Ország-Világ, 1908 (29. évfolyam, 27-52. szám)

1908-07-05 / 27. szám

XXIX. évfolyam. Budapest, 1908. július 5. 27. szám. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V. KER., HOLD-UTCA 7. SZ. Kiadja az Országos Irodalmi Részvénytársaság. SZERKESZTIK: ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre .. .. 16 kor. Negyedévre .. .. Fél évre ........... 8 kor. Egyes szám .. .. Díszpéldány egész évre 50 korona. 4 kor 40 fill. Dr. VÁRADI ANTAL Dr. FALK ZSIGMOND — Regény. — 1894-ben a szokottnál is élénkebb volt a szezon a Riviérán. Az ott látható sok feltűnő alak közül különösen a »la beli baronesse«, a szőke K. bárónő és »the beautiful Joness«, R. Rachel, a vöröshajú leány vonták magukra szépségükkel és graciózitásukkal a közfigyelmet. A két leány mindenütt találkozott, de nem érintkeztek, legfeljebb lopva néztek egymásra, tudva, hogy ők ketten az idény legragyogóbb csillagai. Természetes, hogy körülrajongták őket, de mindketten oly hidegek és kimértek voltak, hogy végre senki sem molesztálta őket. Előttem érthetetlen volt a két feltűnő szépségű nő közönye s érdeklődtem irántuk, de vajmi keveset tudtam meg róluk. 1903-ban, midőn a szép bárónőt ismét viszontláttam egy gyönyörű kis baba társa­ságában és a szerencsés véletlen folytán megismerkedhettünk, többet tudtam meg tőle, mint amennyit reméltem. Történetük oly érdekes, hogy két külön kis elbeszélés keretében fogom azt elmon­dani. Lehet, hogy akad valaki a t. olvasók közül, aki 1894-ben ott volt velem együtt a Riviérán, s ha visszaemlékezik, az ál­nevek dacára is megismeri őket. Malvin bárónő, I. A marthegyi grófi kas­télyt a többszörös milliomos Roth Izsák bécsi bankár vette meg, a tönk szélén állott grófi családtól. A modern ízlés és fényűzésnek telje­sen megfelelően átalakíttatta, hogy ott tölthesse a nyarat családjával, visszavonulva a világtól s csakis tőszom­szédja, a nemesi családból KEI HŰ. Irta SYRIU5. származott Hunfalvy Tamással és fiával, Aladárral érintkezett. Este van, a kastély balszárnyának abla­kai sötéten állanak. A dolgozószobában lehorgasztott fővel jár alá és fel a sokaktól irigyelt tulajdonos, Roth Izsák. Az öreg milliomosnak úgy látszik bánata van, mert kezével egy áruló könnycseppet törül le ráncoktól barázdált arcáról. Mély sóhaj száll fel kebléből, végre kitör belőle az indulat: — Te adtál nekem mindent, Jehovah! Van tekintélyem, többszörös milliomos va­gyok és irigyelnek az emberek, csak gyer­mekeimtől fosztasz meg engem! Mit ér mindez, ha ők nem egyek velem és el akarják hagyni atyáik Istenét, a keresz­tények Krisztusáért. Fiam és lányom meg­vetik a saját vallásukat s nyiltan a sze­membe mondják, hogy amint tehetik, áttér­nek a római katholikus hitre! Az én gyer­mekeim kicsinyük az atyjuk vallását, — nevetett keserűen. — Nem és ezerszer nem! Ennek nem szabad megtörténnie, küzdeni fogok ellene. Aki időt nyer, az mindent nyer. Légy segít­ségemre Jehovah, te Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! A szolga nesztelenül lépett be, hogy felgyújtsa a vil­lanyt, lopva egy tekintetet vetett gazdájára, s dolgát végezve távozni készült. — András! Itthon van a fiam ? — kérdezte tőle az öreg. — Nincs itthon kérem, kikocsizott. — Ha hazajött, mondja meg neki, azonnal beszélni óhajtok vele. — Igenis értem, — s a szolga hajlongva távozott. Az öreg úr egy tágas karos­székbe roskadt inkább, mint ült s fejét kezébe rejtve keser­gett. Gyorsan közeledő léptek Fára rajzolta és metszette BARANYOVITS JÁNOS. Fára rajzolta és metszette BARANYOVITS JÁNOS: Az Iparművészeti Iskola fametsző-szakosztályának munkái.

Next