Ország-Világ, 1938 (59. évfolyam, 1-39. szám)

1938-01-05 / 1. szám

59. évfolyam, 1. szám. Ara 10­­*B*r Budapest, 1*3* január 5 MEGJELENIK .ifffe. JBM1 H­IBM ■■■BHlflBI flH áflH SZERKESZTŐSÉG HETENKÉNT OPgf Vli ‘fjE3 gPJg ngf ~M~ Tf Tg THI ÉS KIADÓHIVATAL Előfizetési dij Ilii B Bk | If I I Bk ■ BUDAPEST, Vili., egy évre P14._ g| Q BUlli S BWL fl M OB H ■ ■ BW ■ JÓZSEF-UCCA 12 P40— Köztisztviso- BB SS BHP' BH ^^^B Postatoka lők­nek­ P 10— SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE: BOTFAI HŰVÖS IVÁN számlaszám 3é60. Cherin Ferenc és a pápaszemtokok Miért hosszabbította meg a Beszkárt a nem szakember Márkus Jenő szerződését ? Az állam vegye vissza az Ihásznak adott milliókat Síolyas panaszok a UJUfc miatt A belügyminiszter - a játék­klubok, a 16- os ügetőverseny játék Irodák A kipusztult játékklubok helyeit a bonk makerek irodái foglalták el. Még Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter rendeletére nap-nap után razziázták le a különféle elő­kelő személyiségek elnöklete alatt álló já­tékklubokat és szerencsére olyan eredmény­nyel, hogy egymás után szűntek meg és csuktak be azok az egyesületek, melyekben k­is emberek, kis­iparosok és kereskedők, nem is beszélve nagyobb keresettel bíró pol­gárokról, egész heti keresetüket vesz­tették el. (Volt olyan klub is,­­melynek elnö­ke például nem engedte meg, hogy kis jöve­delmű emberek, kik keservesen keresték meg családjaik számára a megélhetést, a kártya­­szobába menjenek, de ilyen csodabogár elnök talán csak egy esetben akadt.) Azt kellett­ volna hinni, hogy most már más világ lesz Budapesten és a játékkaszinók megszűnvén, a hazárdjáték, a kis emberek kizsákmányo­lása meg fog szűnni. De nem ez történt. A játékra hajlamos egyének átterelődtek a különféle ló- és üge­­tőverseny bookmaker-játékirodákba, sőt a vi­déken mindenütt fiókirodákat nyitottak, melyek sürgönyileg intézik az egyes foga­dásokat és a játékkaszinók szerepét ,azok­­fokozottabb mértékben vették át és éppen olyan eszközökkel csábítják a játékszenve­déllyel bíró embereket a játékra, mint ami­lyenekkel egyes játékklubok tették és sajno, az a helyzet, mintha a klubbokat a ver­senyirodák miatt kellett vonta kiirtani. — Kérdezzük, hol van az illetékes miniszter, akinek feladata volna azt a munkát tovább folytatni, melyet a volt belügyminiszter kez­dett el? Miért tűri el pl. a rendőrség, ha nem tűrte a játékklubból üzelmeit, hogy nap-nap után, té­len-nyáron, az emberek ez­rei veszítsék el tétjeiket a bookmakernél, még akkor is, ha józan papírforma szerint biztosan elvárhatják a lovak győzelmét. Legutóbbi cikkeink egyikében azt köve­teltük, hogy a bookmekerek város­i irodái­­ban létesítsenek totalizator fülkéket, azt mondottuk első­sorban hogy nem szabad a bukmékerekkel az előkelő futtató egyesüle­teknek többe szerződniük, de legfőképpen összeférhetetlennek tartjuk, ha az előkelő egyesületek hivatalos vezetői hitelviszony­ban lehetnek a bookmakerekkel. A játékklubbok helyét, mint mondottuk, a bookm­akerek foglalták el, mert ma csak a ló és ügető versenyen lehet játszani. Saj­na a rendszertelen, nem megfelelően ellen­őrzött játék nagyban folyik a bookmakerek­­nél, akiknél még csak tagsági igazolványt sem kell senkinek felmutatnia, hogy pénzét elveszítse, mint a múltban a játékszenve­délyt­ kihasználó klubbokban. Egészen hang­súlyozottan felhívjuk az elmondottakra a miniszterelnök figyelmét, mert a földműve­­lésügyi minisztériumból kell annak a tisztí­tó folyamatnak kiindulnia, mely visszaadja a lótenyésztést eredeti rendeltetésének, ki­irtja a játéknak ezt a ma digó rendszerét és rendet teremt az elburjánzott futtatási já­­tékterületen. Razziákat kérünk a fogadóiro­dákban, a razziák szigorú ellenőrzését és azok eredményeiés a szigorú intézkedések megtételét. Ha felszólamlásunk nem fog eredmény­­nyé járni, be kell következnie a magyar ló­­tenyésztés csődjének. A mi gyönge ideg­­rendszerű közönségünket figyelmeztetni kell, gyámkodni kell felette és igazán nem volna helyes, ha egyesek arra az álláspontra he­lyezkednének, hogy hulljon a férgese, pusz­tuljon, aki nem tud magán uralkodni. Összefoglalva: Minden versenyfogalási irodát, éppen úgy, mint a játékklubokkal tették, be kell tiltani, a Lovaregylet és Ügetőegylet játékrendszerét meg kell refor­málni, szigorú állami felügyelet alá kell he­lyezni a ló és ü­getőversenyek tisztaságát, át­látszóan, mindenki által ell­őrizhetőleg, feltétlenül­­biztosítani kell. A Bazilika főlépcsőjén kell az eucharisztikus kongresszus tar­tama alatt Az ember tragédiáját több nyelven előadni Már egy éve megírtuk, hogy Az ember tragédiáját szabadtéri színpadon és pedig a Bazilika főlépcsőjén kellene előadni. Azóta igen lényeges körülmény tette gondolatun­kat még aktuálisabbá. Ugyanis a Bazilika főhomlokzata előtt a Zrínyi utca felé eső részen lebontásra kerültek azok az épületek, melyek miatt a Bazilika gyönyörű homlok­zata nem tudott a néző előtt kellőképpen ki­bontakozni. Ezek a lebontott épületek he­lyén most gyönyörű térség alakult ki, mé­lyen, ha a Bazilika lépcsője színpadnak használtatnék fel, nagyszerűen volna az né­zőtérnek esetről-esetre felhasználható. Az eucharisztikus kongresszus idején legalább angol francia és olasz nyelven kel­lene elő­adatni Madách nagyszerű művét és célszerű volna,­­ha az illetékesek különösen Márkus László és Németh Antal a Nemzeti színház igazgatója már most foglalkoznának ezzel a kérdéssel, hogy idejében elkészülhes­senek a rendezéssel. FOL­YÓS­Í­T­­­K.

Next