Ország-Világ, 1888 (9. évfolyam, 27-52. szám)

1888-06-30 / 27. szám

Szerkesztőség: E­RZS­ÉB­ET-KÖ­R UT 12-IK SZÁM Felelős szerkesztő: REKEDEK ELEK. ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: EGÉSZ ÉVRE __ 10 FRT — KB I NEGYEDÉVBE 2 FRT 50 KB FÉLÉVBE 5 « — «­I EGY HÓRA ... ... ... _­­ 85 * EGYES SZÁM ÁRA 20 KB. KÉTHETI SZÁM BORÍTÉKBAN 40 KB. HPP" Budapest, 1888 Junius 30 27. szám am Kiadóhivatal : PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VI., Kecskeméti­ utcza 6. SZÉCHENYI JENŐ. A parlament fiatal tehetségei versenyt futnak a piros miniszteri szék után, kivéve a papkép­viselőket, kik egészen más piros székről álmodoz­nak. A parlamenti porond az a termékeny föld, mely a járásbiróból lett képviselőből táblabirót, az alispánból főispánt, a jegyzőből államtitkárt, a szolgabiróból minisztert teremt (bár kivételesen!) és a falusi papképviselő nyakába kanonoki arany­keresztet akaszt vagy püspökbotot nyom kezébe, vagy a­mi még a legrendesebb : «szerény» osztály­tanácsosi rangot szerez a vallás- és közoktatási minisztériumban. A kath­olikus ügyeket a kultuszminisztérium­ban egy osztálytanácsos vezeti, kit vagy a par­lament kath. papképviselői közül, vagy az érseki és püspöki udvari pa­pokból, esetleg az egyetem theologiai tanárai közül, ritkábban a káptalanok­ból szemel ki a kormány és nevez ki a fontos állásra, melytől csak egy lé­pés a püspöki szék. Ez az állás sokkal fontosabb, mint valaki a hivatali rang után gondolná, mert a kath. ügyek vezetője, a kényes személyi ügyek intézője s különösen ma, midőn Tre­­fort miniszter oly fontos kérdéseket vetett föl, mint a congrua­ és a sze­mináriumok kérdése s a főpapi javak ellenőrzésének kérdése, melyek mint függő ügyek az eldöntést várják s az illető tanácsos tehetségeinek prób­a­­kövül szolgálnak. Azért igen szüksé­ges, hogy az illető úgy egyéni tulaj­donságainál, mint vagyoni viszonyai­nál fogva teljesen független legyen minden irányban s tartózkodás nél­kül megmondhassa nézetét a hatás­köréhez tartozó ügyekben. A kormánynak mindig nehéz a választás, mert az ügyekre nézve semmi esetre sem előnyös, ha a kath. ügyek vezetőjét akár egyik, akár másik főpap befolyásolja. A minden irányban semleges egyéniség leg­inkább megfelelhet a fontos felada­toknak. Ez az irányzat vezethette a kor­mányt, midőn a néhány hét előtt veszprémi püspökké kinevezett Hornig Károly helyébe Széchenyi Jenő országos képviselőt és nemes-mileticsi plébánost nevezte ki osztálytaná­csosnak. Széchenyi Jenő igen rokonszenves megjelenés, magas, sugár termet, nyílt tekintet, finom, nyá­jas modor, melyek mind a szeretetreméltó fran­­czia abbéra emlékeztetnek. Széchenyi Jenő 1835-ben született Nemes-Mile­­ticsen, Bács megyében. Élete delén álló férfiú, ki a munkával még teljesen megbirkózik. A gimná­ziumi tanulmányokat Baján, Pécsett és Kalocsán végezte s a papi pályára lépve, a kalocsai érseki megye papnevelőintézetébe vétetett föl. Elvégezvén theologiai tanulmányait, 1857-ben fölszentelték, s mint segédlelkész több helyütt tevékenyen működött. Hét évi segédlelkészkedés után szülőföldén, Nemes-Mileticsen, több pályázó­val szemben a közbirtokosság, mint patrónus, plébánossá választotta 300 szavazattal. Az új állás hazafias tevékenységének nagy tért nyitott. Az elhanyagolt egyházat rendezte ; a templomot mintegy újjá teremtette s a magyar szót uralkodóvá tette. A nagy község iskoláját oly karba helyezte, hogy feladatának sikerrel megfelelhessen; három elemi iskolát tanszerekkel a sajátjából teljesen fölszerelt, s gondja volt arra, hogy a vegyes nyelvű iskolában a nemzeti irány diadalt arasson. U­gyanis Nemes-Miletics község 3600 lakójának fele a dalmát bunyevácz nyelvet beszélte, de Széchenyi tapintatos keze oly ügye­sen intézte az iskolai dolgokat, hogy ma már a nemes-mileticsi iskolákban csakis ma­gyar nyelven tanítanak, s a magyar nyelv anyanyelve lett az egész köz­ségnek. A közoktatási miniszter 1876- ban a zombori kerület több községébe iskolalátogatóvá nevezte ki, mely állásában a nemzeti szellem megerősí­tésén nagy eredményekkel működött. Csöndes, hazafias munkálkodása nem maradt titok, s elismerésül 1874-ben tiszteletbeli kanonokká ne­veztetett ki. A megye is több tekin­tetben kifejezte elismerését derék fia iránt ama buzgó közreműködésért, melylyel a közügyekben részt vett. Ott találjuk minden megyei bizott­ságban a népszerű férfiút. Évek hosz­­szú során át tagja a közigazgatási bizottságnak, a fegyelmi választ­mánynak, erdei kihágók felett másod­­fokúlag ítélő bíróságnak, a gyámügyi felebbezési választmánynak, a megyei állandó választmánynak, a tisztvise­lői számonkérőszéknek, a bíráló bi­zottságnak tagja, valamint az állandó választmány alelnöke, a közegészség­­ügyi választmány alelnöke s a me­gyei adófelszólamlási bizottság al­elnöke, mind e tisztében a megye teljes megelégedésére közszeretetben áll. Nemes-Mileticsen önsegélyező egyesületet alkotott, melyet mint elnök hosszú éveken keresztül nagy buzgalommal vezetett s hívett meg­ SZÉCHENYI JENŐ. 53

Next