Orvosi Hetilap, 1858. május (2. évfolyam, 17-21. szám)

1858-05-02 / 17. szám

TÁRCA. Erdőbényei tim­vasgálicos fürdő. (Zemplinben, Tokajtól két órányira.) Magyarhonunk számos ásványvizes sorában, gyógyha­­tási jelentékenysége miatt előkelő helyet foglal az Erdőbé­nyei timvasgálicos víz. Egy trachyt-hegyoldalban lévő felhagyott bányamenetben li-es mélységű agyag- és timföld­­telepü aknából kijővén, következő természettani tulajdonsá­gokkal bir: a forrásból épen merített viz hideg, szinetlen, tö­kéletesen tiszta, könkéneges szagu és összehúzó izű, kissé tentaszerü utóizzel; csak hosszas állvahagyás után vöröses alja képződik, ugyszinte forralás alatt. Molnár János vegyész és gyógyszerész után tar­talmaz : 10,000 sulyrész vízben. Egy bécsi polgári fontban. Szikhalvagból Chlom­atrium 0,0770 Kénsavas hamelegből Schwefels. 11 11 0,0590 Kalk­a mészföldből Schw. 0,6200 11 17 0,4761 Kall . . „ keserföldből „ 0,4945 11 11 0,3797 Magnesia . „ timföldből „ 0,1869 11 11 0,1435 Thonerde . „ vasélecsből „ 1,8559 77 1,4253 Elsenoxydul alkénsavas vasélecsből Un-2,2026 11 11 1,6915 Jerschw. Eis. . 1,2378 11 11 0,9506 Kovasavból Kieselsäure . Csereny­és vilsavból—Man­gán und Piros­0,86801,­11 0,6666 phorsäure nyom 17­71 nyom Szilárd alkatrészek összege 7,5427 ,, „ 5,7923 szemér Faj­súly 100 C hőfok és 762 m. m. légnyomás alatt 1,0018 A forrás hőmérséklete 11° C.­ ­­ Pest, 1858. 17. sz.2. Előfizetési ára : helyben félév 4 fr. egész év 8 fr. vidéken félév 4 fr. 30 kr. egész év 9 fr.pp. A lapot illető közlemények és fizetvények bérmentesen küldendők. A FICAMOKRÓL. Kórodai előadások Balassa tanártól. I. Combficamok. Folytatás. 2) A com­bficam­ok nemei Lássuk már most a combficamokat egyenkint. Mint az eddig mondottakból kitűnik, kitérhet a com­­bonc az izvápából vagy hát felé, vagy mellfelé. Ha hátfelé ficamlik, úgy mindenkor a hátsó széles bevá­­gányon kell annak kitérni s ekkor a) vagy feljebbre tér ki a csip csont külszínére és a csipcsont vájulatnak azon részébe , mely egy hüvelyknyi távolságban van az izvápa karimától , — úgynevezett ficama csipcsont külszínére, vagy ficam­a csip­csont vájulatába,­b) vagy kevésbbé magasra lökelik az izvápa mögé, az ülbevágány (incisura ischiadica) szomszédságába, — úgynevezett comb fi­cam hát felé és kevésbbé fölfelé, vagy az ülbevágány­hoz. Ha mellfelé ficamodik a combkonc c) vagy a mellső-alsó bevágányon kell a koncnak kitérni, midőn az egyszer a vápa karimánál marad, más­szor a petelikhez löhetik: úgy nevezett combficam lefelé, — combficam a petelikhoz. d) Vagy a mellső—felső bevágány szolgál ujjául.— Ekkor szorgos, bonctani vizsgálatok szerint a konc jobbatlán a csipcsont mellső szélére, az incisura ileope­­ctineába támaszkodik: úgynevezett combficam mellfel­é és felfelé, vagy combficam a fancsontra. J­e g­y z: Egyik ficamnemnek a másikrai átváltozására, az úgynevezett másodlagos ficamokra nézve megjegyezzük , hogy ez legfölebb a hátsó ficamoknál történhetik, egymás közt; — a mellsőknek egyikéből a másikba való átmenetelé teljes lehetlenség, valamint azon­ban is hamis , mintha a mellső alsó combficamból hátsó combficam képződhetnék. A­ Combficam a csipcsont külszínére (Combficam a csipcsont vásulatába, combficam hátfelé és felfelé). A combszületen előforduló ficamok közt ez a leggya­koribb. Coopernak 20 combficamos esete között 12-szer, Lyme-nek 11 között 6-or,Malgaigne-nak 17 eseténél 11- szer jött elő.­­ Azon taghelyzetet és a külerőszak mi­voltát, melyek fötényezők ezen ficamneműek létrejötté­nél, igen bajos a gyakorlat hiányos adatai szerint meg­határozni ; azonban, ha hullán tett kísérletekből lehet az élet kóreseményeire következtetni, valószínű, hogy ezen Megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta­hivatalnál, a szer­kesztőnél ájfér 10-dik szám , és a kiadónál Dorottya­­utca 12-dik szám. ORVOSI HETILAP. Honi és külföldi gyógyászat és karbuvárlal közlönye Dr. Markusovszky L. Tulajdonos és felelős szerkesztő. Müller Emil, kiadó-könyvnyomdász. J HásodLévri ! ›ο ■ ›r:» ■»■ - Tartalom: A ficamokról — kórodai előadások Balassa tanártól. Folyt. — Sauer tanár orvosi kórodája. Bőrleb és orbánc . Közli Dr. P­o­o­r J. tanársegéd. — Külföldi irodalom. Az ólomkór gyógykezelése villamossággal. Briquet tudortól. — Gyógyszertani közlemények. —Levelezés. A cretinismus tárgyában. Keresztessy József. —Nyílt levél Dr. Poorhoz. Dr. Mangold. — Orvosi évi jelentés a pesti szegény gyermekkórház 1857—ki működéséről. Dr. Bókai J.—A pesti cs. k. egyetemnél 1857/s- os k. év első felében oklevelezett tudorok és mesterek. Dr. Gebhardt F. dékán.—Vegyesek. Tárca : Erdőbényei tim-vasgálicos fürdő. Dr. Gross Lipót. — Tudósítás a szegszárdi közkórház 1857- évi orvosi működéséről. —a—

Next