Ország-Világ, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-01-02 / 1. szám

ORSZÁG-VILÁG­­­3 UÍTELMPJA Debreceni megemlékezés az ideiglenes Nemzetgyűlés mega­laku­lásá­ról övezve tagadta meg a Horthy­­rendszer külpolitikáját, ítélte el a Szálasi-csőcselék rémtet­teit, az egész nép akaratának megfelelően tett hitet a függet­len és demokratikus Magyar­­ország megteremtése mellett.” Negyven esztendővel ezelőtt az Ideiglenes Nemzetgyűlés nem csupán deklarálta függet­lenségünket. Döntöttek a fegy­verszünet megkötéséről, a fa­siszta Németország elleni had­­balépésről, az új magyar had­sereg megszervezéséről. A Kommunista Párt és a Paraszt­párt kezdeményezésére rende­letben mondották ki a nagy­birtokrendszer megszüntetését és a földműves nép földhöz jut­tatását. Új alapokra helyezték nemzetközi kapcsolatainkat. Négy évtized telt el azóta, hogy megkezdte munkáját tör­ténelmünk első olyan alkotmá­nyos parlamentje, amelyben a 40 év előtti szavak szerint „nagy néptömegek a legszéle­sebb demokratikus alapon küldték ki megbízottaikat.” Most ismét nagy feladatokra készülünk. Ahogy a szónok, Losonczi Pál kifejezte: „Negy­ven esztendő nagy eredményeit értékelve és fontos tanulságait kamatoztatva a magyar társa­dalom a nemzeti bizalom je­gyében készül a Magyar Szo­cialista Munkáspárt közelgő XIII. kongresszusára, új fel­adatok vállalására.” E felada­tokat összefoglalóan így jelle­mezte: „tovább kell fejleszte­nünk szocialista viszonyain­kat.” A kongresszusi felkészülés jegyében is köszöntötte, kö­szönti népünk felszabadulásá­nak évfordulóit együtt baráta­inkkal, felszabadítóinkkal, a harcok egykori részeseivel, s előttük is hitet téve arról, hogy — amint a szónok kifejezte — „hazánkban a piros-fehér-zöld és a vörös lobogó elválasztha­tatlanul együtt lobog.” Kádár János és Losonczi Pál az ünnepi ülésen Koósné Török Erzsébet, a XISZ megyei bizottságának első titkára a mai fiatalok nevében beszélt Az MSZMP Központi Bizottságának első titkára az ünnepség résztvevőinek körében

Next