Ország-Világ, 1902 (23. évfolyam, 27-52. szám)

1902-12-14 / 50. szám

1024 1902 IRODALOM és MŰVÉSZET. Hevesi József, lapunk régi kedves munka­társa a legtermékenyebb Íróink sorába tartozik. Fel­keresi novelláival, elbeszéléseivel és tárczaczikkeivel igen sűrűn a lapokat, majd minden színház számára ir darabot és eme sokoldalú tevékenysége mellett akad ideje arra is, hogy majd minden esztendőben egy .kötettel jelenjen meg a könyvpiaczon. Az idei karácsonyra rendkívül díszes kiállítású könyvvel lepte meg a nagyközönséget. Márkus-téri galambok a-czíme és minden egyes elbeszélése a bűbájos Velenczében találja tárgyát. Hevesi József rajongó hive az olasz művészetnek és őszinte tisztelője a rég időkből fenmaradt történeti emlékeknek. Költői lelke erősen rokonszenvez az olasz nép természet­adta zsenialitásával és szárnyaló fantáziája embere­ket, eseményeket és tárgyakat oly ügyesen, annyira érdekfeszitően és sokszor szinte elmámoritóan tudja elénk tárni, hogy a bájos leírás magával ragad, meg­­igéz, valóságos eksztázisba juttat. Velencze, az olasz föld, az olasz művészet, az olasz szokások, a ve­­lenczei nép naivitásai és a velenczei természeti szép­ségek Hevesi József tollán át tekintve még szebbek­nek, még megragadóbbaknak jelennek meg lelki szemeink előtt. A Márkus-téri galambok pompás tartalma leköti teljes érdeklődésünket és a vaskos kötetet ismét és ismét elolvassuk, mert szellemes elbeszéléseit minél többször olvassuk, annál jobban tetszenek. A könyv Deutsch Zsigmond és társa könyvkereskedő kiadásában jelent meg (Budapest, Dorottya-utcza 9. sz.), de két koronáért kapható minden más hazai könyvkereskedésben is. A díszes kiállítású, felette érdekes munkát ajánljuk t. olva­sóink szives figyelmébe. E heti számunkban »Re­fugium peccatorum« czímű mutatványt közöljük áz érdekes műből. Dóczi Lajos mint elbeszélő. Érdekes munka jelent meg most a magyar könyvpiaczon. Dóczi Lajos »Beszélyek és Vázlatok« czímű kötete meglepi a leg­kényesebb könyvgyüjtót is. Igazi amatőr-kiadás, rend­kívül finom papíron, külön e czélra öntött klasszikus fajú betűkkel szedve, sötétkékes nyomással. Kötése liliom­díszes, aranynyal ékített remek kék alapú vászonkötés. Szebb, értékesebb alkalmi ajándék alig akad az idei könyvpiaczon. A kötet ára 7 korona. Dóczi Lajos munkái tiz igen díszes kötetben jelennek meg. Eddig megjelent már belőlük a Csók, Faust, Széchy Mária, Carmela és a Beszélyek és Vázlatok. A tiz kötet 75 koronáért ren­delhető meg a kiadónál havi részletfizetésre is. Művelődéstörténet. Czigler Ignácz művelő­déstörténete második javított kiadásban jelent meg most a Lampel-Wodianer udvari könyvkereskedés kiadásában. A becses munka különös tekintettel van a képzőművé­szetek történetére, de tulajdonképen az ifjúság és művelt közönség számára irt kultúrtörténet az őskortól a leg­újabb korig. A könyv feltűnően Ízléses barna vászon­kötésben jelent meg, dombor nyomású arany díszszel. Ara 5 korona 60 fillér. ÖRS ZRG-VILÁG Halmai színtársulata Iglón deczember 5-én érdekes premiérrel kedveskedett közönségének. Morócz Jenő és Telléry Gyula társszerzőknek »A nevelő úr« czímű három felvonásos fővárosi életképét adták elő, mely általános tetszést és nagy sikert aratott. Telléryt, a ki az előadáson jelen volt, a második és harmadik felvonás után zajosan hívta a közönség. A darab egy­szersmind Csiszér Sárika fiatal színművésznő vendég­szerepléséül is szolgált, a kinek a darab igen hálás szerepet juttatott s a közönséget ügyes játékával teljesen meghódította. Az iglói lapok az új darabról a leghizel­­gőbb módon nyilatkoznak, a mi nem is feltűnő azok előtt, a kik Morócz megragadó költői vénáját és Telléry ügyes tollát ismerik. Reméljük, hogy a nagy sikert ért színművet mielőbb láthatni fogjuk a fővárosi színpado­kon is. Költők Albuma czímű díszes könyvet kaptunk, mely a jelenkori magyar költők verseinek gyűj­teményét tartalmazza. A modern magyar poézisnek talán a legértékesebb antológiája ez a fényes díszmű, a melyet harminczhárom magyar festőművész illusztrácziói ékesí­tenek. Hű tükre tehát ez az album a mai magyar köl­tészetnek és festőművészetnek egyaránt. Az antológia jeles összeválasztása Radó Antal szerkesztő kiváló Ízlését dicséri. Három csoportra oszlik a könyv tartalma: I. Sze­relmi költemények. II. Vallásos, hazafias és egyéb tárgyú költemények. III. Elbeszélő költemények. Megtalálja az albumban mindenki a maga kedvencz poétáját. A gyö­nyörű díszmunka ára 20 korona. Az ősmagyarok nyomai. Történetünk néhány rejtélyének magyarázata. Irta Halis István. E czím alatt egy kis könyv jelent meg, mely a magyar történetkutatásban teljes új csapáson jár és a mely tör­ténetünk nagy kérdéseit minden eddigitől elütő eredeti módon igyekszik megmagyarázni. Oly sok­félét foglal magában e kicsi munka, hogy tartalmát alig lehetne fölsorolni, Magya­rázza agilas és karkhas méltóságok neveit és ezek eredetét a Tigris és Eufrat közt lakott ősnépektől származtatja. Az Atilla kincsedényein levő runajegyeket ősmagyar Írásnak tartja. Az ősmagyarok nyomait megtalálja már a legrégibb időben, a ba­biloni legújabb ásatások folytán napfényre hozott emlékeken. Bemutatja, hogy a ma­gyar ősirás ugyanazonos a Babilonban lakott Ákád és Szumir néven nevezett leg­­régiebb népnek Írásjegyeivel. Védelmére kel a hitelességüktől részben megfosztott magyar krónikáknak és igazolja, hogy például az Evilat földjének nevezett első haza neve megtalálható a Szumir nyelvben s hogy Anonimus abbeli állítását, mikép a magyarok ősei már Cirussal is harczol­­tak, megerősíti a Babilonban talált ékira­tok tartalma. A roppant horderővel biró kérdések megvilágositásához számos ké­pet alkalmazott az iró s az illusztrácziók még érdekesebbé teszik a könyvet, mely Nagykanizsán a szerző kiadásában jelent meg s dr. Jankovich László grófnak van ajánlva. Ara? Díváid Kornél, ki művészet­történeti kutatásaival már évek óta hír­névre tett szert, újabban beható kutatá­sok nyomán megírta a Sárospataki vár történetét. Figyelemre méltó buzgalommal gyűjtötte egybe a várra vonatkozó összes adatokat. Szépen és érdekfeszitően írja le azt a nagy szerepet, melyet ez a vár a magyar történelem egyes kimagasló ese­ményei alkalmával játszott. Pontosan összeállítja a vár minden eddigi tulaj­donosának életrajzát és befejezésül igen dicsérőleg emlékezik meg Windisch-Graetz Lajos herczeg lovassági tábornokról, a vár jelenlegi tulajdonosáról, a ki hűen meg­óvja az idők viharai ellen ezt a történelmi műbecscsel biró sárospataki várat. Divald Kornél részletesen ismerteti a vár egész berendezését és gondos szövegirását szem­léltető rajzokkal illusztrálja, A mű ára 3 korona. Megrendelhető a szerzőnél : Budapest, Üllői-út 21. szám. E heti szá­munkban közlünk néhány képet ebből a szép és értékes munkából, a melyek több érdekes részletét mutatják be a sáros­pataki várnak. Uj magyar Ilias. A Remekírók Képes Könyvtára most teszi közzé Kemenes (Kempf) József­nek Ilias-forditását, hosszú idő után az első teljes, alakhű magyar Homerost. Az »Ilias« a remekírók szép dísz­kötésében 5 koronába kerül azok számára, a kik az egész gyűjteményt megrendelik, mások 6 koronáért kap­hatják meg. Berzsenyi Dániel. A Lampel Wodianer­féle Remekírók Képes Könyvtára ez idei sorozatában helyet foglal a legnagyobb magyar ódaköltő is, a kinek kiadását Bánóczy József rendezte, egészen új szempontok szerint és a kinek életrajzai Váczy János irta meg, az akadémiától a Lévay-díjjal jutalmazott Berzsenyi-mono­­grafia szerzője. A Remekírók Képes Könyvtára aláíró e kötetet is 5 koronáért, mások 6 koronáért kaphatják. Magyar Sakkszemle (Billard és kártya) czímen új szaklap indult meg. A lap főszerkesztője Maróczy Géza, felelős szerkesztője Szemere Imre. Az első szám ügyes egybeállítása bizonyságát adja annak, hogy a lap szakavatott kezek munkáját fogja a közön­ségnek bemutatni. Szomaházy István szellemes élőbeszéd­ben érdekesen fejtegeti a különbséget a játszó és a játékos között. Helyesen mondja, hogy mértéktudó ember, a ki lelki erejét a játék vidám szórakozásával nyitja meg, okosan és czélszerűen cselekszik. Külön rovat tárgyalja a mesterjátszmákat. Majd egy szellemes kis vígjátékot közöl, melyben sakkfigurák szerepelnek. Sakkhirek és sakkfeladványok fejezik be az érdekes rovatokat. Külön helyen foglalkozik a lap a billardjátékkal és egész külön fejezetben közöl kártya-reminiszczencziákat. A Magyar Sakkszemle hetenkint jelenik meg, ára egy évre 8 korona. Megrendelhető Andrássy-út 97. sz. Hevesi József. Ősz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék