Ország-Világ, 1988. július-december (32. évfolyam, 27-52. szám)

1988-07-06 / 27. szám

Nyári ülésszak Régen volt olyan élénk hangulat az Országgyűlés üléstermében, mintha múlt héten megtartott há­romnapos nyári ülésszakon. A képviselők először személyi ügyekben határoztak. Ezúttal már nyilvánosan döntöttek, és élénk vita alakult ki az új tisztségvise­lők személyét — pontosabban vá­lasztásuk előkészítését — illetően. Az Országgyűlés Straub F. Brú­nót az Elnöki Tanács elnökévé, Sarlós Istvánt az Elnöki Tanács helyettes elnökévé, Pozsgay Im­rét államminiszterré, Kulcsár Kálmánt igazságügy-miniszter­nek, Czibere Tibort művelődési miniszternek, Stadinger Istvánt az Országgyűlés elnökévé, Hor­váth Lajost pedig az Országgyűlés harmadik elnökhelyettesévé vá­lasztotta. Az ülésszak első napjának dél­utánján került sor az 1987. évi költségvetés végrehajtásáról szó­ló törvényjavaslat megtárgyalásá­ra. A pénzügyminiszter expozé­jában — melyhez a képviselők számos javaslatot fűztek — nem­csak az államkassza bevételeiről és kiadásairól szólt, hanem ele­mezte az elmúlt év gazdasági fo­lyamatait is. A háromnapos üléssza­k másik jelentős napirendi pontja az ipar­szerkezet átalakítási feladatai­nak megtárgyalása volt. A képvi­selők — Berecz Frigyes ipari mi­niszter expozéja után — élénk vitában egészítették ki az előter­jesztett elképzeléseket, majd meg­hallgatták Szűrös Mátyásnak, a külügyi bizottság elnökének elő­terjesztését a Román Szocialista Köztársaságban elhatározott te­lepülésrendezéssel kapcsolatban. Az ülésszak végén került sor az interpellációkra és a kérdésekre. Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter Pozsgay Imre államminiszter Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke Pozsgay Imre és Grósz Károly az ülésteremben Stadinger István, az Országgyűlés elnöke Czibere Tibor művelődési miniszter Dr. Villányi Miklós pénzügyminiszter expozéját mondja (FOTÓ: MTI) Berecz Frigyes ipari miniszter beszámolóját tartja .ORSZÁG-VILÁG !

Next