Az OKT nyomtatványai 1896-1901 - Az Országos Közoktatási Tanács nyomtatványai (Budapest, 1901)

Az Országos Közoktatási Tanács

31. Pál István, 32. Pásthy Károly, 3­3. Papp Géza, 34. Paszlavszky József, 3­5. Péterfy Sándor, 36. Popovics István, 37. Rombauer Emil, 38. Schmidt Ágoston, 39. Svarcz Gyula, 40. Dr. Simonyi Zsigmond, 41. Szetvn­er Lajos, 42. Stőhr Antal, 43. Dr. Szamosi János, 44. Szász Károly, 45. Téglás Gábor, 46. Gr. Teleki Sándor, 47. Dr. Vécsey Tamás, 48. Zichy Antal, 49. Zoltvány Irén, erdélyi r. kath. statusi előadó-kanonok, Kolozsvár, elemi és polg. isk. igazgató, Kecskemét, orsz. képviselő, Budapest, IV., Szép­ u. 5. áll. főreálisk. igazgató, Budapest, II., Batthányi-u. 8. nyug. áll. polg. iskolai képzőintézeti tanár, Budapest, VII., Óvoda-u. 4. a Thökölyanum igazgatója, Bpest, IV., Zöldfa-u. 25. főigazgató, áll. főreálisk. igazgató, Brassó, kegyesr. főgymn. r. tanár, Bpest, IV., Városház-tér 4. tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest, IV., Molnár­ u. 26. tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest, VII., Erzsébet-körút 9. székesfővárosi elemi isk. igazg., Budapest, VI.,Sziv-u. premontrei kanonokrendi áldozát, főgymn. igazgató, Kassa. tud. egyet. ny. r. tanár, Kolozsvár. ev. ref. püspök, Budapest, IX., Kálvin-tér 7. áll. főreálisk. igazgató, Déva. orsz. képviselő, Budapest, VIII. Muzeum-körút 31. tud. egyet. ny. r. tanár, Budapest, VIII., Muzeum-u. 3. főrendiházi tag, Budapest, VII., Wesselényi-u. 68. szt.-benedeki. áldozár, főgymn. tanár, Pannonhalma. A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTERTŐL KIRENDELT tisztviselők: 1. Zsilinszky Mihály, államtitkár. 2. Dr. Axaméthy Lajos, miniszteri tanácsos. 3. Dr. Benei Ödön, miniszteri osztály­ tanácsos. 4. Dr. Erődi Béla, székesfővárosi kir. főigazgató. 5. Dr. Fináczy Ernő, közp. szóig, beoszt, főgymn. igazgató. 6. Halász Ferenci, miniszteri osztály-tanácsos. 7. Dr. Hóman Ottó, miniszteri tanácsos. 8. Dr. Kacskovics Mihály, miniszteri titkár. 9. Dr. Molnár Viktor, miniszteri osztály-tanácsos. 10. Dr. Morlin Emil, miniszteri osztálytanácsos. 11. Dr. Neményi Imre, közp. szóig, beoszt. kir. tanfelügyelő. 12. Dr. Verédy Károly, székesfőv. kir. tanfelügyelő.

Next