Orosházi Friss Ujság, 1939. december (28. évfolyam, 273-295. szám)

1939-12-01 / 273. szám

XXVIII. évfolyam 273 szám­ára S­pillér Péntek 1939 december 1 . Mf­­ m­m Királyi ügyészeg Kötelespélda Tek. Szeged FŐSZERKESZTŐ: Dr. MK­LASO­VSZKY JÁNOSI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca 1­ Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg elle­nében válaszo­lunk. — — —­Telefonszám: 90. Főszerkesztő lakása: 136. Előfizetési dij : helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. (tf­­ó-FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP OROSHÁZI Megkezdődött az orosz-finn háború Orosz légitámadások, heves tüzérségi harcok, gyalogsági előre­­nyomulás - Orosz repülők több ízben bombázták Helsinkit • Ostromállapot Finnországban - megértés Berlinben, felháboro­dás Angliában, Amerikában, és a skandináv államokban A finn—orosz viszály immár a fegyveres döntésre van bízva és a két ország között életbe lépett a hadiállapot. Jelentéseink a követke­zők: Orosz repülőtámadás Helsinki ellen A Havas ügynökség jelentése sze­rint a finn rádió közölte, hogy 13 orosz hadirepülőgép bom­bázta a finn főváros, Helsinki­­déli külvárosait. A finn rádió közölte még, hogy a határvonalat több helyen átlépték a szovjet csapatok erős tüzérségi elő­készítés után. A határon először teg­nap reggel hét órakor léptek át az orosz csapatok Susjarvi falunál. A távíró és telefonvezetékeket elvágták A finn csapatok azonnal ellenálltak a Oslói jelentés szerint a finn köz­társaság elnöke az egész ország te­rületére elrendelte az ostromállapotot, egyben pedig­­Mannerheim tábor­nagyot a finn haderő főparancsno­kává nevezte ki. Moszkva még este hat órakor nem tudott semmiről Moszkvában hivataols helyen még délután két órakor »nem tudtak« semmiféle akcióról, Finnország el­len. Ugyancsak még este hat óra­kor a moszkvai rádió sem említett semmiféle katonai akciót Finnország elen. Kiürítik a fővárost Helsinkii jelentés szerint a finn főváros kiürítését azonnal megkezd­ve tegnap délelőtt volt. 11 óra­kor újabb négy repülő tűnt fel, a­­melyeket azonban a finn légvédelmi ütegek tüzelése elűzött. A tenger felől ágyúdörgés hallatszott. Előző­leg már délelőtt 9 óra 50 perckor három orosz repülőgép bombákat dobott Helsinki repülőterére, de emberéletben kárt nem okoztak. Az orosz repülőgépek Viipuri felett né­hány gyújtóbombát dobtak le, a­­melyek három tűzesetet okoztak. Két szovjet gépet lelőttek­ szovjet támadásnak és különösen a finn erődítményvo­­nal, a Mannnerheim vonal men­tén heves harcok folynak. A szovjet csapatok ugyanakkor az Északi Jegestenger felől is támad­tak és elfoglalták a Halász szigetet, tél. A kiürítés rövid idő alatt be fog fejeződni. Helsinkiben egyéb­ként teljes a nyugalom. Csak védekezik a finn hadsereg Az oroszok a szárazföld felől dé­len és északon, míg nyugaton a ten­ger felől támadnak. Állítólag egy szigeten már partra is szállottak. Délen Kronstadt orosz kikötővá­ros nehéz ütegei is támogatják az orosz csapatok akcióját. Magán, a Ladoga-tótól az Északi Jegestenge­rig terjedő mintegy 1200 kilomé­teres határszakaszon még nem tör­téntek csapatmozdulatok. A finnek természetesen csak védekeznek. Ma­gán a határon való védekezést elő­segíti a finn erődvonal, a Mannerhe­­im-vonal, amelyet a finnek nem a határ mentén közvetlenül, hanem et­től 40—60 kilométerrel beljebb épí­tettek ki. Ez földalatti erődökből áll, épúgy mint a francia Maginot-vonal. A Mannerheim vonalat a finnek urak A Finn Távirati Iroda jelentése szerint ,­­ a finn csapatok visszaszorították a finn földre benyomult orosz csapatokat. Csütörtökön este s sehol sem volt Berlinben — kizárólag magánkö­rök — megállapítják, hogy Német­országnak az érdektelen szemlélő szerepét kell betöltenie a finn—orosz konfliktusban. Berlinben egyébként megértés­sel vannak a szovjet azon törek­vése iránt, hogy szabad tengeri utat akar magának biztosítani. Felháborodás Angliában, Franciaországban és Amerikában Angliában, Franciaországban és a skandináv államok közvéleményében és sajtójában természetesen erős felháborodást váltott ki a szovjet katonai akcióra. Amerikában is nehezményezik a szovjet akciót és attól tartanak, hogy a Finnország elleni szovjet lépések háborúba keverik egész Dél-Skandi­­náviát.­­­­ Újabb légiriadók Helsinkiben Helsinkiben tegnap délután több alkalommal volt légiriadó­ban még jobban kiépítették. A finn hadseregnek ezenkívül még sok és­ jó önműködő fegyvere és harcikocsi elhárító ágyúja van, amelyeket Svéd­országból kapott. Elsőrangú a finn légvédelmi tüzérség is. 3500 szovjet repülő támadásra készen A Paris Midi című francia lap értesülése szerint a szovjet kormány a nyugati ha­tár mentén mintegy 3500 ka­­­­tonai repülőgépet vont össze, amellyel szemben a finneknek 150 hadirepülőgépjük van. (MTI). .­­ és szovjet gépek bombát dobtak le, amelyek több épületet felgyújtottak A nagyobb városokat ki fogják ürí­teni. Viipuriban a légitámadások foly­tán öt ember meghalt, sokan meg­sebesültek. 1 . Moszkva este 21 órakor már tudott a háborúról Moszkvai illetékes körökben este 21 óra 40 perckor kijelentették, hogy­ való az, hogy szovjet és finn erők között a szárazföldön és a levegő­ben harcok folynak. Anglia sajnálja Finnországot Chamberlain angol miniszterelnök kijelentette az alsóházban, hogy az angol kormány növekvő nyugtalan­sággal szemlélte a finn—orosz vi­szony fordulatát. Anglia örömmel fo­gadta az Egyesült Államok közvetí­tését a viszály ügyében. Anglia saj­nálja Finnországot, mert meggyőző­dése, hogy itt ennél a viszálynál is sok emberélet esik áldozatul és ten­gernyi szenvedést fog majd okozni. orosz katona finn földön, a finnek heves harcok után mindenütt szovjet területre nyomták őket vissza. Hevesi harcok dúltak különösen a karéjtól földszoroson. (MTI). Szovjet csapotok átlépik a határt Ostromállapot Finnországban A finnek visszaverték az orosz csapatokat Berlinben megértés van a szovjet álláspontjával szemben A lefldivatosabb nincs női és leányka kabátok Modern szabású férfi és fiú kabátok, bekecsek és öltöny-újdonságok is „1zersenyruhahríz“-ban Szép. Jó, olcsó. Márkázott áru. Url’szabósáj. Csirke piactér. Apollo mozi mellett.

Next