Az OKT nyomtatványai 1909-1911 - Az Országos Közoktatási Tanács nyomtatványai (Budapest, 1911)

Szakbizottsági jelentés a szabadoktatás országos szervezetéről

Az Ötsz­ Közoktatási Tanács nyomtatványai 1909. I. szám. -------- . ' ' ; - SZAKBIZOTTSÁGI JELENTÉS A SZABAD OKTATÁS ORSZÁGOS SZERVEZETÉRŐL. Az Országos Közoktatási Tanács állandó bizottsága 1907 június 4-én tar­tott ülésében a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a szabadoktatás szervezésére vonatkozó 42.429 1907. V. 13. számú rendeletével kapcsolatban szakbizottságot küldött ki, amely alulírottnak elnöklete alatt eredetileg a következő tagokból állott: Az állandó bizottság részéről: Alexander Bernát, Beöthy Zsolt és Hegedűs István előadó tanácsosokból; a kiküldött miniszteri tisztviselők közül: Erődi Béla kir. tankerületi főigazgatóból; a tanács külső tagjai közül: Weszely Ödön közs. főreáliskolai igazgatóból, továbbá, mint meg­hívott szakértőkből: Klupáthy Jenő egyet, nyilv. r. tanárból és özv. Nendtwich Gusztávnéból. Az előadói tisztre az elnök Jancsó Benedek előadó tanácsost kérte fel. . A szakbizottság 1908 november hó 10-én tartott ülésében, tekintetbe véve mindazt, mi a 42.429/1907. V. 13. számú miniszteri rendeletben, a szakbizott­ság előadójának a szabadoktatás szervezése tárgyában szerkesztett Emlékiratában foglaltatik, továbbá azokat az elveket, eszméket és gondolatokat, amelyek azon a szaktanácskozáson vetődtek fel és öltöttek határozottabb alakot, amelyet az Országos Közoktatási Tanácsnak a magyar közművelődésügy kitűnő munkásaival és szakértőivel kibővített állandó bizottsága 1908. év október havának 14-én és 15-én a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr­­ nagyméltóságának elnöklete alatt tartott, a szabadoktatás szervezetének összes anyagát a további munkálatok megkönnyítése kedvéért a következő szempontok szerint csoportosította: 1. Ami az országos szervezés kérdését illeti, meghatározandó, hogy a szabad­oktatás vezetésében mennyiben lehet része az államnak és a társadalomnak? Szükséges-e, kívánatos-e a középponti vezetés ? És ha igen ? — milyen alakban 3­­0218

Next