Orosházi Friss Ujság, 1939. szeptember (28. évfolyam, 201-219. szám)

1939-09-03 / 201. szám

Vasárnap, 1935 szeptember 3 OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Tűz a Hitel utcán Elégett egy kocsirakomány szalma Tegnap délután a Kelet utca e­­gyik házától értesítették a tűzoltó­iét, hogy »ég a ház«. A tűzoltók nyomban kivonultak s Tomay Géza szállító Kelet utca 47 szrámu házának udvarán oltani kezd­ték a tüzet. A tűz ugyanis az udva­ron volt s­­­i egy kocsirakomány szalona égett mindössze. Tekintve azonban, hogy a szalma épületekhez közel volt, a tűz vesze­delmes méreteket ölthetett volna, ha idejekorán közbe nem lépnek. A tűz így is belekapott a közelben lévő nyitott szinben lévő polyvába s a szalmától nem messze lévő fából esz-­­­kábált árnyészék is tüzet fogott s csaknem teljesen leégett. A tűz terjedését sikerült rövid idő alatt megakadályozni. A tüzet valószínűleg gondatlanság okozta. Őszi bajok Minden magyar gazda készség­gel tesz eleget a Haza hívó szavá­nak, hogy személyesen vagy lovai­val vegye ki részét abból a feladat­ból, am­it a Sors kivetett reája. Ez a hazafias készség azonban nem vál­toztat azon a tényen, hogy az iga­­erő részbeni elvonása a gazdasági munkától­­ hátráltatja az őszi ta­­lajmivelést, késlelteti a szántást-ve­­t­ést. Kérdés, hogy csökkent igaerővel sierül-e mindenütt idejében elvetni. A kései vetésnek hátrányát minden­ki ismeri, nagy baj származhat be­lőle, ha a tél korán beáll. S ki tudja megmondani az időjárást hosszú idő­re előre? Meg kell tennünk ezért minden lehető óvintézkedést, hogy a kései vetés hátrányát kiküszöbölhessük, si­ettetnünk kell az ősziek fejlődését, hogy jól megerősödve menjenek a télbe. Ennek a mi körülmények között szinte egyedüli módja az őszi kalá­szosok műtrágyázása szuperfoszfát­tal. Szuperfoszfátot adva, a gabona­félék csiranövényei rögtön, amint a mag tartaléktápanyagait elfogyasz­totta, találnak könnyen felvehető foszforsavtápanyagot a talajban, a foszforsav pedig meggyorsítja a nö­vények fejlődését, a kalászosok pld. gyorsabban bokrosodnak, s későn vetve is jól megerősödve mennek a télnek. Ha nincs elegendő igánk a szuper foszfát gépi elszórására, kézzel is el­hinthetjük azt. Ez semmi esetre sem olyan hiba, mintha elhagynék a mű­trágyázást. Véres szurkálás Kispesti Jelentés szerint egyik ut­ca sarkán Turmner István fuvaros a hajnali órákban hazafelé tartott la­kására. Útközben találkozott unoka­­öccsével, aki ittas állapotban egy férfivel veszekedett. Turner békítő­­leg akart közbelépni, mire öccse bicskát rántott és azzal a bátyja ha­sát felmetszette. A szerencsétlen em­bernek a belei kifordultak. A sze­rencsétlen embert haldokolva szállí­tották kórházba. A gyilkost letar­tóztatták. Egy énre ítélte a Kúria a fevermesi segédjegy támadóiét Borsos Béla kevermesi földműves az elmúlt év november 8-án fej­szével eddig ki nem derített okból megtámadta Sirokmán János kever­­mesi segédjegyzőt és több baltacsa­pást miért a fejére, de a baltát ide­jekorán kicsavarták a kezéből. A szegedi törvényszék szándékos em­berölés bűntettének kísérletében ta­lálta bűnösnek , ezért hathavi bör­tönre ítélte, amelyet a Tábla egy évre emelt fel. A Kúria most hely­benhagyta a táblai ítéletet. — Méhészek figyelmébe. Ínséges méhcsaládok részére őszi méhetető cukor szeptember hó 3-án délelőtt 8—12-ig és délután 2—6-ig igényel­hető. Későbbi jelentkezést figyelem­be nem vehetünk. A vezetőség. Közeledik az iskoláztatás gondja Mielőtt tanszerszükségletét besze­rezné, győződjék meg jól váloga­tott áruraktáram minőségéről és olcsóságáról.. Úgy a helybe­n, mint a vidéki iskolákban használatos tanfelszerelési cikkeket a legelőnyösebb árban szerezheti be. G. SZABÓ UTÓDA POLITZER FERENC könyvkereskedés. Ha Budapestre utazik szálljon meg a Palatínus pensióban V. Felk Miksa u. 3 (az Országház közelében.) Teljes komfort, mo­dern berendezés, elsőrangú konyha. (Csafás is.) Napi pensió P 6-8- ig. Tel: 11-28-26 Szaba. Elkészült a mosással Asszonyom ?! Is bizony! Sőt fél nappal­ korábban végzett, mert el­maradt az órákig tartó testi munka. Minden háziasszonya tudja, hogy ha Persil-t hasz­nál, egyszeri, rövid ideig­ tartó főzés is elég, mert a Persil gyorsan és kíméletesen minden szennyet kiéld a fehérneműből. Időt rabló ke­félésre és fáradtságos dör­zsölésre tehát már nem pa­zarolja idejét. Egyhangúság a baromfipiacon Vidéki piacokon a felhozatal mér­sékelt. A felvásárolt belföldi fogyasz­tásra élénk, az ekszportőrök az ér­deklődés megcsappant. Az árak tar­tottak. Minimális élőbaromfi árak ki­­logramonként változatlanok: csirke 1.15, tyúk 1.02, pulyka 1, gyön­gyös 1.31, kacsa 1.05, liba 1 pengő. Tojásfelhozatalunk gyenge. Az ár szilárd. Kivitelünk teljesen szünetel. A tojás kilója 90 fillér. MMMMWMMMV­MMWWWMMMIMMMMMMMIMMMMMMH Fejszéi gyilkosság Bertalan Margit 62 éves nikla­­házi hajadon, Nikla községhez tar­tozó hódosházi lakost lakásán hol­tan találták. A helyszínre kiszállott vizsgálóbizottság megállapítása sze­rint gyilkosság történt. Vágsellye községben, Kopócsik J­á­nos nyugdíjas vasúti pályamunkását fejszecsapásoktól eredő sérüléssel holtan találták. A nyomozás megin­dult mindkét gyilkosság részletei­nek tisztázására. 3 Szeretni a híres 3 KRÉMET, ha rendszeresen használja. Csodálni fogja bámulatos hatását, eltünteti az arcbőr szépséghibáit, az arc megszépül, feltűnően üde, tiszta lesz. Éjjeli használatra kék, a nappali használatra sárga csomagolásban­ fogja nag­yedi KON

Next