Ország-Világ, 1983. július-december (27. évfolyam, 27-52. szám)

1983-07-06 / 27. szám

értelmű, hogy az erők egyensú­lya valamennyiünk biztonságá­nak záloga. Az amerikai politika olyan veszélyt idéz fel, amely könnyen végzetessé válhat az egész emberiség számára — az atomháború veszélyét. (Egyébként hamisak azok az imperialista vé­lemények, amelyek szerint a nukleáris háború megnyerhető, vagy egy földrészre korlátozható. Európa népei békemenetekkel, a fegyverkezés és rakétatelepítés elleni tömeges akciókkal, tízmil­liókat mozgósító béketüntetések­kel fejezik ki tiltakozásukat az amerikai kormány tervei ellen.) Katonai fölény mindenáron? A kérdés — legalábbis a szo­cialista országok részéről — nem kíván választ. Hiszen ezt a vá­laszt már megadta a Szovjetunió hat és fél évtizedes története, a szocialista országok közösségének emberöltőnyi békés fejlődése. A Szovjetunió és szövetségesei kül­politikájának korábban megfogal­mazott elvei változatlanul érvé­nyesek ma is: békében akarunk dolgozni és élni közeli és távo­labbi szomszédainkkal egyaránt, nem veszélyeztetünk senkit, de nem is tűrjük el, hogy bennünket veszélyeztessenek. Aggasztóan sötét felhők sűrű­södnek a nemzetközi politika ég­boltján. Néhány nyugat-európai NATO-országban már megjelen­tek az új amerikai közép-hatótá­volságú nukleáris rakéták szál­­láscsinálói. Minőségileg új fegy­verrendszerek jelennek meg az imperialista államok hadseregei­nek arzenáljában. S a militari­­zálás veszélye már a bolygónkat körülvevő világűrt is fenyegeti. A moszkvai nyilatkozat ennek a megakadályozása mellett is állást foglal. Hiszen nem elviselhető a gondolat, hogy azzal a tudattal éljünk: fejünk felett állandóan mindennél borzalmasabb szuper­­fegyverek keringenek, amelyek csak egy gombnyomásra várnak, hogy a pillanat törtrésze alatt országrésznyi területeket törölje­nek el a föld színéről. És vajon vég nélkül csavarható-e a kato­nai kiadások már most is elvi­selhetetlennek tűnő prése? Hiszen az értelmetlenül elfecsérelt dol­­lármilliárdoknak és a ránk kény­­szerített fegyverkezésre felhasz­nált rubelmilliárdoknak ezernyi más, hasznos, a békés életet szol­gáló helye lenne. A legelvakul­­tabb „héjáknak” is be kellene végre látniuk: a Szovjetunió és szövetségesei nem engedhetik és nem is engedik meg saját bizton­ságuk érdekében, hogy bármilyen katonai nagyhatalom vagy tömb jelentős és tartós fölényre tegyen szert. Amint Jurij Andropov kö­zölte is, ha szükség lesz rá, meg fogjuk tenni a megfelelő ellen­lépéseket A Varsói Szerződés tagállamai már korábban leszögezték, s leg­utóbb a januári prágai ülésen el­fogadott politikai nyilatkozatuk­ban ismételten megerősítették: elengedhetetlen, hogy a két ka­tonai tömb felelős vezetői a tár­gyalóasztal mellett tisztázzanak minden vitás kérdést, s az elmúlt évek során kialakult relatív erő­­egyensúly állapotából kiindulva haladéktalanul térjenek át a meglévő fegyverrendszerek szint­jének kölcsönös, az erőviszonyo­kat és a kölcsönös biztonsági ér­dekeket mindenkor szem előtt tartó csökkentésére. Ezt a célt követték az azóta felvetett újabb és a megismételt korábbi áthidaló javaslatok, amelyek kedvező fel­tételeket teremtenének a tárgya­lások sikeres lebonyolításához. A realitásokból kiindulva A mostani csúcstalálkozó részt­vevői változatlanul egyetértettek abban, hogy semmilyen világ­­problémát nem lehet katonai úton megoldani. Minden ellenirányú törekvés ellentétes Európa és az egész világ népeinek alapvető érdekeivel. Éppen ezért a Varsói Szerződés tagállamai készek min­den erőfeszítést megtenni a nyit­va álló kérdések tárgyalásos ren­dezéséért, de határozottan fellép­nek az erőegyensúly megbontását célzó bármilyen kísérlet ellen. Elvi álláspontjuk — hangsúlyoz­ta a közös nyilatkozat —, hogy napjaink Európájának területi­politikai realitásai sérthetetle­nek. A Szovjetunió és a szocialista országok eddigi egész politikája arra irányult, hogy a helsinki záróokmány szellemének megfe­lelően az élet minden területén együttműködésre, egymás jobb megértésére törekedjék. Ennek legfontosabb feltétele, hogy Euró­pa fölül elháruljon a nukleáris katasztrófa fenyegető veszélye, földrészünk valóban a béke kon­tinensévé váljék. A moszkvai nyilatkozat nem fenyeget, csak összegez és a józan észre apellál megalapozott javaslataival. Ki­fejezi azt a reményt — mely az egész emberiség reménye —, hogy bármilyen nyugtalanítóak is napjaink politikai fejleményei, végül is a józan ész mindenütt felülkerekedik. ország-vilAo□

Next