Ország-Világ, 1974. január-június (18. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-01 / 1. szám

az MSZBT hetilapja Főszerkesztő HAYNAL KORNÉL h. főszerkesztő GÁL ANDRÁS Szerkesztőség: 1073 Buda­pest Vn., Lenin krt. 9—11. Tel.: 221—285*, 223—283. — Fe­lelős kiadó: SIKLÓSI NOR­BERT, a Lapkiadó Vállalat igazgatója. — Kiadóhivatal: Budapest VI. ker., Lenin körút 9—11. Tel.: 221—285. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előűzethető a helyi (Buda­pesten a kerületi) kézbesítő hivataloknál és kézbesí­tőknél. Előfizetési díj egy hónapra 14,— forint, ne­gyedévre 42,— forint. Kéziratokat nem őrzü­nk meg, és nem küldünk vissza A:1 „ORSZÁG-VILÁG” a SZOVJETUNIÓBAN, NDK­­BAN, CSEHSZLOVÁKIÁ­BAN, ROMÁNIÁBAN, BULGÁRIÁBAN, LEN­GYELORSZÁGBAN meg­rendelhető a helyi posta­­hivataloknál. Külföldön ter­jeszti a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, HU 1389 Budapest. Postafiók 149. Megrendel­hető a következő címe­ken: ANGLIA: The Danu­­bia Book Company 78, Shaftesbury Avenue Lon­don Wiv 7­ng; AUSZTRÁ­LIA : Read And Co. 694— 696 George St. Sydney NSW 2000. AUSZTRIA: Rudolf Novák GmbH, Köllnerhofgasse 4. A— 1011 Wien I.: BELGIUM. ..Du Monde Ernier” S. A. Rue du Midi 162 B—1000 Bruxelles; BRAZÍLIA: Livraria Bródy Ltda. Caixa Postal 6366 Sao Paulo; CANADA: Délibáb Film And Record Studio 19. Prince Arthur Street West Montreal 130. P. Q. DÁNIA: Hunnia Books and Music, Langemosever 37. Bags­­vaerd; FINNORSZÁG: Aka­­teeminen Kirjakauppa Kes­­kuskatu 2. Sf 00100 Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: So­rtés­é Balaton 12. Rue de la Grange Bataliere Paris 9. HOLLANDIA: Club Quali­­ton Prinsenstraat 26. Amster­dam; IZRAEL: Hadash köl­­csönkönyvtár, Nesz Ciona­u 4. Tel Aviv; Gondos Sán­dor. Haifa, Herzl 16. Beth Hakranot. Israel; JUGOSZ­LÁVIA: Forum Vojvode Mi­­sica broj 4. Novi Sad; NOR­VÉGIA: A­ S Narvesens Lit­­teratur Treneste P. O. Box 6140 Etterstad Oslo: NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSA­SÁG: Újváry—Griff Pain­breiten-str. 4/0 8022 Grün­­wald , München: 1. OLASZ­ORSZÁG : Avv. Andrei Lazar via Morte Delle Gioie. 24 0091: Roma; SVÁJC: Met­ropolitan Verlag Szerday Sándor Teichweg 16 CH— 4142 Münchenstein, SVÉD­ORSZÁG A. B. Nordiska Bokhandeln Drottningga­­tan 7—9 101 10 Stockholm 1, USA: Center of Hungarian Literature 4418 — 16 Ave. Brooklyn N. Y. 11204; Hun­­garian Books And Records 11802 Buckeye Road Cleve­land. Ohio 44120; VE­NEZUELA Luis Tarcsay. Calle Iglesia Ed. Villoria. Apt. 21—105. C. 24. Caracas. A mennyiben a megren­delés a ,,KULTÚRA” Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest 62, P. C. B. 149) történik, az előfizetési díj évente (8 dollár vagy az ennek megfelelő összegű más deviza) átutalható a Magyar Nemzeti Bankhoz (Budapest 54), a KULTÚ­RA 024/7 számú számlájára. ..INDEX: 25.673 . 73.4018 Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: SOPRONI BÉLA vezérigazgató ÉJ Címlap terv: Kurcsics Ernő Grafika: Vértes György Hátoldalon: Bohanek Miklós felvétele Ismét lezárult egy év ,­s elindultunk egy új év út­ján. Hogy milyen volt az, amelynek szilveszter éjsza­káján búcsút intettünk, tudjuk. Ha összegezzük nagy, irányt megszabó eseményeit, pozitív kép rajzolódik ki előttünk. Hiszen csak a legjelentősebbekről szólva: vé­get ért az évtizedes vietnami háború, s ha igazi fegy­­vernyugvást még nem is hozott Vietnam déli részének, a világot Távol-Keletről fenyegető tűzfészket lényegé­ben sikerült kioltani. — A nyáron lezajlott Brezs­­nyev—Nixon találkozó nagy lépéssel hozta közelebb az emberiséget az annyira áhított békéhez, hiszen a vi­lág két leghatalmasabb, legerősebb és ma a legnagyobb felelősséget is vállaló országa meg tudott állapodni né­hány alapvető kérdésben, különösen abban, hogy együttesen lépnek fel a békebontással szemben, együt­tesen lépnek fel az atomháború veszélye ellen. Az ősz­szel a Közel-Keleten fellobbant háború e közös elha­tározásnak első próbaköve volt , s az együttes fellé­pés a Biztonsági Tanácsban, a háború két frontján végrehajtott diplomáciai offenzíva azt mutatta, hogy a megállapodást nemcsak a Szovjetunió, hanem az Egye­sült Államok is komolyan veszi. — Leonyid Brezsnyev találkozói Pompidou francia elnökkel, Brandt nyugat­német kancellárral az európai béke útját egyengették — s hogy Helsinkiben, majd Genfben összeülhetett az európai biztonsági és együttműködési konferencia, hogy a SALT második szakasza is eredménnyel biztat, hogy a bécsi haderőcsökkentési tárgyalások kedvező irányban mozdultak el a kezdeti holtpontról — ahhoz a Szovjetunió következetes békelépései nem csekély mértékben járultak hozzá. — E politika a nemzetközi helyzet realitásaiból indul ki — s e realitások fel- és elismerése mindinkább uralkodóvá válik a nemzetkö­zi politikában. A békés egymás mellett élés elve, s an­nak mind általánosabb elismerése — e tény kifejező­dése. S ez a tény reményt keltő a most elkezdődött évre is, még arról sem megfeledkezve, hogy az imperializ­musnak csak lehetőségei korlátozódtak, de természete nem változott; a görög, a közel-keleti, vagy különösen a chilei események ennek világos bizonyítékai. S ilyen próbálkozásokkal a jövőben is számolnunk kell. E nagy világeseményektől nem vonatkoztathatók el saját itthoni dolgaink sem, s nemcsak abban az érte­lemben, hogy a maga erejéhez mérten hazánk is kivet­te részét a világot átfogó békepolitika érvényre jutta­tásából. Arra is gondolok, hogy — az MSZMP Közpon­ti Bizottságának határozatai nyomán — mindinkább jellemző közéletünkre a helyzet reális felmérése, s a szükséges, alapokig lehatoló rendcsinálás. Ennek egyik fontos megjelenési formája volt a múlt márciusi nagy­szabású bérrendezés, amely a magyar munkásosztály nagyobb részét érintette; az átgondolt beruházási poli­tika mind erőteljesebb érvényesülése, a káderpolitika — fontosságának megfelelő — előtérbe kerülése — de különös szívmeleggel kell ide sorolnom mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a párt és a kormány az anyák és gyermekek érdekében, a családok érdekében tett és tesz. Ezekhez a nagy emberi programjainkhoz, amelyek a szocializmus ember­centrikusságában és mélységes humanizmusában gyökereznek — békére van szükségünk és az elmúlt évinél lényegesen jobb, pontosabb, odaadóbb munkára. Valamennyien tudjuk, hogy szép eredményeink ellenére itt még nagyon sok a tennivaló; egyénileg is, meg a kollektívában is. A jövő ismeretlenjéből elénk táruló új év, az 1974-es esztendő tehát kedvező alapokról indulhat el útjára. Tőlünk, mindegyikünktől függ, mennyit sikerült előbb­re lépnünk. Tőlünk, mindegyikünktől függ, hogy meny­nyivel leszünk szellemiekben és anyagiakban gazda­gabbak jövő ilyenkor. Tőlünk, mindannyiunktól függ, hogy életünk mennyivel válik színesebbé, érdekeseb­bé, tartalmasabbá. Mert csak azt oszthatjuk el, amit megtermelünk; csak akkorát léphetünk, amennyire a magunk ereje engedi; csak olyanná válhat életünk, amilyenné tisztességes munkával magunk tesszük. S hogy így számolhatunk a most következő 365 nap­pal, hogy ilyen békés számvetést készíthetünk , ab­ban igen nagy szerepe van a Szovjetunióhoz fűződő szövetségünknek, annak a testvéri viszonynak, amely népeink között fennáll. Mi — az Ország-Világ szerkesztőségének kollektívá­ja — sok-sok boldogságot, jó egészséget és szép ered­ményeket kívánunk Önöknek az új év alkalmából, ab­ban a hitben, hogy az új köntösben megjelenő lapunk még inkább elnyeri az Önök tetszését, kiérdemli támo­gatását. s 1 7 . p­ Ebben a reményben kívánunk Önöknek boldog új évet.­­ Naptárnyit, 1973. Velünk volt egészen pá­rosan 365 nap, 5 óra, 48 perc 46 másodpercig. S amíg a házi váltó randevúra érkeztek az év eltelt 278 munkanap, 61 ünnep - új szóhasználatunkkal monc - 26 szabad szombat. És­­ kezdődik elölről ugyanennyi, persze a naptár menetrendje s­zint. Mert valójában az esztendő számadással zárul és az új é­­­vek valóra váltásának első alko­saival kezdődik. Az elmúlt években megszokt hogy a Központi Bizottság nyilv­nosan számot ad a záruló eszt a­dő eredményeiről, s erre alapos meghatározza a tennivalókat, az országgyűlés megvitatja éves költségvetést. Az MSZMP Központi Bizottá­ga úgy ítéli meg, hogy az 19 esztendei költségvetés tartalm arányait tekintve megalapozott végrehajtható. A terv fő jelle­getessége a hatékonyság fokoz érvényesítésének igénye és ez me felel a párt nemzetgyarapítási szociálpolitikai törekvéseinek. És a leglényegesebbek közül említ. A nemzeti jövedelmet 5 száz­lékkal kívánjuk növelni, hogy egy főre eső reáljövedelem töve­kedése elérje az 5 százalékot, az hogy a fogyasztói árak szinvone legfeljebb 2 százalékkal emelke­dőt. A munkások és alkalmazott egy keresőre jutó reálbére százalékkal lesz nagyobb, a lako­ság fogyasztása pedig 6 százalé­kal bővül. E célok elérésére iúy sok családot érintő központi és­ színvonal-politikai intézkedésre sor kerül. A népesedéspolitikai h­tálózat végrehajtása során 16, millió forinttal növekszenek a k­lönböző állami juttatások: janu 1-től gyermekenként 200 forinti 300 forintra emelkedik a kétgye­mekesek családi pótléka, a gye­mekgondozási segély havi összeg az első gyermek után 150 forint, a második után 250, a harmadik további gyermek után 350 forinttg az anyasági segélyt 1000-ről 25 forintra emelik és a gyermekápol­ói táppénzjogosultság a gyerm 6 éves korig hosszabbitha meg . . . 1974-től . . . Az ünnepélyesen érkező eszté­de csak az időt hozza. Gazdag, széppé a hétköznapok, a mun által lesz. . !

Next