Ország-Világ, 1969. január-június (13. évfolyam, 1-26. szám)

1969-01-01 / 1. szám

­iü ® KÉRDÉSE Mit eredményezett a kubai forradalom 10 év alatt? ■•vel ezelőtt, 1959. január óta a kubai forrada­­l­m, amely a történelem új út­jára indította a latin-amerikai szigetországot. Az új esztendő kezdetén tehát Kuba szabad, független életének második év­tizedébe lép. Mit hozott a hős latin-amerikai nép számára az elmúlt 10 év? Az elnyomó diktatúra meg­döntése, a hatalom megszerzé­se után a forradalmi erők a félgyarmati múlt súlyos hagya­tékának felszámolásához lát­tak. Először a mezőgazdaság­ban kellett rendezni a társadal­mi és termelési problémákat. A forradalom előtt 894 lati­fundium-tulajdonos és 28 észak­­amerikai vállalat a megművel­hető földterület 46 százalékát birtokolta, ugyanakkor 200 000 parasztcsaládnak egyáltalán nem volt földje. 400 000 mező­­gazdasági munkás — az akkori hivatalos szóhasználattal élve — ,,abszolút nyomorban” élt. Ma a megművelhető földterü­letnek több mint 70 százaléka az állam kezében van. A me­zőgazdasági munkások száz­ezrei állandó munkához jutot­tak, míg a régi rendszerben egy évben csak három hónapig tudtak keresni. Több mint 100 000 parasztcsalád földet is kapott. A termelés frontján mindenekelőtt a cukornádter­més gyarapításáért indult meg a harc — sikerrel. De ez nem jelentette azt, hogy Kuba meg akarja őrizni az egykori ki­­zsákmányolói által rákénysze­­rített monokultúrás jellegét. Az elmúlt évtizedben megkezdte az ipari bázis kiépítését is. Megte­remtette a hazai építőipart, szü­letőben van a kohászat, növek­szik az áramtermelés és a ce­mentgyártás. Az eredmények értékét csak növeli, hogy Kuba az amerikai monopóliumok erőltette, de egyre kilátástalanabb imperia­lista blokád ellenére fejleszti szocialista gazdaságát. Ebben döntő segítséget kap a szocia­lista országoktól, elsősorban a Szovjetuniótól. Csupán egy pél­da ennek illusztrálására: Kuba 1960-ban 100 millió, 1968-ban to­vábbi 295 millió rubel értékű­zovjet hitelt kapott. gyetlen latin-amerikai ár­­sem mérhető a forradalmi bához a közoktatás, az­­ Zségvédelem, a lakásépítés, nkanélküliség felszámoló­­tekintetében. S főleg ab­­x, ahogy a nép fegyver­­er számmal, sok áldo­zat és izzó elszánt­­i hazáját az amerikai­izmussal szemben, az USA egy pillanatra­­ fel azt a tervét, hogy erőszakkal elhallgattassa a szo­cializmus­­ kürtösét az amerikai földrész­. A szocialista és a kapitalista világrendszer közöt­ti erőviszonyok azonban vis­­­szatartják a Pentagont ettől a beláthatatlan következményű kalandor lépéstől. Sok még a megoldatlan kér­dés, nehézség Kubában, s az út­keresés, a forradalmi tapaszta­latok általánosítása nem kevés bel- és külpolitikai probléma forrása. De mindez nem vál­toztat a megmásíthatatlan té­nyen: a kubai forradalom az elmúlt 10 év alatt a szabad­ság, az alkotás, a társadalmi igazság, a szocializmus szigetét hozta létre Amerikában, az im­perializmus fellegvárának köz­vetlen szomszédságában. Ezzel pedig előrelendítette a forradal­mi mozgalmat Latin-Ameriká­ban és az egész világon. 2 KÉPES Az Apollo 8. űrsikere Gagarin űrutazása óta a legnagyobb jelentőségű űrsiker az Apollo utazása. Az amerikai űrhajósok az elsők, akik a maguk szemével kilométeres közelségből Földünk öreg kísérőjét. Tízszer körülrepüli aztán „hazaindultak”, a Földre ... Ez a képünk az Apollo 8. startja eu Az űrhajósok elindulnak a kilövőhelyre. Elöl Frank Borman, a parancsnok, jötte James Lovell (integet) és William Anders És még egy földi kép. Lovell őrnagy családja a Kennedy űrhajós központban nézi az Apollo 8. ki­lövését. Középen Marilyn Lovell, kisfiával, Jeffrey­­vel, balról Susan, jobbról Barbara lánya. A negye­dik gyerek, James, nem látszik a képen MTI — Külf. képszolg. Ez a kép a Hold felé tartó Apollo 8-ról érkezett televízión. William Anders 222 ezer kilométer távol­ságból mutatja a fogkeféjét... A Koreai NDK szabadon bocsátotta a Pueblo legénységét Tizenegy hónapja volt a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság fogságában a Pueblo nevű USA- kémhajó, 82 főnyi legénysége és tisztikara. Korea már régen fel­ajánlotta a személyzet szabadon bocsátását, ha az USA bocsánatot kér és megígéri, többé nem kém­kedik a koreai felségvizeken. A Johnson-kormány hallani sem akart erről, sőt kezdetben hábo­rúval fenyegetőzött. De tizenegy hónap után mégis meggondolta magát: bocsánatot kért és meg­­érte, többé nem kémkedik . .. e nyomban szabadon engedték matrózokat. Képünkön: decem­­t 23-án, a Panmindzson közelé­­­n levő amerikai táborban heli­­kcerre ülnek a Pueblo tisztjei­­ trózai. Rögtön ezután az USA unta beismerését, bocsánat-

Next