Ország-Világ, 1973. július-december (17. évfolyam, 27-52. szám)

1973-07-04 / 27. szám

2 az MSZBT hetilapja Főszerkesztő HAYNAL KORNÉL h. főszerkesztő GÁL ANDRÁS Szerkesztőség: 1073 Buda­pest VII., Lenin krt. 9—11. Tel.: 221—285*. 223—283. — Fe­lelős kiadó: SIKLÓSI NOR­BERT, a Lapkiadó Vállalat igazgatója. — Kiadóhivatal: Budapest VII. ker., Lenin körút 9—11. Tel.: 221—285. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizethető a helyi (Buda­pesten a kerületi) kézbesítő hivataloknál és kézbesí­tőknél. Előfizetési díj egy hónapra 14,— forint, ne­gyedévre 42,— forint. Kéziratokat nem őrzü­nk meg és nem küldünk vissza. Az „ORSZAG-VILAG” a SZOVJETUNIÓBAN, NDK­­BAN, CSEHSZLOVÁKIÁ­BAN, ROMÁNIÁBAN, BULGÁRIÁBAN, LEN­GYELORSZÁGBAN meg­rendelhető a helyi posta­­hivataloknál. Más orszá­gokban a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalatnál (Budapest 62, P. O. B. 149) vagy a következő címe­ken: ANGLIA: The Danu­­bia Book Company 78, Shaftesbury Avenue Lon­don Wiv 7­ng; AUSZTRÁ­LIA : Read And Co. 694— 696 George St. Sydney Nsw 2000; AUSZTRIA: Rudolf Novák GmbH, Köllnerhofgasse 4, A— 1011 Wien I.; BELGIUM: „Du Monde Entier” S. A. Rue du Midi 162 B—1000 Bruxelles; BRAZÍLIA: Livraria Brody Ltda. Caixa Postal 6366 Sao Paulo; CANADA: Délibáb Film And Record Studio 19. Prince Arthur Street West Montreal 130. P. Q. DÁNIA: Hunnia Books and Music, Langemosever 37. Bags­­vaerd. FINNORSZÁG: Aka­­teeminen Kirjakauppa Kes­­kuskatu 2. Sf 00100 Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: So­­ciété Balaton 12, Rue de la Grange Bataliere Paris 9. HOLLANDIA: Club Quali­­ton Prinsenstraat 26. Amster­dam ; IZRAEL: Hadash köl­­csönkönyvtár, Nesz Ciona­u 4. Tel Aviv; JUGOSZLÁVIA: Forum Vojvode Misica broj 1. Novi Sad; NORVÉGIA: A/S Narvesens Litteratur Tjeneste P. O. Box 6140 Etter­­stad, Oslo; NÉMET SZÖVET­SÉGI KÖZTÁRSASÁG: Ujváry—Griff Painbreiten­­str. 4/0 8022 Grünwald , München; 1; OLASZOR­SZÁG : Avv. Andrei Lazar via Monte Delle Gioie, 24 0001 : Roma: SVÁJC: Met­ropolitan Verlag Szerday Sándor Teichweg 16 CH— 1142 Münchenstein; SVÉD­ORSZÁG A. B. Nordiska 3okhandeln Drottningga­­tan 7—9 101 10 Stockholm 1: USA: Hungarian Books And Records 11802 Buckeye Road Cleveland, Ohio 44120; VE­NEZUELA Luis Tarcsay, Calle Iglesia Ed. Villoria, Apt. 21—105. C. 24. Caracas. Amennyiben a megren­delés a „KULTÚRA” Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest 62, P. O. B. 149) történik, az előfizetési díj évente (8 dollár vagy az ennek megfelelő összegű más deviza) átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (Budapest 54), a KULTÚ­RA 024/7 számú számlájára. „INDEX” 25.673 / 73.1653 Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: SOPRONI BÉLA vezérigazgató Címoldalunkon. Fotó: MTI Írásunk a 16—17. oldalon Hátsó borítón: Rodica Popescu Cikkünk a 12—13. oldalon És önök közül is bizonyára sokan jártak már a Szov­jetunióban, hivatalosan vagy turistaként. Alig hin­ném azonban, hogy sokan akadnának — talán a Komárom megyeiek kivételével —, akik a Csecsen­­ingus Autonóm Szocialista Köztársasággal megismer­kedhettek volna. A Komárom megyeiek is azért, mert ez a testvérmegyéjük, lent, a Szovjetunió euró­pai részének déli felén. Magam most jutottam oda először, s a Kaukázus északi lejtőin járva, az ősi grúz hadiút meredek kanyarjain végigutazva egy távoli kis autonóm köztársaság embereivel és mun­kájával ismerkedve, gyakorlati oktatást — és meg kell mondanom, nagyon szemléltető oktatást — kaptam arról, milyen is a lenini nemzetiségi poli­tika, milyen is a szovjet népek együttélése a gyakor­latban. A Csecsen-ingus ASZSZK-ban alig valamivel több mint egymillió ember él, annak is a jó egy­­harmada az olajiparáról híres fővárosban, Groznij­­ban , de a kis népközösséget negyven különböző nemzetiség alkotja. Az egyik gyárban például, ahol jártam, harminchét, egy másikban tizenhárom nem­zetiség tagjai dolgoznak — a legnagyobb egyetér­tésben, egymás igazi értéke, az emberség és az el­végzett munka alapján való kölcsönös megbecsü­lésben. Ez semmiképpen sem sakkozása a való helyzetnek, hanem maga a valóság. Érdekes tudni, hogy a csecseneknek és ingusok­­nak — akik e köztársaság lakosságának többségét alkotják — ötven évvel ezelőtt még nem volt saját írásuk, nyelvtanuk, kultúrájuk. Ma saját egyetemük van, saját könyvkiadásuk, saját újságjaik, minden­fajta kulturális szervezetük és intézményük. Nem­zeti nyelveken folyik az oktatás az iskolákban — és nincs elkülönülés a nemzetiségek között a munkás­életben, és a házasságban sem. Bárkivel beszéltem, legyen az csecsen, ingus, osz­trák, orosz, ukrán vagy magyar — mert ilyennel is volt alkalmam találkozni -, elmondta, milyen nem­zetiség tagjaként született, mi az anyanyelve, ame­lyen az első szavakat tanulta az édesanyjától — de a legtermészetesebb módon juttatta kifejezésre azt is, hogy szovjet ember, a Szovjetunió polgára. A sok­rétűség és az egység szilárd ötvözetével találkoztam, az együvétartozásnak azzal a természetes érzésével, amelyet egyszerűen, egy szóval Szovjetuniónak ne­vezünk. Egy nagy cél és egy nagy hivatás — vagy talán inkább azt mondhatnám: elhivatottság — érzé­se fűzi egybe, ötvözi megbonthatatlan egységbe az itt élő embereket és népeket. A Kaukázus hófödte csúcsain, a Tyerek folyó le­gendákkal körülszőtt meredek partjain, az ötezer méteres olajfuratokat maguk alá rejtő olajkutak valóságos erdején túl — mindezt megelőzve — ez a felismerés volt számomra a legmegkapóbb ebben a kis köztársaságban, s ebben a hatalmas, félvilág­­nyi országban. Az egység és öntudat, a sokrétűség és önbizalom, amellyel találkoztam, alapja és jellemzője a szovjet politikának. Leonyid Brezsnyev, a párt főtitkára, ő hatalmas erővel a háta mögött ülhetett le a washing­toni tárgyalóasztalhoz. Csak így, csak ezzel a sok­rétű, de sziklaszilárd egységgel, csak ezzel a hatá­rozott és öntudatos, elvi politikával valósítható meg a békés egymás mellett élés a gyakorlatban, a béke, a háborúmentes világ biztosítása. Az egyéni tapasz­talatok és a szovjet külpolitika eredményei egyaránt ezt bizonyítják. C­) . MODERN NÉPVÁNDORLÁS Hivatalos adatok szerint kereken két­millióra tehető azoknak száma, akik a múlt évben otthonuktól távol üdültek. Hazánknak tehát csaknem minden ötö­dik lakosa valamilyen formában vál­lalta az országjáró, a világutazó sze­repét. Várhatóan ebben az évben is­mét többen szállnak repülőgépre, ülnek autóbuszra, vonatra, esetleg saját gép­kocsin indulnak el vagy csak az „apos­tolok lován", gyalogosan vágnak neki az útnak. Bármilyen közlekedési eszkö­zön indulnak el az üdülök, közös vá­gyuk, élményekkel gazdagon hazaér­kezni. Hogy ezek az élmények kelleme­sek vagy kellemetlenek lesznek, az csak részben múlik rajtuk, utazókon, üdülőkön. Az utazás, az idegenben való tartóz­kodás mindig némi alkalmazkodást kö­vetel. Bizonyos igényei azonban min­denkinek lehetnek és vannak is, s ezekről nem szívesen mond le senki, otthonától távol sem. Az anyagi, tech­nikai igényeknél is fontosabb, hogy az emberek, akikkel utazásunk során kap­csolatba kerülünk, mennyire szívélyesek, szolgálatkészek. Különösen azokra vo­natkozik ez, akik hivatalból foglalkoz­nak az utazókkal, üdülőkkel. A közle­kedési vállalatok, a vendéglátóipar, a kereskedelem dolgozói közvetve és köz­vetlenül is sokat tehetnek az utazók kényelme érdekében, hogy az üdülés igazi pihenés és maradéktalanul szép élmény maradjon. Ki ne tapasztalta volna, mennyire sok múlik azon, hogy a fizetővendég­szolgálat házinénije barátságos, vagy barátságtalan; hogy a kirándulás so­rán okosan útbaigazító jelzőtáblák se­gítik a tájékozódást; hogy az autóbusz vezetője nem bömbölteti egész úton a kocsi rádióját és az üdülőben is be­tartják a szomszédok a csendes pihe­nőt. Megnyugtató tudni, hogy az or­szágúti segélyszolgálat kocsija ott vár valamelyik kanyarban és hogy a na­gyobb pályaudvarokon hordár híján ma már nálunk is a képünkön látható koffer-bulik könnyítik meg a csomag­hordást. Az állomások, vasúti kocsik, a vendéglők, a strandok és a kempin­gek tisztasága alapvető meghatározója annak, mennyire kulturált környezetben tölthetjük szabadságunkat. Ezzel már eljutottunk az utazók, tehát valameny­­nyiünk felelősségéhez, mert a csendet nemcsak megkövetelni kell, hanem megteremteni is, a tisztaságot sem csak megkívánni, hanem megtartani is. Legyen a mi „népvándorlásunk" jel­szava: érezd jól magad, de gondolj mások üdülésére is. (pós) Ks­zivtyáki Koré felvétele

Next