Ország-Világ, 1974. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1974-07-03 / 27. szám

Az atom­csend világáért Gough Whitlam ausztráliai miniszterelnököt idézem: „Re­mélem, hogy a szovjet—ameri­kai csúcstalálkozón jelentős lé­pés történik az összes nukleáris kísérlet betiltása irányában.” Az új-zélandi kormány annak a re­ményének adott kifejezést, hogy Moszkvában sikerül megkötni azt a szerződést, amely intéz­kedik az összes nukleáris kísér­let betiltásáról. Az ausztráliai és új-zélandi magatartás hátterében nagyon is reális aggodalmak húzódnak meg: az utóbbi hetek és hóna­pok nukleáris kísérletsorozata megkérdőjelezett két nagy jelen­tőségű nemzetközi megállapo­dást, amely e kísérletek, illetve a kísérletezők számának korlá­tozására irányul. Az egyik, ame­lyet több mint egy évtizede kö­töttek Moszkvában, megtiltja a légkört, de egyelőre még enge­délyezi a föld alatti robbantáso­kat. Ezt a megállapodást, az úgynevezett részleges atom­­csend -egyezményt eddig 106 or­szág írta alá. A részleges atom­­csend-egyezmény megsértése ne­hezíti a föld alatti robbantások betiltását célzó, sokak által várt új szovjet—amerikai megállapo­dás megkötését. A másik egyez­mény, a kereken hat esztendő­vel ezelőtt Moszkvában, Wa­shingtonban és Londonban alá­írt atomcsend-egyezmény, amelyhez eddig 82 ország csat­lakozott, igyekszik gátat szab­ni az úgy­nevezett atomklub bő­vülésének. E megállapodás be nem tartása veszélyes láncreak­ciót indíthat el. A magyarázat pofonegyszerű: 4—8 kilogramm plutónium elegendő az egyszerű atombomba előállításához, s ma már világszerte tucatjával mű­ködnek olyan a­tom­reaktorok, amelyek évente akár 200 kilo­gramm plutóniumot is termel­nek. Ha ketten csinálják ugyanazt, nem ugyanaz? Az ausztráliai és új-zélandi aggodalmak nemcsak abból a tényből számláznak, hogy a Tá­vol-Keleten és a Csendes-óceán térségében végrehajtott nukleá­ris robbantások tovább fertőzik a légkört és a radioaktív csapa­dék e két ország lakosságát is veszélyezteti. Legalább ilyen sú­lyosan esik a latba az a körül­mény, a hogy az a négy robban­tás, amelyet négy különböző ország alig néhány héten belül hajtott végre, felidézi az atom­kísérletek „kőkorszakába” tör­ténő visszatérés veszélyét. A régi közmondás azt tartja, hogy ha ketten csinálják ugyan­azt, az nem ugyanaz. Az indiai, francia, kínai és angol kísérle­tek indítéka valóban nem azo­nos, de a kiváltott sokkhatás aligha veszi tekintetbe az indí­tékokat. A négy robbantás az indíté­kokat illetően három kategó­riába sorolható. A május 18-án, a pakisztáni határhoz közel, a föld alatt felrobbantott indiai plutónium-bombával hatra emelkedett az atomiklub tagjai­nak a száma: a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britan­­nia, Franciaország, a Kínai Nép­­köztársaság és India. Noha az indiai kísérlet indítékait illetően számos elmélet született — presztízs-robbantás, a lakosság moráljának emelését célzó lépés a reménytelenséggel terhes gaz­dasági helyzetben stb. — a szak­értők csaknem mind egyetérte­nek abban, hogy Indiának a jö­vőben aligha lesz számottevő atom­hadereje. A hatalmas or­szág a Világbank előrejelzése szerint az elkövetkező öt évben 12 milliárd dollár külföldi se­gélyt igényel roppant gazdasági gondjainak enyhítésére, s kö­rülbelül ugyanennyibe kerülne egy szerény atomhaderő kiépí­tése. GG3- h Atombomba, mint státus-szimbólum ? Az indiai robbantás negatív hatása a láncreakció veszélyé­ben rejlik. A robbantást követő­en olyan híresztelések röppentek fel, hogy a szomszédos Pakisz­tán nem tűri az „indiai atom­hegemóniát” és maga is atom­bombát akar előállítani, bízva szövetségesének, Iránnak hason­ló törekvéseiben. Japánban erő­södött a jobboldalnak az a kö­vetelése, hogy az ország nem maradhat el India mögött, s a hadsereget taktikai nukleáris fegyverekkel kell felszerelni. A malaysiai Kuala Lumpurban nemrégiben megrendezett isz­lám külügyminiszteri konferen­cián bejelentették: lehet, hogy a szervezet a közeljövőben megte­remti a maga atomfegyverét. Atombomba, mint státus-szim­bólum? — hátborzongató gondo­lat, s az ember eszébe juttatja azokat a scifi-krimiket, ame­lyekben valamely nemzetközi bűnszövetkezet atombombák birtokában zsarolja az egész em­beriséget ... Újra a NATO- atomerő A csendes-óceáni Mururoa-ko­­rallzátony felett végrehajtott francia légköri, s a Neviada­­sivatagban végrehajtott brit föld alatti robbantás egészen más kategóriába tartozik. A francia baloldal meggyőzően mutatott rá a megkezdett kí­sérlet-sorozat veszélyére: a fran­cia nukleáris haderő létrehozá­sát eredetileg azzal indokolták, hogy az ország külpolitikájának függetlenebbé tételét szolgálja. Ez az indok ma már tarthatat­lan, hiszen a sokat magasztalt „force de frappe” — 42 atom­bombát szállító vadászbombázó, 3 atom tengeralattjáró és 18 stratégiai rakéta — napjaink­ban mindinkább a hosszú ideje tervezett NATO-atomerő kere­tébe illeszkedik be, Anglia és netán N­yu­gat-Németország tár­saságában. Ezért hangsúlyozza a francia baloldal: a tényleges nemzeti érdekeket a „force de frappe” feladása, az európai biztonsági rendszer létrehozá­sának erőteljes támogatása, az a­tom csend-egyezmény aláírása és a leszerelési tárgyalásokon való aktív francia jelenlét szol­gálná. A brit munkáspárt balszárnya hevesen támadta azt a hivata­los indokot, amely szerint a kí­sérletre „a brit elrettentő erő hatékonyságának fenntartásához volt szükség” Arthur Latham munkáspárti­­képviselő elsősor­ban azt kárhoztatta, hogy a kí­sérletre olyan időpontban ke­rült sor, amikor a föld alatti nukleáris kísérletek betiltásáról folyó szovjet—amerikai tárgya­lások elvi megállapodáshoz ve­zethetnek.” 5

Next