Ország-Világ, 1893 (14. évfolyam, 27-52. szám)

1893-07-16 / 29. szám

476' Of*SZRG~VTLiRC 1893 Albert, a jászság tehetséges szolgabirája Bartus Irén kis­asszonyt Nagy-Mihályiból. — Thury Dénes gyógyszerész fíohunieczky Anna kisasszonyt Veszprémben. — Barlos Henrik fényképész Moóron Fleischmann Adél kisasszonyt. Török Imre t.-roffi ref. lelkész Szatmáry Ilonát, Szat­­máry Mihály, a debreczeni István gőzmalom könyvveze­tőjének leányát. —- Halmágyi Zoltán Paczolay Kamilla kisasszonyt. Feleségül vette: Meszlényi Lajos nagy­károlyi posta- és távirdatiszt, tartalékos honvédhadnagy Soós Irénke kisasszonyt. — Soltész János földbirtokos Zsadányban özv. Pallagliy Jánosné szül. Geréb Korné­liának bájos és művelt leányát: Pallaghy Jolánkát. — Hovanecz József Chalaupek Hermin kisasszonyt Egerből. Kroner János rózsahegyi építész özv. Matzkó Pálné kedves leányát, Gizellát. — Gmehling Hermann gyártulaj­donos Eibenschütz Johanna kisasszonyt, a m. kir. opera volt énekesnőjét, Eibenschütz Ilona hírneves zongoramű­vésznő testvérét. — Prusinszki Pál karczagi tanár Pete Irma kisasszonyt, Pete Gábor ügyvéd leányát Kisújszál­láson. — Mészáros Lajos fehértemplomi állami főgymn. tanár Gerevich Gusztáv kir. főgymn. igazgató leányát, Ilona kisasszonyt. —,Dr. Weisz Miksa, a Komárommegyei Közlöny munkatársa, Oblatt Riza urhölgyet Balaton- Füreden. — Ifj. Sisak Ferencz nagy-kálnai földbirtokos Cliolnaky Mariskát, Cholnaky Imre dunaföldvári ügyvéd leányát. A lapunk múlt számában tévesen közölt hymenhirt, mely szerint Böhcim Tódor, az I. magyar általános biztosító társaság hivatalnoka nőül vette Czorda Janlta kisasszonyt, Czorda Bódog kir. táblai elnök leányát, ezennel oda igazítjuk ki, hogy az esküvő csak f. hó 22-én d. e. Vall órakor fog a deáktéri ev. templomban megtartatni. Az -»Újpesti Polgári Kör« sakk-osztálya élénk tevékeny­séget fejt ki. Utóbb handicap-versenyt rendezett, a melyben Boldog Kálmán úr lett az első. Pozsonyban Exner Győző, Juszt Ármin dr. és Puky Ignácz urak matchet játszanak. Mint értesülünk, még csak a döntő játszma van hátra Exner és Juszt urak között. H- SAKK- 4+ 321. sz. feladvány. Jespcrson Jánostól Svedenborgban. Sötét (7) Világos (8). SAKKREJTVÉHY. — Kanyó Lajostól. — nak e ma adjó hoz su ke ő a jón szép ép bel vöt tégór rőtgyár ten tér si a is bir kit ma ó sorsjón me a a ni a is hajt oly c-ak gy-»' ad be pót s a ten csa-SO ma gyárjót jcszer szó a pott Ad na ve ma vert gyárká mi nak te zeng iá a jón a széjó ne kell e gyárten ignak jó a les nak got mi vi ma Is BŰVÖS t^EüTVÉfJY. 1 . 1. Betű az abc közepéről. 2 . . . 2. Testrész. 3...................... 3. Város Francziaországban. 4................................. 4. Felfutó növény. 5.......................... 5. Kedvelt színművésznő. 6................................. 6. Föld alatti üreg. 7...................... 7. Női név. Elhunytak a napokban: Stojacskovics Sándor nyugalmazott belügyministeri osztálytanácsos, éle­tének 72. évében. Kubicsek Károly községi iskolai néptanító Dobsinán. — Ujszászi József ügyvéd 78 éves korában Kecskeméten. — Chrsanowszky Sándor volt posta- és távirdatiszt 31 éves korában. — Sarkadi Mihály városi képviselő Mezőtúron. — Fodor István 45 éves korában Szilágy-Somlyón. — Krauszak Jánosné, szül. Gillming Kle­­mentin 33 éves korában Pécsett. — Horváth Béla Hód­­mező-Vásárhelyen. — Monostori Erreth Ilka, monostori Erreth Kálmán bőrgyáros 16 éves leánya Monostoron.- Korány Ede életének 71. évében Hódsághon. — Báró Kemény Istvánná, szül. Mara Ágnes, a .legjótékonyabb kolozsvári nők egyike Kolozsvárott. — Revisnyei Reviczky Károlyné, szül. Gyapay Anna, életének 76. évében. — Kiskarandi dr. Nánásy Ernő életének 40. évében Iván­­falu pusztán. — Szabó József nyugalmazott cs. és kir. altábornagy Félegyházán. — Székely Nándorné urhölgy, Újházi Ede anyósa Franzensbadban. — Winter, danzigi főpolgármester, Kulm mellett levő birtokán. — Schupitza Auguszta, élete 40. évében Szegeden. Sakkhirek. A >'Budapesti Salikszemle« távüzeneti versenyén, mely e hó 12-én vette kezdetét, a következő urak vettek részt: Bartsch János, Ben Mihály, Bródy Miklós, Charousek Rezső, Csipkés Árpád, Exner Győző, Fellner József, Gesztesi Ödön, Kanyurszky György dr., Kelemen József, Konyovics Miklós, Korchmáros Kálmán dr., Kozmata Ferencz, Maróczy Géza, Mayer György, Niedermann Antal, Péchy László, Sütő János és Vértes Adolf dr. A versenyben tehát összesen 19-en fog­nak mérkőzni. E számot és a versenyzők játékerejét tekintve, a legszebb eredményre van kilátásunk. Melegen óhajtjuk, hogy a versenyző tisztelt sakkbarátok mindvégig komolyan és lan­kadatlan kitartással küzdjenek, hogy az eredménynyel majdan az egész magyar sakkvilág meg legyen elégedve. »The Columbian Chers Congress« bizottsága a f. évi szep­tember hóban New-Yorkban megtartandó nemzetközi sakk­versenyre most küldte szét a meghívókat. E szerint öt díj lesz: I. díj 1000, II. díj 750, III. díj 600, IV. díj 450 és V. díj 300 dollár. Az első díj nyertese azonkívül a »Champion of the World« czímet és a köztársasági elnöktől, Cleveland­­tól, felajánlott arany eremet nyeri. Az érdekes versenyen, mint sajnálattal értesülünk, hazai mestereink közül egy sem fog részt venni. Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. A 317. sz. feladvány megfejtése : Világos. 1. Bd3—d8 Hh8—g6 2. Bd8—h8 Hg6Xh8 3. Hg4Xc5 Hh8—gö 4. He5—d3 Hg6 lép. 5. Hd3—f4 ± Sötét 1. ... Kh5—g6 2. Ke3—e4 KgG—hő 3. Bd8Xh8 Kh5—g6 4. Bh8Xh6 + Helyesen fejlették meg: Budapesten: A budapesti sakkozó társaság. A pesti sakk-kör, Gasche János és E. M., Bodrán : Kelemen József, Szegeden: Hübéry Pál. A 27. számban közlőit sakk-rejtvények megfejtése: I. Egyet kértem csupán, egyért emeltem égre föl kezem, S meg nem hallgattatám . . . Imában tölt el éj és nappalom Ez zöngc csak, esdeklő ajkamon. Ne vedd el őt, ne vedd el Istenem Ezért esdek csupán, s meg nem hallgattatám. — Mondám, ne vedd d őt, Vigy el helyette inkább engemet, ifjút, de szenvedőt; — Vagy éljek én örökre, végtelen. Minden napom kín és halál legyen, Csak őtet, óh ! csak őtet cl ne vedd ! Elhangzott hő imám, meg nem hallgattatám. Sötét a sírfenék s fölötte a kínzó emlékezet — Szabadulni vágyom, Hideg könnyek csorognak arezomon De lángjait csak el nem olthatom. Lassú tüzén én áldozat leszek. Sötét emlékezet, te ölsz meg engemet. Sírvirágok K.-tól. II. Előlem bús köd elfeded a völgyet s patakot, A bérczet, a zöld ligetet s az üdvözlő napot. Vidd szürke éjszakádba, vidd mindazt az ég alatt, Mi engem úgy elszomorít — óh ! vidd el múltamat. Köd. Lenau után Rudnyánszky. KETTŐS SZRJVl^EdTVÉjMY. A pénz vagy nagyon kevés, vagy nagyon sok, de sohasem elég. Wekerle Sándor. A 27. számban közöli talányok helyes megfejtéseit bekül­dőitek: Szikszay nővérek, Blattay Irén, Virágh Margit, Müller Irma, Kis Jenő, Hoffmann Gizella, Turner Pál, Garai Jenő, Magyar József, Frankfurter Irén, Fehér Jolán, Bicskey Hona és Gizella, »Egy debreczeni előfizető«, Schwarcz Menyhért, Posszert Jánosné, Kis Mihály, Plintovics . Györgyné, Holvajd Erzsébet, Gamma Miklósné, »Sólyomkeő-casinó«, Aranyossy Ferencz, Spitzer Béla, Auer Terka, Láng Teréz, Löwy Gusz­táv és Pepike, Zilzer Margit, Blau Katicza, Berányi Sándor, Kassier Ilka, Róth Samu, Herz Rezső, Küblin Ferencz, Mayer Ferencz, Glücklich Mór, Fodor Gabriella, Lukács Andor, Wer­ner Gyula, Tisza-Kovácsy Ilona. A megfejtők között kisorsolt: V. Gaál Karolina, »Négy Parii Györgyné* czímű díszkötésű regényét Fodor Gabriella úrnő Aradon nyerte meg, miért is nevezett úrhölgynek a jutal­mat már meg is küldtük. 8 . . . 8. Időmutató. 9 9. Betű az abc elejéről. A keresendő szavak akként helyezendők el, hogy a két leghosszabb sor felülről lefelé és balról jobbra olvasva ugyan­azon értelmet adja. Szerkesztői üzenetek. Pap Kálmán. A »Kakukfüves mezőben...« beválik. — Lanka Gusztáv. Köszönöm. Mindnyájunknak fáj, hogy most elegiát pengetsz. — W. K. Nemsokára sorát kerítjük. — Kém József. Nem használhatjuk. — F. J. Még nem érte cl a szük­séges színvonalat. — S. I. M. Sí. Kezdetleges vcrselésük közölhetetlenné teszi. Az a szlovén mese igy teljesen érthe­tetlen is. — Sirius. Álnév alatt nem közölhetjük. — Két vád. Nem közölhető. — Szinnyei F. Az első és harmadik lapot tetszett elküldeni — a középső nem volt a levélben. — Cs. E. Pozsony. Rég letűnt érdekű dolgok ezek. Alakjuk is nehéz­kes. — Csillagaim. Idegen ízű fordítás, merev ragaszkodással az eredetinek szavaihoz. Ezt nem használhatjuk. — Tóth Pál. »A vak leány« napvilágot fog látni. — Trafikos. Maradjon az üzlete mellett. — Téry R. A magánleveleimet tessék külön adresse alatt küldeni. — Semester. Az ön »vendettája« irtóz­­tatóbb, mint gondolhattuk. Újra verset küld. Csak a hirdetési rovatban adhatjuk. A »bárány« e mellett plágium. Tompától való. Hüsel már a fiókunkban egynéhány ilyen. Egyszerre állunk elő velük. — Huszár Slálika. Kedves, hangulatos, ügyes dolgok. A forma még hiányos. Folytassa, lesz olyan is, a minek »leplezetlen őszinteséggel« örülhetünk és sorát ejthetjük. — Dr. Mangold Henrik. Köszönettel vettük. Fel­használjuk. — Lavotta. Nem találjuk a kéziratok között, de kéziratok megőrzésére nem is vállalkozhatunk. Ha előkerül: izenni fogunk. — Keményfy Kálmán. Legközelebb újból, sze­mélyesen veszem át. Riadói üzenetek. Kérjük újonnan jelentkezett, valamint régibb t. előfizetőinket, hogy minden, a lap küldésében mutat­kozó pontatlanságot vagy késedelmet szíveskedjenek a szerkesztő-kiadónak (lakik nyáron át Svábhegy, Béla király-út 14) tudomására hozni, hogy idejében intézkedhessünk. Hausner Ignácz, Werner Gyula uraknak, Bicskey Gizella úrnőnek : A hiányzó számokat megküldtük.— Mcchlovics Eugenia úrnőnek : Rendben van. ■— Adorján Jenő úrnak és Virágh Margit úrnőnek : Magánlevél ment. — Lukács Andor. Weisz Béla uraknak : A czímváltozást bejegyeztük. — Németh Antal úrnak és Fekete Irma úrnőnek: A beküldött előfizetést megkaptuk. — Ottinger Aranka úrnőnek : Lapunk terjeszté­séért fogadja őszinte köszönetünket. Egész selyem, mintázott Foulárdokat ÍSLm'. méterenként 85 krtól 3 írt 65 krijf —valamint fekete, fehér és színes selyemszöveteket 45 krtól II frt 65 krijf szállít — sima, koczkás, csíkos, virágos, damaszolt minőségben (mintegy 240-féle dispositió és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít postabér és vámmentesen Heimeber jj (■. (csász. kir. udv. szállító) selyeinjjyára Zürichben. Minták postafordultával küldetnek. Svájczba czímzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 krós bélyeg ragasztandó. Pesti könyvnyomda-részvény-társaság.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék