Ország-Világ, 1927 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-02 / 1-2. szám

O Budapest, 1927. január 1. és­ 9. ^ h^&st.ám RSZ^LAO _______________________­^gteKEPES HETILAPMtes­_______________________ Szerkesztőség: Budapest, VI., Horn Ede­ utca 18., földszint­­. Kiadóhivatal címe: Budapest, V. kerület, Hold-utca 7. szám. Kiadótulajdonos: a „Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság". Egyes szám ára 40 fillér = 5,000 korona. FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. FALK ZSIGMOND Előfizetési ár: Egész évre 10 pengő = 125,000 korona. Fél évre 5 pengő = 62,500 korona. Negyed évre 3 pengő == 37,500 korona. Egyes szám ára 40 fillér = 5,000 korona. — Külföldi előfizeté­sekhez a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó. A munka diadala: A háborús években és az utánuk követ­kező felfordulásban végtelenül kevesen tö­rődtek a munkával. Könnyű megélhetés, gyors érvényesülés és még gyorsabb meg­gazdagodás mutatkozott sokaknak és szinte nevetségessé váltak azok, akik éjt nap­pallá téve, becsületes dolgozással, nemes munkával törekedtek hazájuknak szolgá­latára lenni. Meg kellett jönnie az őrült far­sang szomorú böjtjének. És ma már, hála az idők változásának, mindinkább háttérbe szorulnak a könnyed értékek és diadalma­san felvonulnak a munka lánglelkű bajno­kai. Közel másfél évtized után megvirradt a becsületesen dolgozók hajnala és ma a régi jó idők szelleme kezd mindinkább tért foglalni. Meglátjuk és megbecsüljük újra a munka embereit és őket iparkodunk a ve­zető polcokra emelni. A munka diadala dr. Dencz Ákos nemes, a munkától megihletett pályafutása. Megtalálta a módját annak, mikép lehet ember­társainak segítségére, mint fordíthatja hasznukra sokoldalú ismereteit és milyen formában siethet a köznek tá­mogatására tudásának gazdag tár­házával. És örvendetes esemény, hogy meg­látták, megértékelték, kellő helyre jut­tatták dr. Döncz Ákos kiemelkedő személyét. Bejutott a képviselőházba, ahol bizonyára igen sokszor fogjuk nyílt eszű és alapos készültséget mu­tató felszólalásait élvezhetni és életre­való indítványainak örvendhetni. A most lezajlott országgyűlési képviselőválasztásokon elveszítettük ugyan a régi parlamentnek több ér­demes és értékes tagját, de szeren­csére a bekerült új emberek sorában is találunk olyan kiválóságokat, akik­nek parlamenti munkájától sokat vár­hat az ország. Ezek sorában is előkelő hely illeti a tolnatamásii választókerület újonnan megválasztott egységespárti képvise­lőjét, dr. Dencz Ákos miniszteri ta­nácsost, a M. kir. Postatakarékpénztár helyettes vezérigazgatóját. Dencz Ákos új ember a politika terén, de régi, ki­próbált, nagyhírű munkása a magyar közgazdasági életnek. Dencz Ákos, aki ezidén töltötte be 50-ik életévét, ősnemes székely család gyermeke. Édesanyját, aki vasúti állo­másfőnök volt, korán elvesztette s édesanyja másodszor is férjhez ment Damokos Árpádhoz, aki a dunántúli Tamási községben 36 esztendőn át postamesterkedett, így került a kis székely fiú is Dunántúlra s a gyer­mekévek mély benyomásai s feled­hetetlen emlékei örökre odaláncolták ■őt ahhoz a Tamási községhez és kör­nyékéhez, amely most visszakövetelte őt magának s reá bízta képviselői mandá­tumát. Középiskoláit a kiskunhalasi évszázados református gimnáziumban végezte kiváló eredménnyel. A M. kir. Postatakarékpénz­tár szolgálatába 1893-ban lépett, mint napi­díjas s egyetemi tanulmányait már hivatali szolgálatának ellátása mellett végezte el. A hivatali ranglétrán gyorsan emelkedett, ami természetes is volt, mert mint ifjú ki­tűnt már kiváló képességeivel, törhetetlen szorgalmával és elsőrangú szervező tehet­ségével. A háború a Postatakarékpénztárt is fokozott követelmények elé állította s hogy ez az intézet e feladatait is oly szép eredménnyel tudta ellátni, abban nagy része volt a kitűnő tisztikarnak és az élén lel­kesen vezető Dencz Ákosnak. Nagyobb szabású irányító munkakört dr. Gerlóczy Gyula, a M. kir. Postatakarék­pénztár kormánybiztosa oldalán kap, a forradalom és kommün romjainak eltaka­rításában és az ekkor meginduló külön­böző nagyarányú szervező munkálatokban Dencz Ákosnak oroszlánrésze van. Rövi­desen a kormánybiztos helyettese lesz, végül 1922-ben az államfő miniszteri taná­csossá és a M. kir. Postatakarékpénztár helyettes vezérigazgatójává nevezi ki. Ebben a magas állásában végre képességeinek megfelelő hatáskört kap. Irányító munkája meg is látszik a Postatakarékpénztár utolsó éveinek történetén, az az általános elisme­rés, amellyel az ország a Postatakarék­pénztárnak az úgynevezett szanálás terén kifejtett működését fogadta, nagy részben Dencz Ákos érdeme. Hivatali pályája mellett az irodalom te­rén is elismerésreméltó eredménnyel mű­ködött, a különböző szaklapokban, újsá­gokban és évkönyvekben megjelent renge­teg közgazdasági és pénzügyi problémák­­kal­ foglalkozó cikkein kívül társszerkesztője volt a 3 kötetes Közgazdasági Tör­vénytárnak és éppen ez idén jelent meg már második kiadásban a közel 300 oldalas A postatakarékpénztári szol­gálat vezérfonala című munkája, amely a szakkörök osztatlan elismerésén kívül a külföldi hasonló intézmények­nél is rendkívül meleg fogadtatásra talált, mint a maga nemében parafia, úttörő szakmunka. Irodalmi határaihoz hozzáfűzheti a kitűnő tanár sikereit, a postatisztképző tanfolyamon rendes tanár s keze alól a fiatal postásgeneráció számos tagja került ki, akik szétviszik magukkal az ország minden tájára a bölcs tanítómestertől tanult komoly közgaz­dasági és pénzügyi ismereteket. Nagy­szerű szónok, aki a parlament pad­jaiban nagyon hamar le fogja aratni az első tapsokat. Társadalmi tisztségeinek se szeri se száma. Alelnöke a Balatonalmádi fürdő- és építő r.-f.-nak, a Farkasrét— Mártonhegy—Németvölgy és vidéke egyesületének stb. stb., de egyéni sze­­retetreméltóságáért a társadalmi körök elismerésén túl kortársai is annyira becsülik, hogy éppen ez évben, szü­letésének 50-ik évfordulóján, nevére 30 milliós alapítványt tettek. Beutazta a külföldet s értékes ta­pasztalatait úgy gyakorlati működése terén, mint irodalmi munkáiban ered­ményesen használta fel. 1. Ennek a fényes közhivatali és köz­életi szereplésnek nem maradhatott el a legfelsőbb helyről jövő ismételt mél­tatása sem. A háború alatt végzett kitűnő szolgálatainak elismeréséül Őfelsége a koronás aranyérdemke­­reszttel a vitézségi érem szalagján, a II. o. polgári hadiérdemkereszttel, ez év nyarán pedig a kormányzó legfelsőbb elismerésével adózott érdemeinek. Dr. DENCZ­ ÁKOS miniszteri tanácsos, a M kir. Postatakarékpénztár helyettes vezérigazgatója, a tolnatamási-i választókerület újonnan megválasztott egységespárti képviselője. A r\/*\ ‘ r

Next