Orosházi Friss Ujság, 1939. november (28. évfolyam, 249-272. szám)

1939-11-03 / 249. szám

XXVill. évfolyam 249 szám­ára 8 fillér Péntek 1939 november 3 i Öifizetési­­ helyben házhoz f hordva negyed­évre 5 P, fél­­évre IQ P, vi­cékre postán küldve negyed­ügye díszség OROSHÁZI V k UiSBG FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. —• Hirdetési előre fizetendő. Hirdetésekre vo­n­atkozó kérdé­sekre csak vá­las­zbély­eg elle­nében válaszo­lunk. —­­» FŐSZERKESZTŐ: J. MKCLASO­VSZKY 3 A M □ S Telefonszám: 90. Főszerkesztő lakása:136. évre 7­0, tíi- évre 14 pen.' Háborító Idézhet elő az amerikai semlegességi törvény Molotov éles bírálata - A szovjet hadibázisokat akar létesíteni finn területen - Nem változik Róma szerint a külpolitika a kormány átalakítás miatt - Anglia elismerte az albániai hódítást - Chamberlain heti beszámolója az alsóházban - Félbeszakadtak a finn-orosz tárgyalások - Szabad az amerikai fegyverkivitel Az elmúlt két nap diplomáciai ■eseményei között a következőket em­ítjük meg: Félbeszakadtak a finn-orosz tárgyalások A Corriere della Sera című olasz lap helsinkii jelentése szerint Finn­országban nagy nyugtalansággal fo­gadták a Molotov beszédet. A finn közvélemény egyöntetűen elutasítja az orosz követeléseket, mivel a szov­jet követeléseinek teljesítése követ­keztében mélyen benyúlna az orosz határ Finnország belsejébe. Állítólag Washington- Az amerikai kong­resszus alsóháza tegnap délelőtt tar­tott történelmi jelentőségű ülésén 242 szavazattal 181 ellenében az u­­tolsó módosító indítványt is elve­tette és ezzel megszavazta az ame­rikai fegyverkiviteli tilalom felfüg­gesztéséről szóló és a szenátus által már elfogadott javaslatot. A szava­zásnál a köztársaságiak, Roosevelt ellenfelei is nagyrészben a javaslat mellett szavaztak. (MTI). Mussolini átalakította kormányát Róma: Mussolini olasz miniszter­­elnök széleskörű átalakítást végzett kormányában. A régi kormányférfiak közül csu­pán Ciano külügyminiszter és Gran­di igazságügyminiszter tartotta meg tárcáját, a többi minisztereket ki­cserélték. Róma szerint nem változik az átalakítás következtében a tengelypolitika Római politikai körökben a kor­mányátalakítással kapcsolatban Kang Kallio köztársasági elnök hajlandó volna a­­megjegyezésre, de a finn had­sereg, élén Mannerheim tábornag­­­gyal, a finnek nemzeti hősével, el­lene van minden engedménynek. (MTI). A Telegraf című holland lap hel­sinkii jelentése szerint a finn—orosz tárgyalások félbeszakadtak. A teg­nap reggel Moszkvába érkezett finn küldöttséget ugyanis egész nap nem fogadták a külügyi népbiztosságon. Azt mondották nekik, hogy Sztálint és Molotovot annyira lefoglalják az államtanács ülései, hogy nincs ide­jük tárgyalni a küldöttséggel. (MTI) súlyozzák, hogy az nem változtat a tengelypolitika eddigi irányában és a külföldi sajtónak azok a hírei, amelyek ezzel kapcsolatosak, talál­gatások csupán és Róma továbbra is bolsevistael­lenes marad, továbbá demokra­ta ellenes is. (MTI). London: „Visszatérés a régi fasizmushoz“ London: Angol körökben nagyje­lentőségűnek tartják a kormányát­alakítást és megállapítják, hogy az ■olasz politikában új, az eddiginél füg­getlenebb tájékozódás fog bekövet­kezni. visszatér Olaszország a régi fa­sizmushoz, angol főkonzult fognak kinevezni Ti­ranába és meg fog a kormányátala­kítás következtében élénkülni az o­­lasz—angol kereskedelmi forgalom. (MTI). Olasz-görög szerződést várnak Athéni jólértesült körökben úgy tudják, hogy meg fogják hosszab­bítani az olasz—görög barátsági szer­ződést, amelyet 1929-ben tíz évre kötöttek. A szerződés meghosszabbí­tását athéni­­körökben az angol—francia—török hár­masegyezmény ellensúlyozásá­nak tekintik. (MTI). Belgrádban nagy érdeklődéssel fo­gadták az olasz—görög szerződésről szóló híreket. A Politika című lap hangsúlyozza, hogy olasz hivatalos helyen ugyan nem erősítették meg­­ezt a hírt, de rámutattak arra, hogy a két ország viszonya az utóbbi időben nagyot javult. (MTI). Molotov nagy beszéde a szovjet államtanácson Moszkva: Molotov szovjet külügyi népbiztos a szovjet legfelsőbb taná­csa ülésén nagy beszédet mondott, amelyben vázolta a szovjet külpo­litikáját. Kijelentette, hogy a nyugati ha­talmak célja, a hitlerizmus megsemmisítése bűnös célnak tekintendő. Állameszméket háborús okként fel­fogni esztelenség és gonosztett. A nyugati hatalmak hadviselésének o­­kai l­a a világuralmuk megtartásában lel­hetők fel, hogy továbbra is kizsákmányolhas­sák a gyarmati népeket. Németországgal kapcsolatban han­goztatta Molotov­, hogy a német—s orosz viszony alapjában megjavult. A Szovjet mély megértéssel kíséri és támogatja Németország harcát, mert szerinte Németország Európa békéjének mellőzhetetlen előfeltéte­le. A nyugati hatalmak kísérlete, hogy új rendszer behozatalára kény­szerítsék Németországot, veszélyes és a nyugati hatalma­kat is romlásba döntheti. (MTI A balti államokkal való viszony taglalása során kijelentette Molotov hogy az összes balti államokkal való szerződésekbe tisztán és határozot­tan­­ belefoglalták az illető államok­­ fü­ggetlens­é­gének tiszteletben­­tartását. Finnországgal kapcsolatban kije­lentette, hogy a Szovjetnek külső biztonsága függ a tárgyalások sike­res befejezésétől.­­Azt a vélemé­nyét hangoztatta, hogy Finnország­ban harmadik hatalmak törekvései is szerepet játszanak. A szovjet tervek elutasítása Finnországra komoly hátrá­nyokkal jáhatna. Kijelentette, hogy a szovjet Finn­ország déli részén területet kivon, hogy ott légi és tengeri támponto­kat­­létesítsen. ■ Szabad az amerikai fegyverkivitel A török-orosz viszony kiéleződése Ezután hangoztatta, hogy a tö­rök-orosz viszony Törökország ma­gatartása következtében kiéleződött. A törökök elutasították az orosz ja­vaslatokat és Törökország ehelyett a nyugati hatalmak háborús céljaival kap­csolta össze a maga sorsát. Ezután Molotov rámutatott az an­gol dugárujegyzék ellen emelt o­­rosz kifogás jelentőségére és han­goztatta, hogy az amerikai fegyverkivitel meg­engedésének háborús következ­ményei lehetnek. Majd megütközését fejezte ki Roo­sevelt amerikai elnöknek Kalininhez, a népbiztosok tanácsa elnökéhez a finnek érdekében intézett levele fe­lett. (MTI). Moszkva: A legfelsőbb szovjet­tanács Molotov beszéde után hatá­rozati javaslatot fogadott el, amely­ben kimondotta, hogy a kormány külpolitikáját helyes­li. (MTI). Páris és London kedvezően fogadta a beszédet Paris és London kedvezően fo­gadta Molotov beszédét, mert Molotov a semlegesség­­ fentartását hangsúlyozta.­­ (MTI). Az“ »Versenyruhahoz» csart és téli különlegessé* gért. Bőrkabátok, női és leányka kabátok ! C*trice piactér. ákfwn és színekben Férfi és gyermek ruhák, kabátok tlo mozi melle«*- sírt szabónág, kitűnő szabással. Márkázott áruk.

Next