Orvosi Hetilap, 1858. szeptember (2. évfolyam, 35-38. szám)

1858-09-05 / 35. szám

Előfizetési ára : helyben félév 4 fr. egész év 8 fr. idében félév 4 fr. 30 fr. egész év 9 fr.pp. A lapot illető közlemények és Szelvények bérmentesen küldendők. Pest, 1858. 35. September 5. Megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta-hivatalnál, a szer­kesztőnél ujtér 10-dik szám , és a kiadónál Dorottya­­utca 12-dik szám. ORVOSI HETILAP. Honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Dr. Markusovszky L. Müller Emil, Tulajdonos és felelős szerkesztő, kiadó-könyvnyomdász. folyam. Tartalom : A bujaev-oltás (syphilisatio) értéke a bujaseny­vgyógyitás körül, (folyt.) Dr. P­o­o r I.—S­chuh és Dumreicher bécsi ta­nárok sebészi korodája. A természetkivüli alfélén kitüremlett bélelőesések, (vége.) Közli dr. Bécsi Gedeon , műtő­növendék. — Lapsze­mle. Nem teljesen merevedett izületek gyógykezelése, (vége.) L. — Gyógyszertani közlemé­nyek. Az ózon történelme. — Vegyesek. Tárca. Az alvajárásról, állati delejességről és titoklátásról. (folyt.) T A R C A. Az alvajárásról, állati delejességről és titoklátásról (clairvoyance). Folytatás. Negyedik eset. Ez előtt vagy 10 évvel esti 9 órakor Dr. D . . szaktársam egy betegnőhöz hívott, hogy vele együtt egy önkénytes alvajárást megvigyázzak. S. F. 17 éves virágzó hajadon felöltözködve feküdt a pamlagon és látszólag szelíden szunnyadt, dacára a számos és nem igen hallgatag környezetnek. A barátnőinél látogatóban volt, csendesen elhagyta az élénk társaságot, a pamlaghoz érvén rajta néhány másod­perc múlva elaludt. Ezen folyamat már négyszer ismétlődött rendes időközök után, melyek két három napig tartottak, de nem bizonyos időben és nem egyen­lő tartóssággal; most némelykor délelőtt , némelykor estve merült ezen álomba , mely 3 egész 10 óráig tartott. A leány barátnőinek Dr. D . . . hez intézett mondása szerint az elalvást egy legyőzhetlen és rögtön föllépő álmos­ság okozta, mely az előbbi szokás­os életmóddal épen nem egyezett meg. Szerintük az álom szokatlan mély és hosszú volt, melyből a legnagyobb zörgés által sem lehetett S.-t föl­ébreszteni, de a mely egyszersmind igen félelmes és nyugta­lan volt, mert az alvó leány igen sokat álmodhatott, sokat sóhajtott, beszélt és még kérdésekre is felelt. Ezen és még más megelőző körülmények , hová különö­sen a leány atyjának halála, némi családi bajok, talán még szen­vedélyesen rejlő boldogtalan szerelem is tartoztak, nem hagyták kételkedni Dr. D . . urat a felől, miszerint itt önkéntes, alva­­járással van dolga. Észleleteinek eredménye, valamint a rom­latlan és szigorú erkölcsű leányzó egyszerűsége felőli meggyő­ződése valamely pajkos csalás gyanítását kizárta. Én ekkor szemügyre vettem a jelen , s legnagyobb részt a következő rohamokat is a kor végéig és a főtüneményeket a következőkben állítom össze. A rohamot belső nyugtalanság előzte meg, mely a be­tegnőt minden élénk beszéd irányába részvétlenné és szótlanná tette. Csakhamar fölkeresett valamely csendes zugot, vagy ülőhelyén aludt el, honnét a nélkül , hogy fölébredt volna, kényelmes fekvőhelyre viteti őt. Körülbelől az első negyedórát mély álomban töltötte összehúzott arcvonásokkal és lassú , gyakran sóhajtozó lélekzéssel. Azután kiderültek arcvonásai és beszédbe eredt. A nem igen gyakori kérdésekre készséggel felelt, sőt némelykor a kérdés tárgyához képest, siránkozó búskomolysággal vagy csacska jókedvűséggel, hiábavaló kér­déseket , mint fonákságokat, visszautasította , és ha ugyan­azon kérdés ismételtetett, kedvetlenséget mutatott és hall- J_ A BUJAEV-OLTÁS (syphilisatio) ÉRTÉKE a bujasenyv-gyógyitás körül. Poor Imre orvostudortól. (Folytatás.) Azon orvosoknak , kik a higanynak bujasenyv elleni használásában megnyugosznak, zokon fog esni a bujaev­­oltás új eszméje. ,,A higany, mondják ők, nem valódi sajátszere-e a bujasenyvnek, s van-e hathatósb és biz­tosabb gyógyszerünk egész gyógytárunkban mint a higany ?“ A higanynak eme dicsérttetése egykorú a nápolyi királyságnak franciák általi elfoglaltatásával (1495.), mely alkalmul szolgált arra, hogy a két nemzetnek terhetlen bujálkodása közben a bujasenyv kitörjön. Ezen idő óta megvoltak minden kornak saját higany védői de egyszers­mind higanykárhoztatói is. *') Habár messze terjedt hasz- *) *) Am deutlichsten spricht von den syphilitischen Hals- und Mund- nálat és nagy tekintélyek küzdenek is mindekkorig a hi­gany mellett:mindazonáltal napról-napra gyarapodik azon orvosok száma, kik aggodalommal s némi erkölcsi kény­­szerülésből nyúlnak velünk együtt a higanyadagoláshoz, tehát nem azért, mintha a higanyt föltétlenül legjobb bu­jaseny­vellenes szernek tartanák, hanem mivel viszony­lagosan, azaz többi eddig ismert bujasenyvellenes szereink közt a higanyt ismerik leghatályosabbnak.­­ A higany iránti bizodalom méltán csökken, miután mindinkább be­­bizonyodik, hogy, mint B­ärenspr­un­g a berlini buja­seny­vgyógyász mondja, a higany csak visszanyom­­ja, elfátyolozza a b­u­j­a­s­e­n­y­v k­ó­r­j­e­l­e­i­t; azért az ekként visszanyomott kórjelek gyakran ismétődnek (visszaesés), sőt néha aggasztóbb körjelekkel mint valaha. leiden Widman 1497 ; obgleich H e n s 1 e r die Schlund und Mundsymptome , deren er gedenkt, auf Wirkung des Q, u e c k­­sil bergebruchs bezieht . . . und Peter Pinctor 1499 hebt diese nachtheilige Wirkung des Quecksilbers aus­drücklich hervor. (Kritische Geschichte der Syphilis ect. von Dr. Fr. Simon Hamburg. 1858. II. p. 80.)

Next