Ország-Világ, 1984. január-június (28. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-04 / 1. szám

5 előrepillantás 1983 decemberében ellá­togatott a tízéves fennállá­sát ünneplő budapesti Szovjet Kultúra és Tudo­mány Házába Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának első titká­ra. A kedves vendég — akit Vlagyimir Bazovszkij nagy­követ, Zinaida­ Kruglova, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetsége Elnökségének elnöke és Bíró Gyula, az MSZBT főtitkára fogadott — az üdvözlésre adott vá­laszában az MSZBT és az SZMBT munkájáról hang­súlyozta: „E két társaság fontos szerepet tölt be né­peink barátságának erősí­tésében.” a mindannyiunk számára legidőszerűbb — nyugodtan kijelenthetjük — legéletbevágóbb kérdést, a béke megőrzését, illetve a szocia­lista országok békepolitikájának gyakorlati megvalósításából a baráti társaságokra háruló feladatokat vitattuk meg. A tanácskozásra olyan időszakban került sor, amikor a nemzetközi helyzet rendkívül bonyolulttá és feszültté vált, amikor minden­nél fontosabb feladat lett egy újabb világ­égés veszélyének elhárítása az emberiség feje felől. Úgy érezzük, hogy a szocialista orszá­gok összehangolt békepolitikája elveinek meg­ismertetése, a szükségessé vált politikai és katonapolitikai lépések hátterének feltárása és a szélesebb néptömegek által való megér­tetése, a közvélemény mozgósítása terén Tár­saságunk is fontos és felelősségteljes szere­pet játszik és még inkább játszani fog a most kezdődő új esztendőben. Ez az egyik legfon­tosabb politikai feladatunk 1984-re is, ez ké­pezi az MSZBT tömegpolitikai munkájának gerincét. A fentiek alapján az új évre szóló munka­tervünk kiemelt feladatának tekinti a Szov­jetunió történelmileg determinált és követke­zetesen folytatott békepolitikájának megismer­tetését, összehangolva azokkal a mélyreható társadalmi, gazdasági és kulturális változá­sokkal, amelyek korszakos eredményei ettől a politikától elválaszthatatlanok. Továbbra is feladatunknak tekintjük a magyar—szovjet együttműködés legkülönbözőbb formái jelen­tőségének bemutatását, a konkrét példák meg­győző erejével segítve a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus érzésének elmélyítését mindenekelőtt az ifjúság köré­ben. Kevés a hely arra, hogy részletesen felso­roljuk mindazokat a rendezvényeket, akció­kat, amelyek segítségével a magunk elé kitű­zött feladatokat meg kívánjuk valósítani. Csupán a legfontosabbak közül emelek ki egyet-kettőt. 1985-ben ünnepeljük hazánk fel­­szabadulásának, a fasizmus szétzúzásának 40. évfordulóját. Ennek kapcsán már ez év ápri­lisában meghirdetjük a Baráti szövetségben című vetélkedőnket. Tizenegyedik alkalom­mal veszünk részt több társszervezettel közö­sen a Ki tud többet a Szovjetunióról? című — diákok részére meghirdetett — vetélkedő le­bonyolításában. Tovább folytatjuk a Kell a jó könyv 83/85 olvasópályázatot az orosz és szovjet irodalom népszerűsítése érdekében. Több politikai, kulturális és sportrendezvény­ben vállalunk aktív szerepet az ifjúsági és más tömegszervezetekkel szoros együttműkö­désben. Mindezeket egybevetve, úgy vélem, tevé­keny és felelősségteljes munkával járó, de sok örömet és a szívesen végzett munka sikeré­nek élményét kínáló esztendő áll Társasá­gunk valamennyi munkája előtt. Ezúttal sze­retném megragadni az alkalmat, hogy Ország- Világ nyilvánosságán keresztül megköszön­jem Társaságunk minden aktivistájának és tisztségviselőjének, hetilapunk olvasóinak, minden barátunknak a múlt évben végzett odaadó munkáját és kívánjuk dolgos, sikerek­ben gazdag, boldog új esztendőt. A két ország közötti barátság elmélyítésének fontos állomásai a kölcsönös látogatások. A múlt évben szovjet űrhajósküldöttség is járt hazánkban, s tagjai: Vlagyimir Satalov, Leonyid Popov és Valerij Rjumin látogatásuk emlékére tölgyfacsemetét ültettek el a kőbányai Magyar—Szovjet Barátság Parkban A múlt esztendőben került sor tizedszer az MSZBT és más rendező szervek nagy sikerű közös vetélkedősorozatára. A Ki tud többet a Szovjetunióról? ve­télkedőn a győztesnek járó oklevelet a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium csapata mutathatta fel__ □ orszAo-vilRo

Next