Ország-Világ, 1972. január-június (16. évfolyam, 1-26. szám)

1972-01-05 / 1. szám

Ilii Mérleg 1971 Újév kezdetén mindenki szám­vetést csinál, végiggondolja az el­múlt évet, örömmel summázza eredményeit és átgondolja a kö­vetkező tennivalóit. A cikkíró az eredményeknél elsősorban társa­dalmi életünk eseményeit és tör­ténéseit próbálja értékelni. Milyen érdemleges eredményeket jegyezhetünk fel, amikor az 1971- es év nemzetközi eseményeire vis­­­szapillantunk? Ebben az évben szer­te­ a világon a szovjet békeoffen­­zíváról írtak a világlapok, beszél­tek az emberek. Ennek a politi­kának — amely elnyerte az egész haladó emberiség támogatását — részesei voltak a szocialista orszá­gok, közöttük hazánk is. Pontos statisztika ugyan nem készült, de szinte biztosra vehető, hogy a szov­jet párt- és állami vezetők 1971- ben megdöntötték minden előző időből származó utazási rekordot. A szocialista országok aktív béke­politikájukkal a legnagyobb ered­ményt Európában érték el. A szov­jet-nyugatnémet és a lengyel— nyugatnémet szerződés aláírása, a Nyugat-Berlinről szóló négyhatal­mi megállapodás, az NDK és az NSZK, valamint a demokratikus német kormány és a nyugat-berlini szenátus képviselői által aláírt megállapodás bizonyítja, hogy nagy lépéssel jutottunk előre a német probléma rendezésének útján. Ezek az eredmények kedvező feltétele­ket teremtettek az európai biz­tonsági értekezlet 1972-ben történő előkészítéséhez és megtartásához. Sajnos, nem mindenütt ilyen kedvező a helyzet. Ázsia déli tér­ségein háború dúl, Vietnam, Kam­bodzsa, Laosz népeinek szenvedé­se tovább tart. Az Egyesült Álla­mok — bár katonai veresége köz­ismert és vitathatatlan — tovább folytatja népirtó háborúját Viet­namban, legutóbb felújította a VDK bombázását is. E térségben, Pakisztánban újabb válsággóc is keletkezett, amelyet azonban sike­rült egyelőre rendezni. A Közél­eleten is ott lappang a háború c­’él ’•r agresszorok nem baj­­a Biztonsági Ta­­n világ közvé­­az elfoglalt ** kivet­­észet .ét-közi int kis i csinál- i nem­­mun­­j bé­feltéte­­­ltek, nyit­­ozott végeztük megmutatkozott i is. Pártunk X. megszabta a politi­­xsági feladatokat és nek szellemében folyt 1971-ben a lakosság egy *‘° áljövedelme 5,6, fo­­**zalékkal. a kis­­­ m 10—11 szá­­m mint az i jövedelem lett, amely- i termel s­­zármazik. emeltük dagógy­­őrök ki­­javítása­­k­ént a szóló s a pár ifjúságpé­­x­zéseinek megvalósítá­sára. Ez az év egyébként az ifjú­ság éve volt, az ifjúságról szóló törvény elfogadása, a KISZ-kong­­resszus reflektorfénybe állította a jövő nemzedékét. A múlt évet az országgyűlés ülés­szaka zárta be. Az élénk vita biz­tató jele volt annak, hogy új esztendőnk, 1972 is egyenletes gaz­dasági fejlődést, élénk politikai te­vékenységet és nemzetközi mun­kát ígér. 2 Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Kurt Waldheim oszt­rák képviselőt javasolta a világszervezet főtitká­rául. Dr. Kurt Waldheim 1318-ban született. A má­sodik világháború befejezése után lépett diplo­máciai szolgálatba. 19S8-tól 1970-ig külügyminiszter volt, előtte és utána Ausztria állandó ENSZ kül­döttségének vezetője volt, s mint ilyen 1355 óta az ENSZ minden közgyűlésén részt vett. Örömmel és várakozással üdvözöljük az ENSZ főtitkári posztján annak a semleges Ausztriának képvise­lőjét, amellyel hazánk egyre fejlődő jószomszédi kapcsolatokat tart fenn. Képünkön: az U Thant örükébe lépő Dr. Kurt Waldheim (Telefotó — MTI Külföldi Képszolgálat) Ismét bombázták a VDK-t A világ haladó erői mélységes felháboro­dással fogadták a VDK lakott területei , iskolái és kórházai ellen végrehajtott újabb bombatámadások hírét. A támadások, me­lyeket az amerikai légierő egyszerre több száz repülőgép bevetésével folytat, súlyo­san veszélyeztetik a VDK szuverenitását és biztonságát. Képünkön: Nguyen Thanh Le, a VDK Párizsban tárgyaló küldöttségének szóvivője sajtóértekezletén térképen meg­mutatja azokat a területeket, amelyeket az amerikai légierő a VDK-ban bombázott (Telefotó — MTI Külföldi Képszolgálat) Tüntetés a vietnami háború ellen New Yorkban tizenhat amerikai békehar­cos bezárkózott a kikötőben levő hatalmas Szabadság-szobor karjába, hogy több na­pos ott-tartózkodás­sal tiltakozzék a viet­nami háború folytatása ellen. Képünkön: a tüntetők a szobor belsejében (Telefotó — MTI Külföldi Képszolgálat) Újévi köszöntő Az új esztendő alkalmával Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke újévi köszöntőt mondott a Magyar Televízióban, az egész ország lakosságának erőt, egészséget kívánva az 1972-es évben ránk váró feladatok teljesítés­éhez. (MTI Fotó : Tormai Andor felvétele) Az ENSZ új főtitkára Ausztráliai vendégek a Barátság Házában Varsóból érkezett hazánkba a világkörüli úton levő, S3 tagú ausztráliai turistacsoport, Mack Jostnak, az Auszt­ráliai­ Szovjet Baráti Társaság alelnökének vezetésével. Budapesti tartózkodásuk alkalmával a vendégek elláto­gattak a Barátság Házába. A Magyar—Szovjet Baráti Társaság országos elnöksége nevében dr. Mih­ályfi Ernő alelnök üdvözölte a csoport tagjait és ismertette velük a társaság életét, munkáját. Ezután az MSZBT országos elnöksége fogadást adott a vendégek tiszteletére (Esztergály Kéve felvétele)

Next