Az OKT nyomtatványai 1917-1918 - Az Országos Közoktatási Tanács nyomtatványai (Budapest, 1918)

A polgári fiúiskolák tanterve. Az albizottságok javaslatai

b) Egyszerű mondat és a mondatrészek; fő- és mellékmondat megkülön­böztetése. A szófajok felismerése. A mondatelemzéssel kapcsolatban az alaktani jelenségek. A helyes kiejtés és a helyesírás tanításával kapcsolatban a legfonto­sabb hangtani jelenségek. c) Kéthetenként egy iskolai írásbeli dolgozat a helyesírás, a helyes nyelv­­használat és a fogalmazás gyakorlására. II. osztály. 4 óra. a) Költői és prózai olvasmányok. Különösen:­ elbeszélések a népmonda, a magyar történeti monda és legenda, továbbá elbeszélések a magyar és az ókori történet köréből; rajzok a magyar földről és a magyar nép életéből. Az olvasmányok közt Vörösmarty, Garay, Tompa, Petőfi és Arany költe­ményei (pl. Vörösmarty: A szegény asszony könyve, A búvár Kund, Salamon ; Garay: A hű jobbágy, Kont, Az obsitos; Tompa: Tavasszal, Kenyérkő, Galam­boskő, A vámosújfalusi jegyző; Petőfi: A puszta télen, A téli esték, Az alföld, A Tisza, Honfidal, Arany: Szent László füve, Szent László, Az ó-torony, Családi kör), továbbá elbeszélések, rajzok és leírások Jókaitól (különösen részletek «A ma­gyar nemzet történeté»-ből), Mikszáthtól, Gárdonyitól és Herman Ottótól. Értelmes és kellően hangoztatott olvasás; az olvasmányok tartalmának el­mondása ; költemények könyv nélkül. b) Összetett mondatok elemzése. A szófajok tüzetes tárgyalása. Szórend. Etimológiai szócsoportok gyűjtése; a szóképzés. Szinonim szók. — A magyar nyelvtan összefoglaló áttekintése. c) Kéthetenként egy iskolai írásbeli dolgozat a helyesírás, a helyes nyelv­­használat és a fogalmazás gyakorlására. III. osztály. 4 óra. a) Költői olvasmány. Arany Toldija. A hazafias és vallásos líra köréből Kölcsey (Himnusz), Vörösmarty (Szózat), Petőfi, Tompa, Arany, Gyulai és Lévay költeményei. Tanítómesék (pl. Péczeli, Fáy és Greguss meséi). Költemények, illetőleg részletek a költői olvasmányból könyv nélkül. Prónai olvasmány. Elbeszélések (pl. Jókai: Melyiket a kilencz közül?); kisebb élet- és jellemrajzok (pl. Gyulai: Vörösmarty szülei); leírások (pl. Jókai: Magyar­hon szépségeiből; leíró részletek regényeiből. Baksay: Néprajzi dolgozataiból). b) Stilisztikai és verstani tanulságok levonása és összefoglalása. c) Kéthetenként egy iskolai írásbeli dolgozat a fogalmazás gyakorlására részint az olvasmánnyal kapcsolatban, részint közvetlen élmény alapján* d) A polgári életben előforduló fontosabb és egyszerűbb ügyiratok tárgya­lása és gyakorlása.

Next