Orosházi Friss Ujság, 1939. október (28. évfolyam, 224-247. szám)

1939-10-01 / 224. szám

XXVIII. évfolyam 224 szám­ára 12 fillér CE fi­zetési díjak helyben házhoz hordva negyed­ívre 5 P, fél­ívre 10 P, vi­­llékre postán küldve negyed­­ívre 7 P, fél­­ívre 14 pengő. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Vasárnap 1933 október 1 Megjelenik min­­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. ■—«—'* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca FŐSZERKESZTŐ: Dr. MITLASO­VSZKY JÁMOS Telefonszám: 90. 1­j Főszerkesztő lakása: 136. OROSHÁZI Ciano olasz külügyminiszter ma Berlinbe érkezik Moscicki elnök lemondott, Raczkiewicz az új lengyel államfő -­­Jövő héten összeül a német birodalmi gyűlés a kormánynyilatkozat meghallgatására - A szovjet beszüntette az angliai petróleumszállításait Berlin. Mint a Német Távirati Iroda hivatalosan jelenti, gróf Cia­­no olasz külügyminiszter a német kormány meghívására ma délután Berlinbe érkezik. (MTI). Lemondott Moscicki elnök és a lengyel kormány Bukaresti jelentés szerint Moscicki lengyel köztársasági elnök le­mondott a köztársasági elnöki méltóságáról Raczkiewicz vilnoi vajda, volt miniszter javára. Az új köztársasági elnök rendeletileg lemondatta a lengyel kor­mányt és új lengyel miniszterelnökké Sikorski tábornokot nevezte ki. (MTI). A francia kommunista párt bomlása Összehívják a német birodalmi gyűlést Berlini jelentés szerint a jövő hétre összehívták a német­­ birodalmi gyűlést, hogy meghallgassa a kormánynyi­latkozatot. (MTI)­ Német jelentés a budapesti álláspontról Berlini jelentés szerint a Német Távirati Iroda szeptember 29-iki keltezéssel tudósítást és budapesti lapszemlét közöl a német-orosz szer­ződés hatásáról és különösen ki­emeli a Pester Lloyd vezércikkét. (MTI). , Páris: Nem valószínű, hogy Moszkva katonai támogatást ad Párisi jelentés szerint a parlamen­ti kommunista frakció képviselő tag­jainak száma felére csökkent. A kommunista csoport földműves és munkáspárttá vedlett át, amelynek alakuló ülésén azonban csak 43-an jelentek meg a régi kommunista frakció tagjai közül, mert a többi vagy katonai szolgálatban van, vagy pedig letartóztatásban. (MTI). Lebrun és Daladier tanácskozásai Párisi jelentés szerint Lebrun fran­cia köztársasági elnök tegnap fo­gadta Daladier miniszterelnököt, a­­kivel másfél óra hosszat tanácskozott (MTI). A Szovjet nem szállít petróleumot Angliának Moszkvai közlés szerint a Szovjet beszüntette az An­gliába és tartományaiba irányu­ló petróleumszállnításokat. (MTI). A Balti államok nem féltik függetlenségüket Balti körökben utalnak arra, hogy a szovjet-észt szerződés miatt nincs nyugtalanságra ok, mivel Berlin és Moszkva elis­merte a balti államok független­ségét és így azok semlegességét sem fenyegeti veszély. (MTI) Nem kezdődnek japán-angol tárgyalások Tokiói jelentés szerint a japán kü­l­ügyminisztérium hivatalos közlemé­nye megállapítja, hogy nincs szó a japán—angol tárgyalások újrafelvé­­teléről. (MTI). A belgrádi magyar követ Cvetkovicsnál Belgrád: Bakach-Bessenyey ma­gyar követ tegnap hosszas tanácskozást folytatott Cvetkovics jugoszláv miniszterelnök­kel. (MTI). Romániai magyar kisebbségi értekezlet Bukaresti jelentés szerint dr. Soós Isttván, a romániai magyarság par­lamenti tagozatának egyik képvise­lője nyilatkozatot tett, hogy a ma­gyar kisebbség vezetői kétnapos ér­tekezletükön megvitatták a kisebb­ség problémáját és panasziratot in­téztek a kisebbségi miniszterhez. (MTI). Párisi körökben hangsúlyozzák a szerződéssel kapcsolatban, hogy a nyugati hatalmak már régen el vol­tak készülve erre. Moszkva együtt­működése azonban — párisi véle­mény szerint — még nem jelenti azt, hogy ka­tonai támogatást is ad. Párisban úgy hiszik, hogy Hitler és Sztálin csak megfélemlítésnek szán­­ták ezt a lépést, nem is tekintik más­nak, és erélyesen visszautasítják. Párisi körökben azt hiszik, hogy a Szovjet nem fogja felad­ni a nyugati hatalmakkal szemben eddig elfoglalt semlegességét és csak gazdasági támogatásban ré­szesíti Németországot. Hadi tanácskozás Daladiernél Párisi jelentés szerint Daladier mi­niszterelnöknél Darlan tengernagy, a flotta vezérkari főnökének, Vuik­­­emin légi vezérkari főnöknek és Ga­­melin tábornok hadseregfőparancs­noknak és több hadseregtábornok­nak részvételével fontos katonai tanácskozás volt, ame­lyen megbeszélték az összes idő­szerű katonai kérdéseket. Továbbra is küzd Anglia és Franciaország hogy elérjék a már többször han­goztatott célt: a német hegemónia megtörését, r. i­­ . Francia elismerés Varsó védőinek Párisi jelentés szerint a francia lapok elismeréssel a­­dóznak Varsó hős védőinek­­ és hangoztatják, hogy hősiességük nyomán abból az új Lengyelország] fog kialakulni. (MTI). Becikkelyezték az észt-orosz szerződést Moszkvai jelentés szerint a Szov­jetunió főtanácsa pénteken este be­­cikkelyezte az észt—orosz egyez­ményt. (MTI). (Folytatása a 4-ik oldalon). Moszkvai lapok a német-orosz megegyezésről A moszkvai lapok tegnap terje­­dedelmes cikkekben foglalkoznak a német-orosz szerződés megkötésé­nek tényével. A Pravda ezzel kap­csolatban azt írja, hogy a szerző­dés megkötése elsősorban Német- és­ Oroszországnak érdeke, de az más országoknak is. Az Izvesztija azt írja, hogy Német- és Oroszország továbbra is maguknak tartják­­ fenn a lengyel kérdésben az­­ intézkedést­­ és nem­­engedik abba harmadik ha­talom beavatkozását. (MTI)­ Közös angol-francia állásfoglalás Londoni és párisi jelentések sze­rint az angol és a francia kormány közös állásfoglalásra készül­­ a német—orosz szerződés megköté­sének ügyében. Hír szerint rövide­sen összeül a Legfelsőbb Tanács, hogy körvonalazza a két kormány, álláspontját. (MTI). í£!“»! «Versenyruhahoz» oszlés téli különleg­esség élt * szi„,kM„ Férfi- és gyermek ruhák, kabátok SSSíSz Női és leányka kabátok mákban és szinekben Csirke piac tér. Apolló mozi mellett. Url szabóság

Next