Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1932-1933 (66. évfolyam, 1-12. szám)

1932-11-01 / 3. szám

70 Jegyzőkönyvek. 1. Az igazgatósági és választmányi ülés jegyzőkönyve. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület igazgatóságának és választ­mányának 1932 október hó 22-én Debrecenben tartott közgyűlést megelőző ülése. Madai Gyula elnöklésével jelen voltak : Bernolák Kálmán, Szőts Gyula, Édes Jenő, Németh József, vitéz Eszter­доту Ferenc, Marczell Ágoston, Sajó Sándor, Ady Lajos, vitéz Bessenyey Lajos, Czinyery Barna, Dávid István (Szeged), Demeter István (Debrecen), Elekes István, Fodor János dr. (Kecskemét), Gajda Béla, Gaál László dr. (Karcag), Horvay Róbert dr. (Debrecen), Halász Viktor (Szombathely), Hettesheimer Ernő (Debrecen), Jakus István (Debrecen), Kósch János, Marczinkó Ferenc dr., Majoros Béla (Debrecen), Mezey Sándor dr. (Mezőtúr), Országh József (Miskolc), Péter Pál (Miskolc), Bórák Imre dr. (Cegléd), Szeremley Pál, Telkes Sándor, Vargha György dr., Wollek Géza, Weiszer Gyula (Nyír­egyháza), Zwick Vilmos (Nyíregyháza). — A jegyzőkönyvet Marczell Ágoston írja. Madai Gyula üdvözölvén a megjelenteket, külön elismerést fejezvén ki a távolabbról eljött kartársaknak, az ülést megnyitja. Az idő előre­haladottságára való tekintettel felkéri a főtitkárt, hogy tegye meg, olvassa fel jelentését. A főtitkár jelentése során közli, hogy távolmaradását kimentette : Schmiedt Alajos, Nagy Pál, Bászel Ernő, Pósch Károly és Hlavathy Imre. Előadja szíves tudomásul vétel végett, hogy a vezetőség utolsó választ­mányi ülésünk, valamint az áprilisban megtartott rendkívüli közgyűlés összes határozatait végrehajtotta. Időközben több egyesület ülésein és néhány iskola jubiláns ünnepségén képviseltette az egyesületet. Az igazgatóság f. évi június 10-én tartott ülésén foglalkozott az úgy­nevezett rostavizsga és a szünidő meghosszabbításának a kérdésével, de akkor mindkettő aktualitását veszítvén, határozatot nem hozott. Végül tisztelettel bejelenti, hogy az ügyosztályi főnökváltozás követ­keztében tisztelegtünk Wajdinger Gyula Öméltóságánál, valamint elbúcsúztunk Rácz Kálmán Öméltóságától s ennél a két aktusnál csat­lakoztak hozzánk a testvéregyesületek képviselői is. Az évi közgyűlés előkészítése szabályszerűen és rendben megtörtént. Az intézeteknek valamint a vezetőségi és választmányi tagoknak idejében elküldötte a meghívókat; a régi szokáshoz híven meghívót kaptak továbbá a val­lás- és közoktatásügyi minisztérium, az országos kultúrintézmények, a debreceni hatóságok és intézmények, végül a testvéregyesületek és a tanítórendek. Debrecenben külön rendezőbizottság, vitéz Bessenyei Lajossal és Majoros Bélával az élen, intézte nagy körültekintéssel az előkészületeket, úgy, hogy a közgyűlés sikere biztosítottnak tekinthető. — Tudomásul szolgál. Az egyesületből való kilépésüket a következők jelentették : Szeg­­szárdy József dr. (Szeged, ig.) Kaszás József, Korányi Aladár, Magyar László, Mészáros Mihály (Nyíregyháza, k. kath. g.), Nesse Alajos ig. (Miskolc), Hudyma Emil, Honfi Jenő dr., Müller Kálmán, Reichl Sán­dor, Schwarcz-Eggenhoffer Artur, Schinner Lajos dr., Sárosi Ödön, Majtényi Elemér, Radványi Kálmán dr., (Budapest, érseki rg.), Farkas Lajos (nyug. tanár, Hódmezővásárhely), Kássa Gábor (Győr, r.), Magyar Sámuel rg. tanár (Budapest), Petrován Oszkár, Szalay Gyula (Buda­

Next