Ország-Világ, 1968. január-június (12. évfolyam, 1-26. szám)

1968-04-24 / 17. szám

Bár az alant következő nem az én műfa­jom, mégis úgy érzem, hogy Seress Rezső­ről, a termetre kicsi, de lélekben nagy em­berről írnom kell, mert nemcsak őstehet­ség volt, mint dalszövegíró, a könnyű me­lódiák szívembere és lebilincselő előadó, hanem, amit talán nem elegen tudnak: népszerűsége révén egyike volt azoknak, akik külföldön nagyban hozzájárultak a magyarság jó hírnevéhez. Az alábbi esetek ezzel kapcsolatos sze­mélyes tapasztalataim: Amszterdamban egy délelőtt még ágyban voltam, mikor a másik szobában dolgozó szobafestő fütyürészni kezdett. (Úgy lát­szik, ez nemzetközi piktorszokás.) Háziasz­­szonyom suttogva figyelmeztette, hogy hagyja abba, mert a szomszédban még al­szanak. Aztán elmagyarázta, hogy éjszaka dolgozó muzsikus vagyok, méghozzá ma­gyar. Erre a holland szobafestő jó cikor­­nyásan rákezdte a „Szomorú vasárnapot”. 1950 nyarán Pesten járt a legnagyobb csikágói rádió főrészvényes-igazgatója, ré­gi amerikás magyar, aki hajlandó lett vol­na néhány szerzeményemet megvenni az­zal a feltétellel, ha azok Seress neve alatt jelenhetnek meg, mondván: olyan névre van szüksége, amely Amerikában is márka. Az üldöztetés idején életét is népszerű­ségének köszönhette. Útban Auschwitz felé ugyanis megszö­kött a halálmenetből, de elfogták, majd átadták egy katonának azzal, hogy végez­ze ki. A vesztőhelyre haladtakban az íté­letvégrehajtó megtudta, hogy ki a foglya s ahelyett, hogy agyonlőtte volna, Bécsbe vitte s eldugta egy kórházban. Világhírnevét a „Szomorú vasárnap” cí­mű dalának köszönhette, melynek szövegét Jávor László írta. Egyebek között filmek­ben, hanglemezeken, kottákban, a legkivá­lóbb zenekarok, előadók tolmácsolásában mintegy két tucat nyelven jelent meg. Talán nem lesz érdektelen, ha e zene­szám autentikus történetét elmondom, ugyanis, mint közvetlen tanú, abban a sze­rencsés helyzetben voltam, hogy nyomon követhettem a „Szomorú vasárnap” szédü­letes karrierjét. A harmincas évek derekán Pálmai Hen­rik, a volt párizsi tudósító lett az „Est lapok” pesti rendőri riportere. Mint ilyen, egy alkalommal jelen volt egy öngyilkos agnoszkálásánál, amikor is megállapították, hogy egy kis pesztonka szerelmi bánatá­ban lúgkövet ivott. Miután Pálmaiban írói véna volt (később regényei is megjelentek), a száraz híranyagot igyekezett színessé tenni. Így történt azután, hogy az öngyil­kos köténye zsebében talált nótáskönyv, mely véletlenül épp ott volt felütve, ahol többi között a „Szomorú vasárnap” ha­lálosan letargikus szövege is olvasható volt, arra ihlette Pálmait, hogy a kétsoros szab­ványhírt megtoldja egy saját maga sugallta mondattal. Ebben sejtettni engedte, hogy az öngyilkossághoz talán a dal mélabús hangulata is hozzájárult. S ezzel megindult a lavina! „Az Est” akkoriban Párizsban is megje­lent, ahol a „Paris Midi” munkatársa, a magyar származású Faragó is elolvasta az ominózus, kis hírt. Uborkaszezon lévén nemigen volt riporttémája, hát gondolt egy nagyot, merészet és megírta az ötletet helyi méretekben. Terjedelmes cikkében már egy csomó ember lett öngyilkos a „Szomo­rú vasárnap” hatása alatt. A költött hírt átvették a különböző külföldi lapok, mind­egyik saját igényeihez szabva, olyannyira, hogy egy amerikai újság szerint már való­ságos öngyilkossági járvány tört ki Ma­gyarországon. A dal sikeréhez nagyban hozzájárult Ray Ventura, a leghíresebb francia show-zene­­kar vezetője, aki pesti vendégszereplése után a párizsi „Folies Bergére”-ben a kö­vetkezőképpen mutatta be a „szomorú va­­sárnap­ot”: Felment a függöny, a színpadon kripta­világításban a zenekar, majd előlépett a hegedűs-karmester Ventura és elhaló han­gon bejelentette, hogy most előadják azt a Budapestről hozott öngyilkos dalt, mely százezrével szedi áldozatait. Miután hát­borzongatóan eljátszották, az egyik zenész egy hatalmas konyhakéssel szíven szúrta magát, aztán kivitték. A második strófa után egy másik zenész agyonlőtte magát és kivitték. Harmadszor egy pincér behozott egy „méreg” feliratú óriási üveget, egy harmadik zenész kiitta, őt is kivitték. Így minden refrén után öngyilkos lett egy mu­zsikus, míg végre ott maradt a hegedűs egyedül. Utoljára még egyszer roppant ke­servesen elkornyikálta a dalt, a zsinórpad­lásról leereszkedett egy hurok, bedugta a fejét, és felhúzták. Függöny. Frenetikus siker! Mint érdekességet megemlíteném, hogy a „Szomorú vasárnap” az a magyar sláger, amely előbb lett közismert a határokon túl, mint idehaza. A harmincas évek vége felé a Duna­­parti „Mignon”-ban zongoráztam. Egyik este beállított a szomszédos „Ritz” szálló­ban muzsikáló kiváló jazz-karmester, Me­gyeri Gyula, aki tudta, hogy sok zeneszá­mot ismerek. Elmondta, hogy amerikaiak szórakoznak náluk és egy „Gloomy Sun­day” című dalt kérnek, amely náluk rop­pant népszerű. Lefordítva a címet, rájöt­tem, hogy ez a „Szomorú vasárnap”, mely­nek kottáját már régebben megkaptam szerzőjétől. Utóbb kiderült, hogy a dalt va­lóban a külföldiek hozták be újra és nép­szerűsítették is itthon. Természetesen a „Szomorú vasárnap” esete nem tipikus, hiszen Seress Rezső szá­mos szerzeménye közül 16 olyan mélyen gyökerezik a magyar köztudatban, hogy már szinte népdalnak számít. Sokrétű munkásságának legzseniálisabb része a dalszövegírás volt. E téren bonta­kozott ki legpompázóbban ősi tehetsége. Szövegei nagy részében ösztönösen ráta­pintott a legnemesebb igazságokra: ember­baráti szeretetre, hűségre, erkölcsre, nagy­lelkű megbocsátásra, szülői és hazaszere­tetre. (Lásd: „Szeressük egymást gyerekek”, „Gyere Bodri kutyám”, „Fizetek főúr”, „Csak átutazó vagyok itt a földön”, „Ha néha visszaűznek téged”, „Csendes ember lettem”, „Ki volt az az asszony?”, „Hiába van palotád Budán” stb ...) Seress Rezső igazi jelentősége az a nevelőhatás, melyet művein keresztül fejtett ki. Bár előadói technikája nem volt nagyigényű, mégis a hozzáértő hallgatóságot lebilincselte, mert megérezték benne az igazi tehetséget, ha nem is volt az eléggé pallérozott. Végezetül idézném a temetésén elhang­zott egyik búcsúbeszéd záró gondolatát, mely a „Fizetek főúr" dalára utalva mind­azoknak véleményét és érzéseit tükrözi, akik őt ismerték: Rezsőkém! Te már fenn vagy az égi ká­véház teraszán és Ihívod a főurat, hogy fizess. Ám ő nem fogadja el a céhet, mert azt már a földön kiegyenlítetted azzal a temérdek kellemes órával, melyet művé­szeteddel, személyes varázsoddal, ember­­szereteteddel mindannyiunknak szereztél. Te aztán teljesítetted hivatásodat! Rezsőkém! A számla busásan rendezve van! -Vadas Béla Seress Rezső ifjú korában Nádas Béla .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék