Orosházi Friss Ujság, 1939. december (28. évfolyam, 273-295. szám)

1939-12-01 / 273. szám

2 Svéd mozgósítás előtt Az Aftenbladed című svéd lap szerint Svédországban könnyen el­rendelhetik a mozgósítást. Az összes­­ svéd alattvalókat el­szállítják Finnországból. A tengeri és légi forgalom Svédországgal meg­szakadt. • | | —«o»— OROSHÁZI FRISS UJSÁG Péntek 1939 december 1 A Szovjet visszautasította­­ az USA közvetítését Moszkvában tegnap megjelent az amerikai ügyvivő a külügyi népbiz­tosnál és jegyzéket nyújtott át, a­­melyben az Egyesült Államok fel­ajánlották közvetítésüket a finn,­o­­rosz viszály ügyében. Potemkin he­lyettes külügyi népbiztos a közvetítést elutasította. Németország teljes blokád alá akarja fogni Angliát A Szovjet nem akarja, hogy minél tovább tartson a háború A nemzetközi élet egyéb esemé­nyei körében élénk visszhangot vál­tott ki többek között Sztálin nyilatkozata amelyet a Havas ügynökség szerint még a Politbüro augusztus 19-iki ü­­lésén mondott és kijelentette volna benne, hogy a Szovjetnek érdeke volt az orosz—német megnemtáma­dási egyezmény megkötése, mert így területet kapott Lengyelország­ból, szabad kezet nyert a Balti ten­ger mellékén és Besszarábia kérdé­sében. Oroszországnak érdeke, hogy nyersanyaggal ellássa Németor­szágot, hogy tovább bírja a há­borút és hogy minél tovább tart­son a háború, hogy a hadviselő felek teljesen elpusztuljanak. Ellenben, ha Oroszország szerző­dést köt Angliával és Franciaország­gal, úgy Németország meghátrál Len­gyelország előtt, megegyezést köt vele és a nyugati hatalmakkal és így elkerülhető lett volna a háború. O­­roszország érdekeinek az előbbi álla­pot felelt meg. Moszkva: Sztálin a Pravda tudó­sítója előtt kijelentette, hogy mind­ez szemenszedett valótlanság. Orosz­ország nem akarja a háború tovább folytatását. Inkább Anglia kezdte meg a háborút és így őt terheli a felelősség, továbbá Németország a Szovjettől támogatva átfogó békeajánlatot tett, amelyet azonban Anglia és Francia­­ország kereken elutasított. Japán tiltakozás az angol blokád ellen Tokióban Nomura külügyminisz­ternek átnyújtotta az angol ügyvivő a választ a blokád ügyében London­ban átnyújtott jegyzékére. Az angol ügyvivő megértést kért, mire No­­mora külügyminiszter kijelentette, hogy a blokádot Japán nem helyesel­heti, mert az életbevágó japán érdeket sért. Németország teljes blokád alá fogja Angliát Berlini illetékes körökben kijelen­­jtik, hogy a Birodalom a szomszédos semleges államokat igyekszik meg­győzni, hogy csak vele folytassanak kereskedelmet, így többek között Hollandiát is. Németország ki akarja terjeszte­ni az ostromzárat az egész an­gol partvidékre, hogy így tel­jesen elzárják az angol kikötő­ket és megbénítsák az Angliával való forgalmat. Németországban nehezteléssel vet­ték tudomásul, hogy a holland ha­jósvállalatok a hajózás további foly­tatását határozták el, ha elővigyázati intézkedésekkel is. Franciaország szabadságá­ért fogott fegyvert Páris: Daladier francia miniszter­­elnök tegnap a kamarában nagy be­szédet mondott, amelyben hangoz­tatta, hogy Franciaország szabadsá­gáért és biztonságáért fogott fegy­vert Ezután élesen támadta a kommunistá­kat és hazaárulóknak bélyegezte őket. A francia hadvezetőség a csapatok katonás szellemét félti a hosszas pihenéstől A Német Távirati Iroda harctéri jelentése szerint a francia felderítő csapatokat a németek visszavetették. Az ellenséges elfogott katonák val­lomása szerint­­ a francia hadvezetőség erősza­kolt előretörésekkel fokozni pró­bálja a katonai szellemet, mert a haderő vezetői komoly aggo­dalmakkal vannak eltelve és a csapatok katonái szellemét féltik a hosszas tétlenségtől. A német jelentés szerint tüzérségi tűz is folyt egyes helyeken. A francia közlemény teljes, nyu­galomról, könnyű tüzérségi zavaró­­tűzről német részről és a rossz idő miatt szünetelő légitevékenységről számol be. „A kormányzó fontos szol­gálatokat tett Európának“ Londoni jelentés szerint az angol parlamenti birodalmi csoport terje­delmes emlékiratot adott ki, amely­ben van egy fejezett Magyarország­ról is.­­Az emlékirat szerint Magyarország helyzete bonyo­lult, vezetéséhez óvatosságra van szükség. Az ország na­gyon sokat vesztett a háborúban, azért állandó volt a revíziós propaganda. Teleki minisz­terelnök erőskezű ember, sem nem an­gol-­­francia, sem nem németba­rát, hanem magyarbarát és saját fa­ja érdekeit tartja szem előtt. Horthy kormányzó köztiszteletben álló egyé­niség, nagyon fontos tényező a poli­tikában, a nemzetek jogainak szi­lárd barátja. A kormányzó eddig is már na­gyon fontos szolgálatokat tett Európának és remélhetőleg meg­tartja a pozícióját továbbra is. Minden községben lesz inségjárulék­ A hivatalos lap mai száma rende­letet közöl az inségjárulék kivetése- ­­ről. Eddig csak a városokban és néhány nagyobb községben volt ín­­ségjárulék. Ez a rendelet most min­den községben elrendeli az inségjá­­rulék kivetését. 330 pengő egy nagyon bi­­hasáb fa uj óra Szabályozták a tűzziaárakat Az árkormánybiztos — tekintet­tel a már régen a tűzifakereskede­­lemben uralkodó bizonytalanságra — újra szabályozta a tüzifaárakat. E­szerint egy vagyon bükkhasáb tűzi­fa árát Budapesten 330 pengőben állapította meg. Kicsinyebb tételek­ben pedig a következők az árak: két mázsánál nagyobb tételekben aprít­va, és a fogyasztó házához szállítva (ugyancsak bükkfa) métermázsán­ként négy pengő és nyolcvan fillér. Két mázsánál kisebb tételekben ap­rítva, házhoz szállítva, hat pengő métermázsánként. A többi fafajok és választékok ára megfelelően olcsóbb. Ezek az árak általában az augusztus 26-iki árszínvonalon mozognak és mind a termelők, mind a fogyasz­tók érdekeit figyelembe vették meg­állapításuknál. A kormány kíméletlenül le fog sújtani az árdrágítókra Ki kell írni a kereskedésekben az árakat A Magyar Élet Pártja tegnapi ér­tekezletén Vay László pártelnök elő­ször üdvözölte Radochay igazság­ügyminisztert megválasztása alkal­mából. Ezután elhatározták, hogy minden csütörtökön a pártértekezlet után egy félórán keresztül interpel­­lációs időt tartanak, amikor a párt tagjai kérdéseket intézhetnek a kor­mányhoz. Ránkay Ferenc képviselő mindjárt interpellált is, amire Varga miniszter válaszolt. Kijelentette a miniszter, hogy a kormány minden áremelkedést a legminimálisabbra igyekszik leszorítani és az indokolat­lan árdrágításokra le fog sújtani. A nagy és a kiskereskedelem kedvezőt­lenül fogadta a részére megállapított haszonkulcsokat, mert azokat alacso­nyaknak tartják. Kijelentette ezután, hogy a kereskedésekben kötelezővé teszik az áruk árának megjelölését. Radochay igazságügyminiszter pedig kijelentette, hogy az árdrágítási ü­­gyeket a lehető leggyorsabban fog­ják letárgyalni. megrövidül az appropriációs vita Ma minisztertanács A belpolitika eseményeiről a kö­vetkezőkben számolunk be: Megrövidül a megajánlási vita A képviselőház tegnap folytatta a megajánlási javaslat vitáját. Te­kintve, hogy a vezérszónokok el­fogytak, ma estére valószínűleg be­fejezik az appropriációs vitát és nem veszik igénybe a rendelkezésre álló hat napot. A rendelkezésre álló időt a kor­mány néhány pénzügyi vonatko­zású javaslat tető alá hozására akarja felhasználni. A megajánlási javaslat vitája A képviselőház tegnap folytatta a megajánlási javaslat vitáját­ A javas­lat vitájában Bárczay Ferenc, Im­­rédy Béla,­­Csoór Lajos, Donáth György, Egry Ferenc, Közi-Horváth József, szólaltak fel, majd elhatá­rozták, hogy a vitát ma délelőtt 10 órakor folytatják. Ma a kormány megtartja rendes heti minisztertanácsát, elnyomják a keresztény lányokat. Öt­ven diáklány és az egész tanári kar felvonult tanúnak a rágalmazó nyilas ellen, akit végül is — mivel nem tudta bizonyítani állításait — a bí­róság nem jogerősen egyhavi fog­házra ítélt. A tőzsde, mint a valutabű­ncselekmények melegágya A budapesti valutabíróság tegnap ítélt el súlyos büntetésre valutázá­sért több embert. Az ítélet indoko­lása kifejti, hogy a tőzsde kellő felügyelet híján, az önkormányzat páncélja alatt valóságos melegágya volt a közgazdasági bűncselekmé­nyeknek. A tőzsdén és gazdasági kö­rökben nagy feltűnést keltett az ítélet. Egy havi fogházra ítélteti egy nyilas cikliirát A budapesti büntetőtörvényszék egyhavi fogházra ítélte dr. Arnold Lajost, aki a budapesti Zrínyi Ilona leánygimnáziumról azt írta a nyila­sok lapjában, a Magyarságban, hogy a gimnáziumban a zsidóság javára Súlyos autóbaleset Celldömölkről jelentik. Szerdán déltájban Szabó János celldömölli autótulajdonos a kocsijával szabály­szerűen hajtott végig egyik utcán, amikor egy parasztszekér mögül vá­ratlanul egy részeg asszony támoly­­gott elő. A gépkocsi nem tudta más képen kikerülni az ittas nőt, mint hogy felhajtott az­­üres járdára, ne­kiment egy vas vill­any állványnak, a­­melyről visszapattant és a bennülők­ kirepültek az úttestre. Tischler Ká­roly sofőr életveszélyes agyrázkó­dást, Szabó János ugyancsak súlyos töréseket szenvedett. A részeg asz­­szonynak tetszett az ügy, nagyokat nevetett, míg megérkezett a rendőr, aki bekísérte a rendőrségre.

Next