Ország-Világ, 1982. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-06 / 1. szám

A barátsági minka töretlenül tejlődik Budapesti beszélgetés Filip Jermassal, az SZMBT elnökével Az MSZBT VII. országos értekezletére meghívott szovjet vendégek küldöttségét Filip Tyimofejevics Jermas, a Szovjet—Magyar Baráti Társaság elnöke vezette. Az értekezlet utált lehetőség nyílt arra, hogy Filip Jermas lapunk olvasói számára nyilatkozzék az SZMBT keretei között végzett barátsági munkáról, a két nép közötti kapcsolatok jelentőségéről, azok­ kiszélesítésének lehetőségeiről. — Filip Tyimofejevics, minde­nekelőtt engedjen meg egy ma­gántermészetű kérdést. Tudo­másunk szerint önt a magas társadalmi poszton végzett munkán kívül személyes, mond­hatjuk, érzelmi szálak is fűzik Magyarországhoz. — Valóban. Ifjúkori emléke­im elválaszthatatlanul Magyar­­országhoz kötődnek, még akkor is, ha ezek az emlékek a hábo­rú véres napjait idézik fel. 1941 októberében, mint komszomo­­lista kerültem a hadseregbe. Végigharcoltam a frontot Sztá­lingrádtól az ország felszabadí­tásáig, majd Bulgárián és Ju­goszlávián keresztül kerültem magyar földre 1944 őszén. Kü­lönösen kemény harcot vív­tunk a német fasisztákkal Szé­kesfehérvár és Esztergom kör­zetében, ahol sok bajtársam vesztette életét. A későbbiek során — úgy is, mint a Szovjet Állami Filmbizottság elnöke — többször jártam Magyarorszá­gon, és jólesett tapasztalnom, hogy a magyar nép tiszteli azoknak emlékét, akik életüket adták az ország felszabadításá­ért. — Ön idestova egy éve tölti be az SZMBT elnökének tisz­tét. Hogyan értékeli a szovjet és magyar nép közötti baráti kapcsolatok alakulását? — A szovjet—magyar együtt­működés napjainkban elválaszt­hatatlan része azoknak a mély­re nyúló, valóban testvéri kap­csolatoknak, amelyek a szocia­lista közösségen belül kialakul­tak. E kapcsolatok alapja az SZKP és az MSZMP, a két or­szág népe eszmei-politikai egy­sége. A két párt politikája a béke, a barátság és az együtt­működés politikája, amely or­szágaink és népeink egymáshoz való közeledését tartja köve­tendő célnak. Ennek fényében a két baráti társaság munkája különös értelmet nyer. Munká­juk elősegíti a kommunista és szocialista építőmunka tapasz­talatainak cseréjét, egymás eredményeinek kölcsönös nép­szerűsítését. — Az SZMBT munkájában nem csekély tapasztalat halmo­zódott fel ezen a téren, kiala­kultak a tevékenység leghaté­konyabb formái és módszerei. Ezek között elsősorban említe­ném meg a nagy tömegeket be­vonó tájékoztató munka formá­it, a tömeggyűléseket, előadá­sokat, baráti találkozókat, kiál­lítások és filmfesztiválok ren­dezését, a Magyarországgal kap­csolatos irodalmi és zenei ren­dezvényeket. Különösen fontos helyet foglalnak el a hazánkba látogató magyar küldöttségek­kel, turistacsoportokkal, a ba­rátságvonatok résztvevőivel va­ló találkozások, a tudósokkal, szakemberekkel, művészekkel, diákokkal folytatott termékeny eszmecserék. Az ilyen közvet­len érintkezési formákon kívül nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy aktivistáink rend­szeresen szerepelnek a sajtó hasábjain, a rádióban és tele­vízióban, tájékoztató anyagokat készítenek a magyar nép életé­ről, a két nép közötti sokszínű, szerteágazó együttműködésről.­­ Az SZMBT rendszeresen megemlékezik a magyar nép történelmének fontos dátumai­ról, a fasizmus alóli felszaba­dulás évfordulójáról, a barátsá­gi, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény megkötésének napjáról, a Ma­gyar Tanácsköztársaság meg­alakulásának évfordulójáról, az alkotmány ünnepéről. Csupán a múlt évben az SZMBT más szovjet szervekkel közösen több mint kétezer-ötszáz rendezvényt szervezett Szovjetunió-szerte, amelyek célja a szovjet közvé­lemény szélesebb körű megis­mertetése a magyar forradalmi hagyományokkal, a Magyar Népköztársaságnak a szocialista építés terén elért eredményei­vel, a magyar—szovjet kapcso­latokkal. — Melyek az SZMBT jelenleg legaktuálisabbnak tekintett fel­adatai? — A mostani időszakban kü­lönös figyelmet szentelünk az MSZMP XII. kongresszusán meghatározott feladatok propa­gandájának. Valamennyien fi­gyelmesen áttanulmányoztuk a magyar párt kongresszusi anya­gait, és ismételten meggyőződ­hettünk arról, hogy mennyi akaraterőt és kitartást, milyen nagyfokú hazaszeretet tanúsít a magyar nép annak érdekében, hogy az országot határozott léptekkel előrehaladó, virágzó szocialista állammá fejlessze. Egyik legaktuálisabb felada­tunk a szocialista gazdasági in­tegráció, a magyar és a szovjet gazdaság közötti hosszú távú fejlesztési és együttműködési program jelentőségének, eszmei tartalmának megvilágítása, a konkrét sikerek bemutatása. Ezt a munkát elsősorban a dol­gozó kollektívákra koncentrál­juk, amelyek egyébként igen szoros, közvetlen kapcsolatokat is fenntartanak a megfelelő magyar vállalatok kollektívái­val.­­ A tagcsoportok operatív bizottságai nagymértékben hoz­zájárulnak a testvéri kollektí­vák közötti termékeny tapasz­talatcseréhez, elősegítik magyar barátaink értékes tapasztalatai­nak tanulmányozását, különö­sen a magyar mezőgazdasági vállalatok esetében, amelyeknek pozitív eredményeire Leonyid Brezsnyev is rámutatott az SZKP XXVI. kongresszusán. — Pártunk kongresszusa nagy figyelmet szentelt a kultúra, mint a társadalom szellemi fel­­emelkedése fontos tényezője kérdéseinek. A magunk részéről arra törekszünk, hogy tevéke­nyen hozzájáruljunk nemzeti kultúránk kölcsönös gazdagítá­sához, minél szélesebb körben megismertessük a közvéleményt a magyar irodalom és művészet legkiemelkedőbb teljesítményei­vel. Nagy segítség ebben, hogy aktivistáink között szép szám­ban találhatunk neves művé­szeket, írókat, költőket, zene­szerzőket, előadóművészeket. Ezt a célt szolgálják az általunk szervezett irodalmi és művészeti estek, a kiállítások, amelyek mindig nagy tömeget vonzanak. Rendezvényeink közül megem­líthetem Bartók Béla és Med­­gyesi Ferenc születése századik évfordulójának széles körű megünneplését. — Az SZMBT keretein belül végzett barátsági munka töret­lenül és határozott léptekkel fejlődik. Természetesen sok még a kiaknázatlan tartalékunk és lehetőségünk. Munkánk jövőjé­ről beszélve, arra törekszünk, hogy tovább fokozzuk annak hatékonyságát, tervszerűbbé te­gyük, vonjuk be a gyakorlati munkába aktivistáink legszéle­sebb körét, mindenekelőtt az ifjúságot. — Hogyan értékeli a két test­vérszervezet közötti kapcsola­tok jelenlegi helyzetét? — Munkánk kevésbé lenne eredményes, ha nem aknáznánk ki az SZMBT és az MSZBT kö­zött kialakult együttműködési formákban rejlő lehetőségeket. Az MSZBT tevékenységét jól is­merik hazánkban is, és nagyra értékelik azt a munkát, amelyet a két nép közötti barátság el­mélyítése, egymás jobb megis­merése érdekében végez. Az utóbbi időben számos közös rendezvényt bonyolítottunk le nemcsak Moszkvában, de a töb­bi köztársaság nagyvárosaiban is. Tapasztalatainkat rendszere­sen kicseréljük egymás közt, s nyugodtan kijelenthetem: ami­kor az egyik szervezet munká­ját értékeljük, az eredmények­ben benne foglaltatik a másik szervezetben végzett munka ér­téke is. ORSZÁG-VILAa□

Next