államtanács egyik rendelete előírja, hogy a családvé­delmi rendelkezések során a család­­talan házaspárokat és az agglegénye­ket húsz százalékos jövedelmi adó­val kell sújtani.­­ Kötelező légvédelmi intézke­dések az összes angol gyárakban. Londoni jelentés szerint az angol légvédelmi bizottság szigorú rende­letet adott ki, amelyben előírja, hogy az összes angol gyárak azonnal épít­senek a légvédelmi előírásoknak megfelelő teljes berendezéseket, szi­gorú büntetés terhe mellett. — Kasszafúrás Békésen. Békési jelentés szerint vasárnapra virradó éjjel ismeretlen egyének megfúrták a békési szeszfőzde irodahelyiségé­ben álló pénztárszekrényt, amelyből 600 pengőt elvittek.­­ Negyvenezer pengőt elloptak egy filmrendezőtől. Budapestről je­lentik: A főkapitányságon Tasnádi- Kuncze Árpád filmrendező feljelen­tést tett, hogy vasárnap éjjel autón egyik barátjával jött be a Hunnia filmgyárból, a fővárosba és amikor hazaérkezett, meglepetve tapasztal­ta, hogy 40 ezer pengőt, tartalmazó táskája eltűnt. A főkapitányságon ki­hallgatták a barátját, de az tagadja, hogy ő lopta volna el a pénzt. szerdán este nagy gvatara Gyopároson a Községi Vendéglőben Szénássy Guszti muzsikál . Aranyérnél és béldugulásnál, valamint az ezekkel járó derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédü­­lési rohamok esetén reggelenként egy-egy pohár természetes »Ferenc József« keserűvíz csakhamar igen jó­tevő megkönnyebbülést eredményez. Kérdezze meg orvosát. — Konyhakéssel elvágta felesége nyakát. Szánk,1, pest megyei jelentés szerint a kiskunfélegyházi járásban lévő Szánk községben Dobos Imre gazdálkodó konyhakéssel elvágta fe­lesége nyakát. Az asszony elvérzett. A gyilkost letartóztatták.­­ Budapestre jön a kenti her­cegi pár. Londoni jelentés szerint a kenti herceg, akit Ausztrália kor­mányzójává neveztek ki, előzőleg búcsúlátogatást tesz Európa leg­szebb országaiban. Így többek kö­zött Budapestre, illetőleg Magyaror­szágra is eljön a hercegi pár. — Halálbüntetés Franciaország­ban a nemzetellenes bűncselekmé­nyekre. Párából jelentik: A hivata­los lap vasárnapi száma közli azo­kat a r ren­del­eteket, amelyek a jövő­ben a francia állam biztonsága elle­ni bűncselekményeket, kémkedést és szabotálást halállal bünteti. — Ha le akar fogyni, igyék reg­gel, délben és este egy-egy harmad­­pohár természetes »Ferenc József« keserűvizet, lehetőleg mindig két ó­­rával az étkezés után. Kérdezze meg orvosát.­­ — Halálos szerencsétlenség a cséplésnél. Pécsi jelentés szerint a bar­anyamegyei Olasz községben Tröszt János 31 éves földműves a cséplésnél dolgozott és a kévéket dobálta ,a dobba, munka közben megcsúszott és a dobba lépett, a­­melynek fogaskereke leszakította a lábát. Azután a munkás tetanusz­­mégezést kapott, amelybe vasárnap irtózatos kínok közepette belehalt. — Franciaországban az idén 25 ezer kémkedési ügy történt. Párisi jelentés szerint a Matin című nagy francia lap közli, hogy ebben az év­ben a francia rendőrség mintegy 25 ezer kémkedési ügyben folytatott vizsgálatot és ennek sorsán 236 le­tartóztatást foganatosított. — Glasgowban meg akarták lin­cselni az íreket. Glasgowi, Skótor­szágból érkezett jelentés szerint Glasgowban vasárnap meg akarták lincselni az ott élő íreket és, csak a rendőrség közbelépése mentette meg őket a népítélelől. — Tovább tart az írek kiutasítása. Londoni jelentés szerint az angol fővárosból tovább tart az írek kiuta­sítása. Az ír rendőrség viszont nem­­ tudja mit csináljon a kiutasított írek­kel. Jogi szempontból ugyan a né­hány hónappal ezelőtt megszavazott ír összeesküvő törvény módot nyújt hogy az eljárást az Angliából kiuta­sított ír összeesküvők ellen tovább folytassák, de ennek a törvénynek alkalmazására egyelőre még nem ke­rül sor. — A kenti hercegi pár Dalmáciá­ban üdül. A kenti hercegi pár a leg­­­közelebbi napokban Dalmáciába ér­kezik, ahol több hetet szándékoz­nak tölteni. — Elkoboztak egy franciaországi német lapot. A strassburgi rendőr­ség elkobozta az elzászi Zabern vá­ros egyik nyomdájában készült Strassburger Monatshefte júniusi és júliusi számait, mivel az közölte a szerkesztő egy nyílt levelét, amely­ben az összefoglalta a franciaországi németek követeléseit. — Macsek szerint a »dolog jól fejlődik«. Belgrádi jelentés szerint Macsek horvát vezérhez a paraszt­párt krpineci ünnepén kérdést intéz­tek a szerb-horvát tárgyalások jelen­legi állásáról. Kijelentette, hogy »hála Istennek, a dolgok jól fejlőd­nek.« . — Internálótáborban a zsaroló ál­­hirlapirók bandája. Budapestről je­lentik: A hatóságok hosszas nyomo­zás után elfogták és a kistarcsai in­ternálótáborba küldték a zsaroló ál­­hirlapirók bandáját, akik a főváros­ban hosszú időn keresztül nagy ösz­­szegek­et zsaroltak ki áldozataiktól. BÚTOROK NAGY VÁLASZTÉKBAN TÜROGZIKáL THÉK ENDRE U. 30. Töhötöm­u. sarok — 10.500 tengerészt hívnak be Angliában. Londoni jelentés szerint tegnaptól kezdve 10 és félezer ten­gerészt hívnak be, hogy az augusz­tusi és szeptemberi flottagyakorla­tokon szolgálatot teljesítsenek. — Borzalmas haláleset egy gyár­telepen. Budapestről jelentik. Teg­nap a Részvény Serfőződe gyárte­lepén az egyik hat méter mély ser­főző üstbe beleesett Angyal Imre 53 éves kocsis. A 40 fokos forró vízből szinte megfőve húzták ki. — Uj olasz buvárhajót bocsátot­tak vízre. Római jelentés szerint a monfalconei hajógyárban vízrebocsá­­tották a »Gugl­ielmo Marconi« nevű új olasz tengeralattjárót. — Repülőszerencsétlenség Csikár­góban. Csikágói jelentés szerint egy hárommotoros repülőgép a földbe ütközött és felborult. A gép vezetője és 14 utasa megsérült.­­ Súlyos robbanás öt diák kísér­letezése közben, Budapestről jelen­tik. Tegnap délelőtt a Szondy utca 93 számú ház egyik lakásában fi­zikai kísérletet folytatott Komjáth Artur magánzó két fia, most érett­ségizett István fia és öccse, va­lamint három diákbarátjuk. A fiuk robbantó patronokat akartak gyár­tani. Kísérletezés közben az egyik patron felrobbant és egyik fiúnak, a 14 éves Egressy Imrének jobb kar­ját felszak­ította és a hüvelykujját le­tépte a robbanás. A társaság többi tagjának is több sörét hatolt a tes­tébe. Mindnyájukat a Rókus kórház­ba vitték. — 501 kilométeres sebességet ért el egy német bombavetőgép. A né­met légihaderő kétmotoros bomba­vetőgépe vasárnap három új világre­kordot állított fel: egy sebességi, 501 kilométeres és két terhelési vi­lágrekordot. — Autóbuszszerencsétlenség. Lon­doni jelentés szerint London köze­lében két zsúfolt autóbusz összeüt­között, 34 ember sebesült meg.­­ Ha modern, szép és jó bútort előnyösen óhajt beszerezni, ne mu­lassza el a Pollák bútorraktárt fel­keresni. A cég műhelyében elsőren­dű kárpitos munka készül. Uj Műszó modern berendezéssel szerel régit alakit Évezetél­el készít és javít Miklós lakatos és szerelő Orosháza Pacsirta­ u. 1 sz. Tanoncot felvesz MA disznótoros est leoltó Ferenc vendéglőjében Gyopároson Palotai Sandri József vonós és jazz zenekara muzsikál. Telefon 314

Next