Ország-Világ, 1882 (3. évfolyam, 1-19. szám)

1882 / 1. szám

Az I. füzet Lap Elvált férj. (Víg regény.) Ifj. Ábrányi Kornéltól.................................................. 1 A király csókjai. Elbeszélés. Winterfeld A-tól............................................................. 3 A báróné szelleme. (Regény.) Franciából.............................................................................. 6 Rossz napokból. Költemények. Beöthy Zsolttól......................................................... 7 Vachott Sándor levele Erdélyi Jánoshoz. Közli: Dr. Göőz József........................... 7 Őseink pongyolában. Zilahy Bélától...............................................................................10 A jövendőmondók Khinában. Xántus Jánostól................................................ ll A nő a közmondásban. Eperjesy Kálmántól........................................................... Árván, elhagyottan ! (Képpel.)............................................................................................. 15 Itt van az ősz, itt van újra! . . . (Képpel.)................................................................... . 15 A tenger áldozata (Képpel.) ..............................................................................................................15 A pécsi székesegyház. (Képpel.)........................................................................................................15 Árva vára. (Képpel.)...........................................................................................................................15 Vízesés a pyrennei hegyek között. (Képpel.)...................................................................................15 India. (Két képpel.) ...............................................................................................................................18 Pampangából Manila mellett. (Képpel.).............................................................................................18 A trieri dem. (Képpel.)............................................................................................................. • • 18 Esti Ima. (Keppel.).................................................................................................................................18 Cigányélet. (Kép.) Bőhm Pál olajfestménye után fába metszve az „Ország-Világ“ számára 18 tartalma: Lap Irodalom........................................................................................................................................18 Zene................................................................. 19 Színház..........................................................................................................................................19 Képzőművészet..............................................................................................................................22 Hymen............................................................................................................................................22 Gyászrovat....................................................................................................................................22 Divat........................................................................................ 22 Sport........................................................................................................................................22 Régészet.......................................................................................................................................23 Találmányok............................................................................................................. 23 Természeti tünemények................................................................................................... 23 Hadügy................................................................................. 23 Különfélék............................................................. 23 Rejtvények, naptár............................................................... 24 A borítékon: A XXVI. füzet rejtvényeinek megfejtése. — A XXVI. füzet rejtvényeinek megfejtői. — Szerkesztői üzenetek. A XXVI. füzet rejtvényeinek megfejtése: A képrejtvényé : Falu végén kurta korcsma, Oda rúg ki a Szamosra. A képrejtvény néhány példányban véletlenségből fölforditva volt nyomtatva, a­miért ezennel bocsánatot kérünk­­. olvasóinktól.) A sakkrejtvényé : SÍROM. Hogy ha én majd meghalok, Nem leszen kő síromon, Egy kis fejfa lesz a jel, A hova teszik porom. De ha megkövül a kin, Mely most elhat lelkemig, Alacsony sírom fölött Piramid emelkedik. P. S. A számrejtvényé: „Minden órádnak leszakaszd virágát.“ A számtani feladványoké: 1.­­ 1ő nap alatt ér föl a csiga. — 15 napi mászás­a 10 láb, minthogy pedig naponta 5 lábnyíl mászik, a 16. na­pon nem csúszhatik vissza, mert akkorra már fölért a fal te­tejébe. 2. ) 12 órakor délben, a pálya közepén. A sakké: Világos. 1) F. d 2 — d­ 3. c 3 — c 2 a) B. c 2 — e 2) , c) b) F. e 6 — f s) T Sötét. P. e 5 — d 4. (a) K. e 4 — e 5 (b) K. e 4 — d 3, és mat. A XXIVI. füzet rejtvényeinek megfejtői: A képrejtvényt megfejtették : Párai Gizella, Hónig Soma, Poór Ilona, Garay Béla, Unglender Ida, Magvassi Teréz, Német István, Bárány Zsig­­mondné, Böhm Józsa, Langsfeld Fanny, Boros Gábor, Frank­furter Janka, Bernát Irma és Sándor, Kallós Róza, Spreng Irén, Babócsai Rezső, Goldstein Béla, Halász Ignác, Kővári Albin, Reitter Iván, Hoch Malvin, Stoll János, Zwick Ká­roly, Bartal Sándor, Schönberger Matild, Hamvai Emil, Beré­­nyi László, Grün Sándor. A sakkrejtvényt megfejtették: Belovári Lujza, Kohut Aladár, Tölgyes Benő, Schle­singer József, Aranyossy Bálint, Bohra Józsa, Fehér Miksa, Langsfeld Fanny, Bajai Gizella, Joó Ferenc, Magvassi Teréz, Kővári Albin, Surányi Kálmán és Mari, Molnár Ilona, Tóth Arisztid, Steiner Antal, Goldberger Leontin és Ernő, Magyar Lajos, Rechmnitz Elek, Halász Ignác, Spreng Irén, Csajághy Mór, Faller Katalinna, Keiler Gusztáv, Nagy Imre, Horváth Lajos, Frank Gyula. A sakkot megfejtették : Igali Szvetozár, Pichovszky József, Veres Lajos, Tóth Imre, Tolnay Andor, Nemess István, Pottyondy Sándor, Hol­lós János, Strasser Andor, Winter Herman, Neményi Lajos, Pollak Izidor, Lengyel Nándor, Orosházi Benedek, Szekulics József, Brayer Kálmán, Ulmann Gusztáv, Kiss Vencel. A számrejtvényt megfejtették : Párai Gizella, Német István, Somogyi Vidtor, Bányász Jenny, Unglender Ida, Bernát Irma és Sándor, Böhm Józsa, Brett Szidónia, Havas Lajos, Langsfeld Fanny, Hartberger Zoltán, Méhész Gábor, Szörényi Dénes, Feigelstock Sándor, Vargyas Iván, Braun Miksa, Zalai Anna, ifj. Hiller Ede. A számtani feladványokat megfejtették : Orosz Géza, Burger Ilka, Schön Rezső, Gáspár Lajos, Stoll Ákos, Molnár Mariska és László, Deutsch Izabella, Berg­mann Mariska, Somogyi Veron, Bornemissza Aranka, Jónás Ida és Teréz, Horovitz Matild, Lamberg Gábor, Veres Tiva­dar, Kohn Erzsike, Pásztor Kálmán, Spreng Irén, Szűcs Jó­zsef, ifj. Hiller Ede, Fuchs Soma, Egger Zsigmond, Szántói Vilma, Roszipál Alajos, Fényes Károly, Takács Zoltán. Tisztelt olvasóinkhoz ! Mai számunkkal megkezdjük a harmadik évfolyamot. — Nyugodtan tekinthetünk vissza lapunk két évi pályafutására, és meg vagyunk róla győződve, hogy minden olvasónk, ki jóakaratú figyelemmel kísérte eddigi működésünket, el fogja ismerni, hogy la­punkat mindig az irodalmi színvonalon tartottuk, mindig érdekes és tanulságos olvasmányokkal és viszonyainkhoz képest lehetőleg sikerült képekkel iparkodtunk szolgálni. Ha törekvésünket nem koronázta is mindenben a kívánt siker, az iránt a t. közönség szíves elnézését kérjük, és tekintetbe vételét azon nehézségeknek, melyekkel kezdetben minden vállalatnak küzdenie kell. Biztosíthatjuk t. olvasóinkat, hogy minden igyekezetünket arra fogjuk fordítani, hogy lapunkat folyton emeljük, javítsuk és répítsük, s az eddigi hiányokat kipótoljuk. A legjobb írói és művészi erők támogatására számíthatunk ebbeli törekvésünkben, s ennek alapján reméljük, hogy a t. közönség ezentúl is oly lelkes pártfogásában fogja részesíteni lapunkat, mint eddig. A lap előfizetési ára, a 13 pompás mft.mel­lékletet is hozzá számítva: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Budapest, 1881. szeptember havában. Az „Ország-Világ“ kiadóhivatala, d­r. Szinnyei József, Koronaherczeg­ utca 3. szám. az „Ország-Világ szerkesztője. Szerkesztői üzenetek. Kéziratok vissza nem adatnak. F. L. úrnak Londonban, Köszönet a lapért és a szives megemlékezésért. Örvendünk, hogy lapunk a külföldön is el­ismerésre talál. H. L. úrnak D.-Földvár, A cikkek meg fognak jelenni. Ss. L.— M.-Sziget, Kívánságának legközelebb eleget teszünk. F. K. Arad, Ön téved, mert a feladvány helyesen van szerkesztve. T. Z. Bpest, Köszönjük, B. Th. A szerelem próbája. Kéziratát mellőznünk kell mert drámai műveket ezentúl nem szándékozunk közölni. F. A. Bpest, Örömmel üdvözöljük önt munkatársaink sorában. A lapot megindítjuk. E. G. Őszkor, Hervadt virágaim. Önnek csak azt a barátságos tanácsot adhatjuk, hogy hagyjon föl teljesen a köl­tészettel, mert arra lesz egy csepp tehetsége sincsen. B. L. Árny és fény. A tehetséget­ nem lehet öntől el­tagadni, de ez a költemény még nem üti meg a közölhetőség mértékét. B. Gy. Melinda: Ügyesen van elbeszélve, de a tárgy kissé sovány és a motiváció sem egészen helyes. Azonban re­méljük, hogy ezen kritikánk nem fogja önt elriasztani az írói pályától, mert hozzá kell adnunk, hogy öntől még jobb dol­gozatokat is remélünk kaphatni.

Next