Az OKT nyomtatványai 1896-1901 - Az Országos Közoktatási Tanács nyomtatványai (Budapest, 1901)

Az Országos Közoktatási Tanács

1. Balogh Péter, 2. Bartonieh Géza, 3. Dr. Bánóczi József, 4. Bogyó Samu, 5. Capesius József, 6. Dr. Cherven Flóris, 7. Dezső Lajos, 8. Dóczy Imre, 9. Dr. Dollinger Gyula, 10. Fenyvessy Ferenc­, 11. Fölser István, 12. Dr. Fröhlich Izidor, 13. Dr. Gyu­lay Béla, 14. Gyertyánffy István, 13. György Aladár, 16. Hegedűs Károly, 17. Ilosvay Lajos, 18. Inczédy Dénes, 19. Kapy Gyula, 20. Schulek Frigyes, 21. Dr. Kiss Áron, 22. Komlóssy Ferenc­, 23. Kovács János, 24. Lánczy Gyula, 2­5. Lád Károly, 26. Lipthay Sándor, 27. Dr. Nagy Ernő, 28. Névy László, 29. Novák Lajos, 30. Or­bók Mór, tagok: főgymn. tanár, Budapest, II. ker. kir. kath. főgymn. Eötvös-collegiumi igazg., Budapest, IX., Csillag-u. 8. izr. tanítóképző-int. igazg.,Bpest, VII., Nefelejts-u. felső keresk. isk. tanár, Budapest, VI., Epreskert-u. 22. ág. ev. tanítóképző-intézeti igazgató, N.-Szeben. áll. főgymn. igazgató, Budapest, VII., Barcsay­ u. 5. áll. tanítóképző-intézeti igazgató, Sárospatak, ev. ref. collégiumi igazgató, Debreczen. tud. egyet. ny. r. tan., Budapest, VII., Kerepesi­ út 52. orszgy. képviselő, Budapest, IV., Nemzeti szálloda, műegyet. ny. r. tanár, Bpest, VIII., Múzeum-körút, műegyetem, tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest, VI., Eötvös­ u. 26. székesfővárosi polg. leányiskolai igazgató, Budapest, V., Váczi-körút 58. áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti igazgató, Budapest, 1., Győri­ út 9. orsz. statiszt. hivatali beltag, Budapest, középiparisk. és technolog. múzeumi igazgató, Bpest, VIII., népszinház-u. 8. műegyet. ny. r. tanár, Budapest, VIII., Sándor-u. 2. zircz-cziszterczi áldozár, főgymn. igazgató, Pécs, ág. ev. tanítóképző-intézeti igazgató, Sopron, orsz. mintarajzisk. tanár, műépítész, Budapest, VI., Andrássy-út 71. áll. polg. isk. tanítóképző-int. igazgató, Budapest, II., Mészáros-u. 12. kanonok, orsz. képviselő, Budapest, V., Bátori-u. 17. áll. polg. isk. tanítóképzö-int. rendes tanár, Budapest, 1., Német-völgy, Hantos-út. tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest, VI., Bajza-u. 4. székesfővárosi polg. iskolai igazgató, Budapest, VII., Kazinczy- és Dohány-u. sarkán. műegyet. ny. r. tanár, Budapest, VIII., Újvásártér 9. jogakadémiai tanár, Nagyvárad. felső keresk. isk. igazg., Bpest, V., Alkotmány-u. 11. áldozát-hittanár, Budapest, Vill., Szentkirályi-u. 22. áll. tanítóképző-int. igazgató, Kolozsvár.

Next